06.03.2019. godine - Saopštenje

Dijana Popović-Gavranović, načelnica Stručne službe učestvovala je na sastanku posvećenom konultacijama o primjeni alternativnih mjera prema maloljetnicima u krivičnom postupku, u okviru projekta “Alternativne sankcije – od kazne do reintegracije”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Sastanak je održan u Podgorici, u Centru za građansko obrazovanje (CGO).

Tamara Milaš, predstavnica  CGO i rukovoditeljka Projekta“Alternativne sankcije – od kazne do reintegracije”, predstavila je Projekat, koji se realizuje u saradnji sa Institutom za pravne studije (IPLS), i koji je podržan od strane Ministarstva pravde Vlade Crne Gore. 

Opšti cilj projekta je doprinos unaprijeđenju i zaštiti ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori kroz aktivno učešće organizacija civilnog društva. Specifični ciljevi su jačanje kapaciteta nadležnih institucija i organizacije radi poboljšanja kvaliteta poštovanja prava lica lišenih slobode u Crnoj Gori i saradnje organizacija civilnog društva i nadležnih inistutucija u valorizaciji mehanizama alternativnih sankcija, kao aktivnijeg doprinosa poštovanju prava lica lišenih slobode u Crnoj Gori. 
Takođe, predstavila je i inicijativu da se postojeći Proijekat proširi i na primjenu alternativnih mjera prema maloljetnicima u krivičnom postupku i planiranim koracima s tim u vezi.

Nakon predstavljanja primjene devet vrsta vaspitnih naloga koji se mogu izreći maloljetnicima u krivičnom postupku, u cilju davanja šanse da grešku učinjenu vršenjem krivičnog djela poprave ličnim trudom, u svojoj lokalnoj zajednici, bez sprovođenja sudskog postupka, dogovoreni su inicijalni koraci saradnje, posebno u dijelu planiranja istraživanja javnog mnjenja o primjeni alternativnih sankcija prema maloljetnicima.

Takođe, istaknuto je obostarno zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom Centra za građansko obrazovanje i Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore u dijelu primjene vaspitnog naloga-obavljanje društveno korisnog ili humanitarnog rada, prema maloljetnim učiniocima krivičnog djela, a koji saradnju je inicirala CGO nudeći svoju organizaciju za podršku u primjeni navedenog vaspitnog naloga. Na taj način se u sprovođenju vaspitnih naloga pokazuje i razvija osjetljivost i odgovornost lokalne zajednice, njenih ustanova, organizacija i pojedinaca za podršku maloljetnicima u prevazilaženju problema, životne krize ili krize odrastanja koja se manifestovala izvršenjem krivičnog djela.

Motivisane institucije i organizacije pomažu Državnom tužilaštvu u primjeni alternativnih mjera prema maloljetnicima. Zajednička podrška maloljetnom učiniocu krivičnog djela i pažljivo sprovođenje svih koraka u primjeni vaspitnih naloga pokazuje maloljetnom učiniocu krivičnog djela, oštećenom licu-žrtvi i njihovoj zajednici naš odnos i suštinsku brigu o maloljetnom učiniocu krivičnog djela i o žrtvi, prema povredi žrtve, zakonske norme, pravnog poretka i zaštiti društva u cjelini te omogućava mirno rješavanje sukoba i krivičnog postupka, nadoknadu štete, donosi dobrobit i za učesnike u krivičnom postupku i za njihovu zajednicu.


14.02.2019. godine - Saopštenje

Dijana Popović-Gavranović, načelnica Stručne službe učestvovala je na sastanku posvećenom predstavljanju i diskusiji o Nacrtu Strategije za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023.

Sastanak je održan u Podgorici, u Eko zgradi Ujedinjenih nacija, u organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja i UNICEF-a, predstavništvo u Crnoj Gori.

Učesnici su bili predstavnici: Odbora za ljudska prava u Skupštini Crne Gore; ministarstava u Vladi Crne Gore; ustanova; organizacija cvilnog društva; mladih i roditelja; učesnika u izradi Strategije za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023.
Uvodna izlaganja su imali: Goran Kuševija, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje, Ministarstvo rada i socijalnog staranja; Mihaela Bauer, zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori. Zatim je ekesterna konsultantkinja Branka Pavlović predstavila Nacrt Strategije za ostvarivanje prava djeteta.

Izradom Strategije za ostvarivanje prava djeteta sa Akcionim planom (2019-2023) koordinira Ministarstvo rada i socijalnog staranja uz ekspertsku podršku UNICEF-a. Strategija predstvalja krovni dokument koji se odnosi na sva prava djeteta definisana UN Konvencijom o pravima djeteta. Proces izrade Strategije je obuhvatio analizu nacionalne dokumentacije iz svih oblasti koje se tiču prava djeteta, kao i Preporuke UN Komiteta za prava djeteta o drugom i trećem periodičnom izvješaju Crne Gore i konsultacije sa svim zainteresovanim stranama, od predstavnika ministarstava, institucija i organizacija, djece i mladih, a formiran je i Radna grupa za izradu Strategije. Ekspertsku i tehničku pomoć radnoj grupi je pružila eksterna konsultantkinja Branka Pavlović.

Nacrt Strategije sadrži analizu stanja prava djece u Crnoj Gori, strateške, operativne ciljeve i ključne aktivnosti nadležnih organa i tijela zaduženih za sprovođenje operativnih ciljeva, način izvještavanja i evaluacije Strategije, a biće uključena i procjena troškova za realizaciju pratećeg Akcionog plana.

Diskutovalo se o: definiciji djeteta, adolescenta i mladih; problemima koje djeca i mladi vide kao ključne u obezbjeđivanju prava djeteta; pristupačnosti usluga djeci sa smetnjama u razvoju koje podržavaju njihovu samostalnost; obezbjeđivanju da usluge za djecu budu zasnovane na ljudskim pravima, nasuprot isključivo socijalnom modelu usluga; unaprijeđivanju baze podataka o djeci u svim sistemima; o kvalitetu indikatora kojima će se pratiti prava djece u Crnoj Gori; ljudskim, materijalnim i finansijskim resursima za obebjeđivanje prava djeteta i primjenu Strategije; dostupnosti Strategije  djeci.
Sadržaj diskusije će dalje obrađivati Radna grupa za izradu Strategije, a usvajanje Strategije  se očekuje do kraja drugog kvartala 2019. godine.


06.02.2019.godine - Saopštenje

Dijana Popović-Gavranović, načelnica Stručne službe učestvovala je na sastanku posvećenom pregledu i diskusiji o ostvarenim rezultatima u periodu 2017-2018 i o planiranju rada za period 2019-2020, shodno programu saradnje Vlade Crne Gore i UNICEF-a. 

Sastanak je održan u Podgorici, u Centre Ville Hotelu, u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori. 

Učesnici su bili predstavnici: ministarstava u Vladi Crne Gore; organizacija građaskog društva; Svjetske banke; agencija sistema Ujedinjenih nacija; Delegacije Evropske Unije; adolescenata i mladih uključenih u aktivnosti koje su sprovedene kroz Program saradnje Vlade Crne Gore i UNICEF-a (2017-2018)

Uvodna izlaganja su imali: Ivan Ivanišević, generalni direktor, Geneneralni direktorat za multilateralne poslove, Ministarstvo vanjskih poslova; Fiona Mekluni, stalna koordinatorka, Ujedinjene nacije i Osama Makavi Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Zatim su izlagali: Mihaela Bauer, zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, o napretku ostvarenom tokom implementacije Programa saradnje Vlade Crne Gore i Unicefa (2017-2018) i strateškim pravcima djelovanja i oblastima za Plan rada za period 2019-2020; Ana Dautović, predstavništvo UNICEF-a, o prepoznatim izazovima tokom realizacije navedenog Programa i Nikola Vulić, o Programu za mlade, značaju osnaživanja adolescenata i njihovog učešća, koodinator programa za mlade, predstavništvo Unicefa. 

Angažovani mladi - srednjoškolci i studenti govorili su o iskustvima učešća u inicijativama Upshift, U-Report, program za razvoj vještina, hakatoni.

Program Vlade Crne Gore i UNICEF-a usmjeren je na prava djeteta u sljedećim oblastima: zdravstvo, obrazovanje, socijalna i dječija zaštita, pravosuđe, kao i na finansiranje pratećih sistemskih reformi.

Predstavljeni su ključni rezultati Programa saradnje između Vlade Crne Gore i UNICEF-a (2017-2018) i Strateški plan UNICEF-a za period 2018-2021. 

Posebno je istaknut značaj ranog razvoja i podrške ranom razvoju djece i generalno stvaranje uslova za pružanje različitih vidova podrške, zaštite i pomoći djeci u zajednici, slijedom preporuka UN Komiteta za prava djeteta i dokumenata Savjeta Evrope. Takođe, i potreba unaprijeđivanja međusektorske koordionacije, sistemskog planiranja, sistemskog prikupljanja kvantitativnih i kvalitativnih podataka te korišćenje podataka za donošenje javnih politika zasnovanih na dokazima.
Ukazano je na istraživanja koja je pokazuju smanjenje siromaštva u Crnoj Gori, smanjenje broja djece u institucijama socijalne zaštite, povećanje broja djece koja pohađaju predškolske ustanove. Takođe, i da je još uvijek visok nivo tolerancije na fizičko kažnjavanje djece. 

Ukazano je i da je reforma maloljetničkog pravosuđa obezbijedila veću primjenu alternativnih mjera prema maloljetnicima i da djeca/maloljetnici imaju više šanse da učestvuju i da se njihovo mišljenje čuje u postupcima koji se tiču djece/maloljetnika.

Konsultacije sa mladima-NVO Unija srednjoškolaca (decembar 2018.) su dovele do izdvanja sljedećih problema koji se tiču djece i mladih: problemi u obrazovanju; nerazumijevanje od strane starijih i neuvažavanje mišljenja djece; nerazumijevanje od strane vršnjaka, anksioznost i traganje za identitetom; diskriminacija djece i mladih i nepoštovanje/kršenje njihovih prava; socijalno neprihvatljivo ponašanje (nasilje i konzumiranje psihoaktivnih supstanci); nedostatak građanske participacije; problemi u porodici; nizak kvalitet medijske i kuturne ponude i problemi provođenja slobodnog vremena; problem zapošljavanja; siromaštvo.

Ukazano je na značaj partnerstva za djecu u Crnoj Gori i doprinos UNICEF-a. 


12.12.2018. godine - Saopštenje

Dijana Popović-Gavranović, načelnica Stručne službe prisustvovala je skupu na kojem je predstavljen  Nacrt Analize podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.

Skup je održan u UN Eko zgradi u Podgorici, u organizaciji predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori. Učesnici sastanka su bili predstavnici: UNICEF-a; resornih ministarstava; relevantnih institucija iz oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, pravosuđa, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda; nevladinih organizacija; mladih sa invaliditetom i njihovih roditelja.
Cilj navedenog dokumenta je da pruži podršku Vladi Crne Gore, odnosno Savjetu za prava djeteta, resornim ministarstvima i institucijama u analiziranju multisektorske podrške i odgovora sistema u pružanju intersektorskih intervencija i usluga iz oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite i drugih sektora djeci sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori i njihovim porodicama. Saglasno Programskom dokumentu saradnje između UNICEF-a i Vlade Crne Gore za period 2017-2021, UNICEF se obavezao da će podržati napore države u jačanju intersektorske saradnje u oblasti podrške djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, kao i cjelokupnom odgovoru sistema u obezbjeđivanju ostvarivanja prava djece sa smetnjama u razvoju. Shodno tome, UNICEF je podržao izradu Nacrta Analize podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.

Uvodna izlaganja su imali: Kemal Purišić, predsjednik Savjeta za prava djeteta i ministar rada i socijalnog staranja; Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori; dr Miro Knežević, generalni direktor Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja; Tamara Milić, načelnica Direkcije za predškolsko i inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete. Moderatorka skupa je bila Nela Krnić, koordionatorka Programa dječije zaštite, predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori.

Nalaze, zaključke i preporuke Nacrta Analize podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori predstavile su: Roksana Irimia, međunarodna konsultantkinja i Sonja Vasić, nacionalna konsultantkinja. Uz navedene konsultantkinje, treća autorka je Dijana Kirjaćesku, međunarodna konsultantkinja. 
Izradi navedenog dokumenta su doprinijele relevantne insititucije i organizacije, a autorke su posebno istakle učešće djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.

Kroz prezentaciju urađene analize i diskusiju ukazano je na značaj holističkog pristupa djeci sa smetnjama u razvoju i mladima sa invaliditetom, kako kroz obezbjeđivanje svih usluga na jednom mjestu i kroz sistem prikupljanja podataka koji treba poboljšati radi integrativnog pristupa uslugama. Istaknut je značaj međusektorske saradnje, saradnje unutar sektora i lokalnih zajednica, otvaranja i povezivanja sistema i razvoj kapaciteta na lokalnom nivou, posebno razvoj stručnih kapaciteta profesionalaca koji rade sa djecom sa razvojnim smetnjama te podrška ranom razvoju djece i zaštita djece do treće godine života, kao prevencija razvojnih smetnji kroz rano otkrivanje i rane intervencije. Diskutovalo se i o korišćenju adekvatnog, ujednačenog termina za djecu i mlade, shodno Konvenciji UN o pravima lica sa invaliditetom.

Takođe, ukazano je i na napredak u postupanju prema djeci sa smetnjama u razvoju i mladima sa invaliditetom u svim sistemima te je i načelnica Stručne službe, Dijana Popović-Gavranović istakla da u sistemu pravosuđa, od 2013. godine, finkcionišu stručne službe, u kojima su zaposleni stručnjaci pomagačkih profesija i to: dvije stručne službe pri višim sudovima i jedna stručna služba pri Vrhovnom državnom tužilaštvu. Između ostalog, uloga stručne službe je da približi svoj djeci pa i djeci sa smetnjama u razvoju krivični postupak, a sudijama i državnim tužiocima djecu, sa svim specifičnostima djetetetovih ličnih i porodičnih karakteristika.

Učesnici skupa su prepoznali korisnost prikupljenih i analiziranih informacija i podataka za profesionalce i donosioce odluka iz različitih sektora o tome kako da se na efikasan i djelotvoran način primijene konsolidovane intervencije i multisektorska sistemska podrška i odgovor na potrebe tokom čitavog životnog ciklusa djece sa smetnjama u razvoju, u cilju poboljšanja situacije i ostvarivanja prava djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Takođe, iskazali su i očekivanje da navedeni dokument dovede do poboljšanja kako pristupa, tako i kvaliteta zdravstvenog, obrazovnog i pravosudnog sistema, sistema socijalne i dječje zaštite i do punog usklađivanja sa relevantnim međunarodnim standardima i najboljim modelima prakse za punu inkluziju djece sa smetnjama u razvoju. 

Na taj način je za očekivati i da djeca i porodice imaju direktne koristi od navedenoig dokumenta, a Savjet za prava djeteta, kao najviše vladino tijelo zaduženo za prava djeteta, je u obavezi da nadgleda međusektorsku implementaciju i osigura adekvatnu primjenu preporuka konačnog dokumenta Analiza podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori u svim sektorima.


05.12.2018. godine - Saopštenje

Dana 05.12.2018.godine održan je stručni skup povodom početka implementacije projekta Child Protection Hub u Crnoj Gori, organizovan u partnerstvu međunarodne organizacije Terre des hommes i NVO Centar za prava djeteta Crne Gore. Ispred Državnog tužilaštva, u aktivnostima navedenog projekta učestvovaće Dijana Popović-Gavranović, načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva i Maja Knežević, državna tužiteljka za maloljetnike Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

Stručni skup je održan u hotelu Ramada, u Podgorici. Učesnici su bili profesionalci relevantnih sistema koji se na različite načine bave zaštitom djece.

Cilj skupa je bio upoznavanje profesionalaca sa organizacijom Terre des hommes, Regionalnom kancelarijom za Jugoistočnu Evropu i Child Protection Hub projekta, čije aktivnosti su usmjerene na jačanje i povezivanje zajednice profesionalaca u oblasti dječije zaštite. Naročita pažnja u okviru projekta usmjerena je na prevenciju i zaustavljanje nasilja nad djecom.

Na skupu su govorili: Jelena Gluščević, predstavnica NVO Centar za prava djeteta; Judit Nemeth-Almasi, zamjenica šefa Regionalne kancelarija Terre des hommes za Jugoistočnu Evropu; Mina Brajović, šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije-SZO u Crnoj Gori; Nela Krnić i Ida Ferdinandi, Program dječje zaštite predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori. Moderatorka skupa je bila Milena Karišik, predstavnica Child Protection Hub-a za Crnu Goru.
Terre des hommes je švajcarska organizacija koja radi na zaštiti prava djeteta u preko 30 zemalja svijeta, u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. Osnovni cilj ove organizacije je kontinuirano unaprijeđivanje uslova života najugroženije djece širom svijeta sa fokusom na: poboljšanje zdravlja novorođenčadi, djece uzrasta do 3 godine i djece kojima je potrebna specijalizovana medicinska njega; zaštitu djece migranata; sprječavanje eksploatacije djece; promovisanje restorativne pravde za djecu u sukobu sa zakonom; pružanje humanitarne pomoći djeci i njihovim porodicama u hitnim slučajevima i kriznim situacijama. Kroz interaktivnu elektronsku platformu Child Protection Hub, koja okuplja oko 5000 profesionalaca iz oblasti dječje zaštite širom Evrope, regionalna kancelarija za Jugoistočnu Evropu je izgradila stručnu zajednicu koja omogućava razmjenu informacija u oblasti dječije zaštite, unaprijeđenje i sticanje stručnih znanja putem obuka, seminara, zajedničkih projekata i aktivnosti i konkretnu podršku među kolegama u praktičnim slučajevima u oblasti dječje zaštite.

Zahvaljujući finansijskoj podršci Globalnog partnerstva za zaustavljanje nasilja nad djecom Child Protection Hub odnedavno obuhvata i Crnu Goru, čime je omogućeno da i crnogorski stručnjaci, koji se na razne načine bave zaštitom prava djeteta, postanu dio ove stručne zajednice, a partnerska organizacija u Crnoj Gori je NVO Centar za prava djeteta Crne Gore.

Šefica SZO u Crnoj Gori, Mina Brajović, predstavila je INSPIRE stručni paket koji se sastoji od sedam strategija za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa setom pripadajućih indikatora za praćenje uspješnosti, a koji je razvijen od strane deset vodećih svjetskih agencija u zaštiti djece, između ostalih, SZO i UNICEF-a. Predstavnice UNICEF-a, Nela Krnić i Ida Ferdinandi predstavile su aktivnosti kroz koje UNICEF i crnogorske institucije primjenuju nekoliko od sedam INSPIRE strategija za zaustavljanje nasilja nad djecom.

Globalno partnerstvo za zaustavljanje nasilja nad djecom je globalna inicijativa čiji je cilj ubrzavanje aktivnosti koje se odnose na prevenciju i reagovanje na nasilje nad djecom. U sklopu Održivih ciljeva razvoja, Generalna skupština UN-a globalno je posvećena okončanju nasilja protiv djece. Globalno partnerstvo će pomoći da se ovaj cilj realizuje, te je između ostalog, usvojilo paket INSPIRE kao osnovni alat za podršku aktivnostima država u cilju ostvarenja ovog cilja. Globalno partnerstvo će podržati one koji rade na spriječavanju i odgovoru na nasilje kroz vladine sektore (obrazovanje, zdravstvo, pravosuđe, socijalna i dječija zaštita) i druge sisteme (nevaladine organizacije, međunarodne agencije...). Globalno partnerstvo promoviše INSPIRE stručni paket i obučava predstavnike različitih sektora za sprovođenje pripadajućih sedam strategija za prevenciju i reagovanje na nasilje nad djecom. 

Predstavljen je rad NVO Centar za prava djeteta, kao i kontinuirano angažovanje vladinih i nevladinih organizacija, UNICEF-a u unaprijeđenju zaštite prava sve djece u Crnoj Gori.

 


28.11.2018. godine - Saopštenje

Adriana Pejaković, samostalna savjetnica III, u Stručnoj službi Vrhovnog državnog tužilaštva, učestvovala je na panel diskusiji „Djeca i mladi u sukobu sa zakonom“, koju je organizovala NVO Juventas u sklopu regionalnog projekta „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“, koji se sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Panel diskusija je održana u PR Centru u Podgorici. Učesnici su bili predstavnici pravosudnih organa, vaspitno-obrazovnih ustanova, ustanova socijalnog staranja i civilnog društva.

Cilj panel diskusije je bio obezbjeđivanje sveobuhvatne diskusije o problemima djece i mladih u sukobu sa zakonom, nakon prezentovanja sljedeći tema: rezultati reforme maloljetničkog pravosuđa, uloga vaspitnih institucija i mjere neophodne za poboljšanje sistema podrške za djecu i mlade u sukobu sa zakonom.

O navedenim temama govorili su: Marija Radović, predstavnica NVO Juventas; Marijana-Laković Drašković, generalna direktorka Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde Crne Gore; Radomir Ivanović, sudija za maloljetnike Višeg suda u Podgorici; Adriana Pejaković, predstavnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva; Dragica Rajković, predstavnica Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija; Novo Vukićević, predstavnik JU Centar „Ljubović“; Branka Čolević, predstavnica Udruženja psihologa Crne Gore; Snežana Zekić, predstavnica Uprave policije.

Predavači su govorili o značaju: reforme sistema maloljetničkog pravosuđa u Crnoj Gori i kontinuiranog rada na uspostavljanju pravosuđa po mjeri djeteta; stručne službe Višeg suda i Državnog tužilaštva; JU Centar „Ljubović“, u kojoj se izvršava krivična sankcija-vaspitna mjera upućivanje u vaspitnu ustanovu nezavodskog tipa; primjene alternativnih mjera (opomena i vaspitni nalozi) prema maloljetnicima u krivičnom postupku i saradnje Stručne službe sa lokalnim zajednicama u izvršavanju vaspitnih naloga; Odjeljenja za maloljetnike Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, u kojem se izvršava vaspitna mjera upućivanje u ustanovu zavodskog tipa i kazna maloljetničkog zatvora; instrumenata za procjenu rizika i potreba maloljetnih učinilaca krivičnog djela; primjene policijskih ovlašćenja prema maloljetnicima od strane policijskog službenika, koji ima posebna znanja iz oblasti prava djeteta i o pravilima postupanja prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Istaknuto je i da primjena alternativnih mjera predstavlja značajnu podršku maloljetnicima u krivičnom postupku i da o tome govori i broj izrečenih alternativnih mjera po kojem se Crna Gora pozitivno ističe u regionu.
Tokom diskusije je ukazano na značaj razvijanja osjetljivosti za djecu i mlade u riziku od činjenja krivičnih djela kroz angažovanje društvene zajednice u aktivnostima prevencije, posebno obrazovnih institucija, kao i u pružanju podrške kada djeca i mladi izvrše krivično djelo. Ukazano je i na potrebu unaprjeđenja vaspitnih mjera pojačanog nadzora i uspostavljanja sistema pomoći maloljetnicima nakon izvršenja institucionalnih mjera i kazne maloljetničkog zatvora. Takođe, istaknuto je da je djecu i mlade u sukobu sa zakonom potrebno prepoznati kao posebno ranjivu kategoriju u svim relevantnim zakonima i podzakonskim aktima i raditi na unaprijeđenju međusobne saradnje relevantnih ustanova i organizacija u cilju obezbjeđivanja kvalitetnije podrške i zaštite djece i mladih i sprječavanja ponovnog činjenja krivičnog djela. 

Stručnjaci se uglavnom slažu da je krivično djelo signal da nešto treba da se popravi u životnim prilikama maloljetnika, odnosno da treba da mu se pomogne u rješavanju problema koji se nalaze u pozadini neprihvatljivog ponašanja i/ili u pravcu razvijanja konstruktivnih vidova ponašanja. Takođe i da je postizanje socijalne inkluzije djece i mladih u riziku od činjenja krivičnog djela moguće i u najboljem interesu većine djece i mladih.

Vaspitni nalozi doprinose socijalnoj inkluziji i primjenjivi su kod širokog spektra problema u ponašanju maloljetnika, njegovoj porodici, školskoj i drugoj sredni u kojoj boravi, a koji su doveli do činjenja krivičnog djela. Primjena vaspitnih naloga pomaže da maloljetnik koriguje svoje ponašanje, izgradi odgovoran odnos prema sebi, oštećenom licu i zajednici, popravi učinjenu štetu, a time i sliku o sebi i samopoštovanje. Maloljetnik je aktivno uključen u izbor i proces sprovođenja vaspitnog naloga, a vaspitni nalog izvršava u svojoj lokalnoj zajednici, uz doživljaj podrške, prihvaćenosti i uvažavanja. Kroz rad na ličnom razvoju i/ili kroz lični doprinos zajednici maloljetnik se osnažuje za primjerno ponašanje i da ne ponovi krivično djelo. 

Primjeni vaspitnog naloga prethodi procjena maloljetnika od strane Stručne službe, a procjena obuhvata sljedeće oblasti: lične i porodične karakteristike, proces obrazovanja, korišćenje vremena za učenje, rad, slobodno vrijeme, navike, stavove, probleme u ponašanju i sposobnosti za suočavanje i rješavanje problema, odnos prema krivičnom djelu i prihvatanje odgovornosti za krivično djelo, spremnost da popravi štetu učinjenu krivičnim djelom. Tokom procjene se koristi i prikupljanje informacija od relevantnih ustanova, a u procjeni aktivno učestvuju maloljetnik i njegovi roditelji. Individualizirani pristup se postiže sveobuhvatnom procjenom maloljetnika, izborom njemu najprimjerenijeg vaspitnog naloga i omogućavanjem učestvovanja maloljetnika i njegovih roditelja u donošenju odluka. 

Izbor vaspitnog naloga zavisi od zajedničke procjene, spremnosti maloljetnika da prihvati primjenu vaspitnog naloga, njegovih afiniteta i treba da bude u vezi sa učinjenim krivičnim djelom, a konačnu odluku o primjeni vaspitnog naloga donosi državni tužilac za maloljetnike. Takođe, državni tužilac za maloljetnike donosi odluku i o nepokretanju ili obustavljanju krivičnog postupka ako maloljetnik ispuni dogovoreni sadržaj vaspitnog naloga, čime se pravi otklon od sudskog postupka i krivičnih sankcija, a time i od kaznene evidencije maloljetnika.


01.11.2018.godine

Dana 01.11.2018. godine, načelnica Stručne službe Dijana Popović-Gavranović izlagala je na skupu Dani državnih tužilaca Crne Gore, na temu Stručnjaci vanpravne struke u postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku.

Dani državnih tužilaca Crne Gore održani su od 31.10. do 02.11.2018. godine u hotelu Sentido – Tara, u Bečićima. Centralna tema radnog dijela skupa je bila tužilačka etika.

U okviru teme Stručnjaci vanpravne struke u postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku predstavljen je proces uspostavljanja odnosa sa maloljetnikom/djetetom u Stručnoj službi, kada se, u okviru krivičnog postupka, procjenju opšta i specifična područja koja mogu imati uticaj na probleme u ponašanju djeteta, na dalji tok postupka, izbor i primjenu mjere. Takođe, predstavljena su neka etička pitanja kod primjene vaspitnih naloga prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Vaspitni nalog nije krivična sankcija, nego posebna mjera predviđena Zakonom o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, odnosno vaspitni postupak koji omogućava nepokretanje ili obustavljanje krivičnog postupka prema maloljetniku koji je učinio krivično djelo ukoliko maloljetnik ispuni dogovoreni sadržaj vaspitnog naloga.

Na etička pitanja: da li je moguća primjena za sva krivična djela, posebno za ona zaprijećena strožijim krivičnim sankcijama; šta ako izvršenje bude neuspješno pa se uđe u sudski postupak?; da li maloljetnik prihvata (moralnu) odgovornost i priznaje (moralnu) odgovornosti za krivično djelo?, moguće je odgovoriti na sljedeći način:

Moguća je primjena vaspitnog naloga za krivično djelo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do deset godina. Učešće maloljetnika u vaspitnom nalogu mora biti dobrovoljno, kako kod pristanka za primjenu, tako i kod izbora vaspitnog naloga i ustanove/organizacije u kojoj će nalog biti realizovan. Učešće u diverzionom postupku (vaspitni nalog, skretanje od formalnoprevnog, sudskog postupka) nije dokaz krivice-krivične, nego moralne odgovornosti. Učešće maloljetnika u vaspitnom nalogu ne smije se koristiti u kasnijim fazama krivičnog postupka ili krivičnom postupku, uopšte, ukoliko do njega dođe. Sadržaj vaspitnog naloga mora da bude realno izvodljiv i proporcionalan krivičnom djelu. Zadaci i primjena vaspitnog naloga moraju da budu nadgledane i od strane Tužilaštva. Neuspjeh u izvršenju vaspitnog naloga ne može se koristiti prema maloljetniku u bilo kojoj fazi krivičnog postupka. Neuspjeh u vršenju vaspitnog naloga ne može biti osnov za primjenu strožijih krivičnih sankcija prema maloljetniku.

Pravni uslovi za izricanje vaspitnih naloga i vrste vaspitnih naloga daju odlučujuću ulogu maloljetnom učiniocu krivičnog djela u primjeni vaspitnih naloga, izuzimajući poravnanje sa oštećenim gde odlučujuću ulogu imaju oštećeno lice i maloljetnik. Stavljanje maloljetnog učinioca krivičnog djela u centar odlučivanja o primjeni vaspitnog naloga suštinski stavlja maloljenika-adolescenta u ulogu subjekta koji se informiše, izjašnjava, odlučuje i prihvata obavezu da vaspini nalog ispuni. Prihvatanje vaspitnog naloga od strane maloljetnika je kako u opštem interesu - nadoknada štete, činjenje dobra u zajednici, tako i u najboljem interesu maloljetnika - lični rast i razvoj, popravljanje greške, obnavljanje primjernog ponašanja kroz realizaciju vaspitnog naloga. 

Navedeno predstavlja u punoj mjeri ostvarivanje koncepta po kome je dijete subjekat pravne zaštite i nosilac prava na zaštitu, a što predstavlja i jedno od osnovnih načela koncepta pravde po mjeri djeteta. 

Izvršenje krivičnog djela predstavlja gubitak kontrole ponašanja. Kada su u pitanju maloljetni učinioci krivičnog djela, često se radi o prolaznom incidentu, o maloljetniku koji se osjeća odbačenim, nedovoljno vrijednim, a ne o opredjeljenju maloljetnika ka kriminalnom ponašanju. Mladi su u periodu adolsecencije skloni eksperimentisanju, istraživanju sebe i svojih uloga u odnosima sa drugima i okruženjem. Svaki maloljetnik želi da bude uvažen i prihvaćen pa ako to ne dobija od osoba iz svog okruženja od kojih to očekuje, može se desiti da tada nastoji da to postigne svojim neprimjerenim, nasilnim ponašanjem. Tako nekad dođe do kršenja moralnih ili zakonskih normi, do činjenja prekršaja ili krivičnih djela. Klinička iskustva govore da se neprimjereno ponašanje ne pojavljuje kod djece koja se osjećaju zaštićena, voljena i poštovana, jer su tretirana s toplinom, uvažavanjem i vođenjem računa o njihovim potrebama. Rezultati svjetskih istraživanja govore o visokoj povezanosti između nasilja nad djecom i maloljetničke delinkvencije.

Polazeći od perspektive prava djeteta, dobrobit se definiše kao ostvarivanje najboljeg interesa, prava i mogućnosti cjelovitog i usklađenog razvoja potencijala svakog djeteta, bez izuzetka. Najbolji interes djeteta je, da se kad god je to moguće, razmatra mogućnost da se predmeti maloljetnih učinilaca krivičnih djela rješavaju bez formalnog suđenja pred nadležnim organima, kao i u bilo kojoj fazi postupka odlučivanja policije, tužilaštva i suda, uz saglasnost maloljetnika i njegovih roditelja.

 


19.10.2018.godine

Dana 19.10.2018. godine, Dijana Popović-Gavranović, načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštava i Maja Knežević, državna tužiteljka za maloljetnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, učestvovale su na sastanku na temu obezbjeđivanja prostorija primjerenih djeci u prekršajnim, krivičnim, građanskim i upravnim postupcima. Sastanak je održan u UN Eko zgradi u Podgorici, u organizaciji predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i Ministarstva pravde Crne Gore.

Učesnici sastanka su bili predstavnici UNICEF-a, UNHCR-a, Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužilaštva, Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica, Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu.

Cilj sastanka je bio razmatranje Nacrta Analize o modalitetima za kreiranje prostora po mjeri djeteta u pravosudnom sistemu Crne Gore, sačinjene od strane eksterne konsultantkinje dr Bistra Netkova, nezavisne međunarodne ekspertkinje iz oblasti ljudskih prava. Dr Netkova se prethodno sastala sa predstavnicima crnogorskih institucija relevantnih za ovu analizu.

Na sastanku je predstavljen nacionalni pravni okvir i osnov za obezbjeđivanje prostorija primjerenih djeci, iskustva drugih zemalja u prilagođavanju pravosuđa djeci. Predstavljena su i neka rješenja iz drugih zemalja, u kojima postoje specijalizovani sudovi za djecu i/ili porodični sudovi, kao i moguća rješenja za Crnu Goru: prostorije prilagođene djeci u okviru ili izvan pravosudnih institucija; rad na kreiranju uslova za osnivanje sudova za djecu.

Ukazano je da korišćenje iskustava drugih zemalja u osposobljavanju posebnih prostornih uslova za rad sa djecom u crnogorskom pravosuđu zahtijeva prilagođavanje nacionalnim uslovima i da se rad prilagođava u odnosu na djecu: koja su učinila prekršaj ili krivično djelo; na čiju su štetu učinjena krivična djela i djecu svjedoke krivičnih djela; djecu učesnike u građanskim sudskim postupcima (i primjena instituta lice za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima); djecu u postupcima pred centrima za socijalni rad; kao i da su, u odnosu na navedeno i na potrebe postupka koji se vodi, različiti zahtjevi i za izgledom prostora u kojem se obavalja razgovor sa djetetom. Odnosno, da se razgovori sa djecom u crnogoskom pravosuđu obavljaju u cilju: procjene; pružanja podrške; obavljanja forenzičkog intervjua - direktno ili saslušanje putem audiovizuelne tehnike primjerene potrebama djece (utvrđivanje činjenica o krivičnom djelu, a to je fokusirano, forenzičko ispitivanje koje zahtijeva minimalistički opremljen prostor, koji neće remetiti djetetovo davanje iskaza).

Predstoji dalja analiza i razgovori relevantnih institucija o koracima i aktivnostima u kreiranju prostora po mjeri djeteta u crnogorskom pravosuđu.

 


27.06.2018.godine

Dana 27.06.2018. godine Dijana Popović-Gavranović, načelnica Stručne službe, učestvovala je na specijalističkoj obuci za advokate kao jedan od predavača, na poziv Advokatske komore Crne Gore.

Advokatska komora je organizovala obuku za zainteresovane advokate iz oblasti maloljetničkog pravosuđa, za koju je angažovala nacionalne predavače iz oblasti pravosuđa i policije. Cilj obuke je unaprijeđenje znanja i vještina advokata u radu sa maloljetnicima u krivičnom postupku, kao branioca maloljetnih učinioca kirivičnih djela, a shodno obaveznoj specijalizaciji advokata koji postupaju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, koja obaveza proizilazi iz Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku i relevantnih međunarodnih standarda.

Predavači: Radomir Ivanović, sudija za maloljetnike Višeg suda u Podgorici; Goran Đuković, sudija za maloljetnike Osnovnog suda u Podgorici; Danka Ivanović Đerić, državna tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici; Nataša Radonjić, Ministarstvo pravde Crne Gore; Slavko Milić, Centar Bezbjednosti Nikšić; Nela Krnić, UNICEF; Dijana Popović-Gavranović, Stručna služba Tužilaštva, izložili su relevantne pravne teme iz nacionalnog zakona, međunarodnih dokumenata, prakse Evropskog suda, nacionalne prakse u postupanju prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela te proces procjene maloljetnika od strane Stručne službe za primjenu odgovarajuće mjere u krivičnom postupku i primjenu alternativnih mjera prema maloljetnicima.

Ovo je prilika da se podsjetimo na UN Konvenciju o pravima djeteta, kao specifičnog obavezujućeg međunarodnog ugovora koji sadrži detaljne odredbe u vezi postupanja sa djecom u sukobu sa zakonom i da postoje formalnopravno neobavezujući dokumenti koji su važni za postavljanje standarda u ovoj oblasti, a zajedno čine sveobuhvatni pravni okvir u vezi položaja djece u kontaktu sa zakonom. 

To su Standardna minimalna pravila UN za maloljetničko pravosuđe (Pekinška pravila), usvojena od strane Generalne skupštine UN 1985. godine, koja daju smjernice za razvoj zasebnog sistema maloljetničkog pravosuđa, postavljaju minimalne standarde i predstavljaju model za države članice za pravično i humano postupanje sa djecom učiniocima krivičnih djela. Ova pravila ukazuju na potrebu razmatranja mogućnost da se predmeti maloljetnih učinilaca krivičnih djela rješavaju bez formalnog suđenja pred nadležnim organima i to u bilo kojoj fazi postupka odlučivanja policije, tužilaštva i suda, uz saglasnost maloljetnika i njegovih roditelja. Pekinška pravila preporučuju stvaranje realnih programa za postupanje sa djecom u lokalnoj zajednici, kao što su privremeni nadzor i usmjeravanje, obeštećenje i naknada štete žrtvama.

Smjernice UN za prevenciju maloljetničke delinkvencije (Rijadske smjernice), usvojene od strane Generalne skupštine UN 1990. godine, daju smjernice za prevenciju-ranu zaštitu i preventivne intervencije koje se bave djecom u situacijama socijalnog rizika (lični, porodični, sredinski rizici). One naglašavaju diverzioni i nekažnjavajući pristup prilikom bavljenja ranom zaštitom i prevencijom problema u ponašanju djece. Posebno su značajne zato što preporučuju državama da djeci daju aktivnu ulogu u procesu integracije i kreiranju preventivnih intervencija. 

Standardna minimalna pravila UN za mjere alternative institucionalnom tretmanu (Tokijska pravila), usvojena od strane Generalne skupštine UN 1990. godine, promovišu mjere koje predstavljaju alternative svim institucionalnim mjerama.
Takođe, Smjernice Komiteta ministara Savjeta Evrope o pravosuđu po mjeri djeteta, usvojene 2010. godine, daju sveobuhvatne preporuke državama članicama o pravima i potrebama djece u sistema pravosuđa, ukazujući na važnost poštovanja prava deteta na učešće, informisanje, zastupanje, zaštitu privatnog i porodičnog života, integriteta, dostojanstva ličnosti i drugih važnih prava kako djece učinilaca krivičnih djela, tako i djece koja su žrtve krivičnih djela.

 


22.03.2018.godine

Dana 22.03.2018. godine, Dijana Popović-Gavranović, načelnica Stručne službe i Maja Knežević, državna tužiteljka za maloljetnika u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, prisustvovale su konferenciji „Za snažniji glas djeteta u društvu-Mreža zlatnih savjetnika Ombudsmana“, u organizaciji institucije Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Konferencija je održana u Hotelu „Podgorica“ u Podgorici, za predstavnike Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore, nacionalnih i međunarodnih organizacija, medija. 

Konferenciju su vodili djeca savjetnici, a predstavili su formiranje Mreže zlatnih savjetnika Zaštitnika, način rada i aktivnosti, kao i svoje dosadašnje i novoizabrane članove.

Formiranje Mreže Zlatnih savjetnika počelo je u 2014. godini, sa ciljem da zainteresovana djeca Crne Gore uzmu učešće u radu instituicije Zaštitnika i, kroz direktnu komunikaciji sa predstavnicima Institucije i svojim idejama, prijedlozima, sugestijama i stavovima učestvuju u zaštiti i unaprijeđenju prava djeteta u Crnoj Gori. Mreža se formira raspisivanjem javnog poziva djeci i izborom zlatnih savjetnika. Prvu mrežu je činilo desetoro djece savjetnika, uzrasta od 11 do 17 godina, a novoformirana mreža ima dvadeset i dva savjetnika, uzrasta od 13 do 17 godina. Članstvo u mreži traje tri godine.
Prvu generaciju Zlatnih savjetnika predstavile su: Bojana Šolaja, Marija Kalezić, Milica Tapušković i Jana Rakočević, a novu generaciju su predstavili: Nađa Bulatović i Đorđe Ivanović.

Djeca savjetnici su aktivni u radu i postupanju institucije Zaštitnika kroz redovne sastanke, na internom elektronskom forumu i kreativno-edukativne radionice, kampove, konferencije. Područja njihovog dosadašnjeg rada su zdravstvena zaštitu, aktivizam djece i mladih, dječija participacija i inkluzivno obrazovanje, kroz sakupljanje i analiziranje te prestavljanje mišljenja svojih vršnjaka o navedenim temama. Na ovoj konferenciji djeca savjetnici su govorili i o svojoj motivaciji za rad u Mreži zlatnih savjetnika i istakli značaj Mreže za unaprijeđenje poštovanja prava djeteta u Crnoj Gori.
Od posebne važnosti za djecu savjetnike, koji prenose glas djece Crne Gore, je da se glas djece čuje, da djeca uzmu učešće u donošenju odluka koje se njih tiču, da budu društveno aktivna, da dopru do što većeg broja ljudi koji mogu da ih saslušaju, razumiju i uzmu u obzir njihova razmišljanja i stavove. Važnost učešća djece je iskazano i kroz sačinjavanje dječijeg izvještaja o implementaciji preporuka Komiteta UN, o poštovanju dječjih prava u Crnoj Gori, koji su djeca-zlatni savjetinici prezentovali pred UN Komitetom u Ženevi, uz Alternativni Izvještaj o drugom i trećem periodičnom izvještaju Crne Gore o primjeni Konvencije UN o pravima djeteta, koji je sačinjen i predstavljen od strane zaštitnika.

Takođe, djeca savjetnici su iskazali zabrinutost zbog nasilja nad djecom i potrebu zajedničkog rada na rješavanju ovog problema kako bi Crna Gora bila bolje mjesto za život djece.

Njihov glas je dopro do učesnika konferencije, na način da smo potvrdili značaj učešća djece i da ćemo ih, sa svakog mjesta, podržati kako pitajući ih za mišljenje o stvarima koje ih se tiču i uvažiti i kada se njihovo mišljenje razlikuje od našeg mišljenja, tako i da sama djeca savjetnici svojim djelovanjem podstaknu što veći stepen učešća djece u svom životu i u svim oblastima društvenog života. Tako ćemo zajedno, djeca i odrasli, promovisati, širiti, štititi i uživati pripadajuća ljudska prava i slobode.

 


20.03.2018.godine
Dana 20.03.2018. godine, Dijana Popović-Gavranović načelnica Stručne službe učestvovala je na okruglom stolu u organizaciji NVO Juventas, u Podgorici, u hotelu Podgorica, na temu „Standardi u radu sa djecom i mladima koji napuštaju institucionalni smještaj“. 
 
Okrugli sto je jedna od aktivnosti regionalnog projekta „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“, koji NVO Juventas sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u trajanju od januara 2016. do oktobra 2019. godine, u saradnji sa organizacijama iz šest zemalja Zapadnog Balkana. Projektne aktivnosti imaju za cilj da doprinesu aktivnom učešću u društvenim procesima mladih sa područja Zapadnog Balkana koji su u najvećem riziku od socijalne isključenosti.
 
Na okruglom stolu je predstavljen nacrt „Smjernica za organizacije civilnog društva Zapadnog Balkana koje rade sa mladima koji napuštaju sistem alternativnog staranja“-Smejrnice, kao jedna od aktivnosti projekta „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“. Cilj Smjernica je da pruže informacije o radu sa mladima, da pomognu u razvijanju održivih procedura, pristupa i usluga u zemljama Zapadnog Balkana i spriječavanje socijalne isključenost za mlade koji su u riziku. Smjernice je izradila doc dr Anita Burgund Isakov, iz Beograda, a prezentovala ih je predstavnica NVO Juventas, Nina Šćepanović.
 
Na skupu su govorili: 
Marija Stajović, koordinatorka omladinskog programa, NVO Juventas, o  regionalnom projektu „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“
Goran Kuševija, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore, o reformi sistema socijalne zaštite i transformaciji ustanova za smještaj kroz primjenu alternativnih oblika socijalne i dječje zaštite i razvoj novih usluga
Bojana Miletić, načelnica odjeljenja za razvoj i stručnu podršku, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, o uslovima za akreditovanje programa obuke, dobijanju licence za rad i standardizaciji socijalnih usluga
Zoran Milačić, direktor Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Beograd, o značaju i potrebama za programima koje nude nevladine organizacije u toku pripreme mladih, koji napuštaju sistem državne brige, za osamostaljivanje 
Marela Savić, Dječji dom „Mladost“, Bijela, o transformaciji ustanove i primjeni novih usluga - dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i prelazna stambena zajednica za mlade koji su u procesu izlaska iz ustanove
Rajka Perović, direktorica i Jelena Gluščević, programska menadžerka, NVO Centar za prava djeteta Crne Gore, o programu „Stanovanje uz podršku“, koji je, od 2008. godine, u partnerstvu sa Glavnim gradom Podgorica i Centrom za socijalni rad Podgorica i u saradnji sa Dječijim domom „Mladost“, primjer dobre prakse u radu sa mladima koji su izašli iz Dječijeg doma „Mladost“.
 
Kroz izlaganja predavača i diskusiju razmijenjena su iskustva o pružanju podrške mladima u riziku u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, socijalne zaštite, pravosuđa i drugim oblastima. Sa okruglog stola je poručeno da je potrebno znanje koje su usluge mladima potrebne na nacionalnom nivou, kao i saradnja između vladinih i nevladinih organizacija te podrška države u obezbjeđivanju uslova za funkcionisanje nevladinih organizacija, u vezi finansiranja, održivosti i u vezi nivoa stručnosti, kako bi kvalitet usluga i dostupnost mladima bili što bolji. Ovo stoga što potrebe mladih ne mogu da budu zadovoljene na jednom mjestu pa zajednički rad i međusobno nadopunjavanje, kako međusektorsko, tako i na nivou lokalne zajednice i kroz učešće organizacija civilnog društva, predstavlja kvalitet više u kreiranju i primjeni socijalnih usluga i u povezivanju mladih sa sistemima podrške i uslugama koje su im potrebne. 

 


13.04.2018.godine - Saopštenje

Dana 14.03.2018. godine, Dijana Popović-Gavranović, načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštava i Maja Knežević, državna tužiteljka za maloljetnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, učestvovale su na sastanku na temu prostorni uslovi u Crnoj Gori za obavljanje razgovora i za saslušanje djece u krivičnim, sudskim i upravnim postupcima. Sastanak je održan  u UN Eko zgradi u Podgorici, u organizaciji predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i Ministarstva pravde Crne Gore.

Učesnici sastanka su bili predstavnici UNICEF-a, Ministarstva pravde, Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužilaštva, Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Cilj sastanka je bio razmatranje mogućih rješenja za osposobljavanje posebnih prostornih uslova, tzv. child friendly spaces, kako u odnosu na prostorne, kadrovske, finansijske uslove, tako i u odnosu na ciljnu grupu djece: djeca na čiju su štetu učinjena krivična djela i djeca svjedoci krivičnih djela; djeca u građanskim sudskim postupcima i s tim u vezi prostora u kojem će sa djecom razgovarati lica za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima, shodno inoviranom Porodičnom zakonom (primjena instituta lice za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima je propisana od avgusta 2017. godine); djeca u upravnim postupcima.

Na sastanku je predstavljeno da se po nalogu državnog tužioca za maloljetnike, koji rukovodi saslušanjem, obavlja razgovor sa djecom na čiju je štetu učinjeno krivično djelo i djecom koja su svjedoci krivičnih djela, na način koji obezbjeđuje zaštitu prava djeteta i prava osumnjičenog lica. Takođe, predstavljeno je izvođenje dokaza putem audiovizuelnog saslušanja djeteta u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koje se obavlja u prostorijama Stručne službe i posredstvom Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva, od strane stručnog lica obučenog za sprovođenje forenzičkog intervuja, na način prilagođen potrebama djeteta. Jedan ispitivač-predstavnik Stručne službe u prostoriji sa djetetom, bez prisustva državnog tužioca za maloljetnike i drugih učesnika u postupku u prostoriji u kojoj se nalazi dijete obezbjeđuje da dijete bude pitano o traumatskom događaju samo jednom, od strane jednog lica, a državni tužilac za maloljetnike i ostali učesnici u krivičnom postupku su uključeni, iz druge prostorije, putem audiovizuelne opreme. Navedeni model je usklađen sa nacionalnim i međunarodnim propisima i standardima, predstavlja dobru praksu kako izvođenja dokaza, tako i zaštite djeteta od sekundarne viktimizacije i retraumatizacije. Ovako sačinjen audiovizuelni zapis o saslušanju djeteta obezbijeđen od strane nadležnog državnog tužilaštva predstavlja jedan od dokaza za odlučivanje o optuživanju i u daljem sudskom postupku za zaštitu prava djeteta.

Razmotrena je opcija uvođenja opreme za audiovizuelno saslušanje djece u centrima bezbjednosti, u vezi čega je ukazano da, shodno nacionalnom zakonu, izviđajem i istragom rukovodi državni tužilac, da po nalogu državnog tužioca policijski službenici prikupljaju obavješenja od građana, kao i da na taj način pribavljeno obavještenje od djeteta ne predstavlja dokaz u daljem toku krivičnog postupka te primjena audiovizuelnog saslušanja djeteta pred policijom ne bi doprinijela zaštiti djeteta od ponavljanja iskaza, sekundarne viktimizacije i retraumatizacije, već bi dijete ponovo bilo saslušano, radi zaštite procesnih prava svih učesnika u krivičnom postupku.

Ukazano je na različite načine rada sa djecom, odnosno da se rad prilagođava u odnosu na: djecu na čiju su štetu učinjena krivična djela i djecu svjedoke krivičnih djela; djecu učesnike u građanskim sudskim postupcima; djecu u postupcima pred centrima za socijalni rad; djecu u savjetodavnom ili psihoterapijskom tretmanu (uslijed traumatizacije, manipulacije u konfliktnim razvodima; disfinkcionalnih porodičnih odnosa itd.), kao i da su, u odnosu na navedeno i na potrebe postupka koji se vodi, različiti zahtjevi i za izgledom prostora u kojem se obavalja razgovor sa djetetom ili se obavlja forenzički intervju. Odnosno, u postupku procjene djetetovih i porodičnih kapaciteta, u postupku pružanja podrške djetetu kroz institut lice za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima, u postupku savjetovanja ili psihoterapijskog razgovora moguće je i korisno korišćenje igrovnog sadržaja, dok prostor u kojem se obavlja forenzički intervju sa djetetom, za potrebe krivičnog postupka, treba da bude svedeno opremljen, bez igrovnog i drugog sadržaja koji može odvući pažnju djeteta i omesti ga u davanju valjanog iskaza. Takođe, opremanje prostora za djecu je izazovno i u dijelu raspona uzrasta jer je dijete svaka osoba mlađa od osamanest godina, pa se npr. adolescent može osjetiti neuvaženim u prostoru koji je opremljen igrovnim sadržajem idt.

Obzirom na ukupno nastojanje UNICEF-a da podrži razvoj pravosuđa po mjeri djeteta u Crnoj Gori,  ukazano je i na potrebu inoviranja audiovizuelne opreme za saslušanje djece donirane od strane UNICEF-a za potrebe devet tužilaštava, 2013. godine, u periodu intenzivne podrške UNICEF-a Vladi Crne Gore u reformi maloljetničkog pravosuđa, kako zbog nedostataka uočenih tokom primjene, tako i zbog zastarijevanja opreme.

UNICEF je ponudio ekesternu ekspertsku pomoć u analizi nacionalnog zakonodavnog okvira i prakse, u svrhu pronalaženja optimalnog rješenja za prostorne uslove: za obavljanje razgovora sa djecom u upravnim i građanskim postupcima; za obavljanje razgovora sa djecom na čiju su štetu učinjena krivična djela i djecom koja su svjedoci krivičnih djela, u cilju procjene svjedočkih sposobnosti i pripreme za davanje svjedočkog iskaza; za obavljanje audiovizuelnog saslušanja djeteta u krivičnom postupku.

 


05.03.2018.godine – Saopštenje

Načelnica Stručne službe Dijana Popović Gavranović učestvovala je na specijalističkoj obuci za sudije i državne tužioce za maloljetnike, održanoj od 27.02. do 02.03.2018. godine u Budvi, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji sa Ambasadom SAD u Podgorici/INL Program stalnog pravnog savjetnika.

Obuku su sprovele predavačice:
-       dr Nevena Vučković Šahović, međunarodna ekspertkinja i profesorka u oblasti prava djeteta, iz Beograda
-     dr Ivana Stevanović, ekspertkinja iz oblasti prava djeteta i direktorica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
-    prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinička psihološkinja i psihoterapeutkinja i direktorica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i
-     Lana Peto Kujundžić, sutkinja za maloljetnike, Županijski sud u Zagrebu,u prvostepenom i drugostepenom vijeću za maloljetnike, predsjednica odjela za mlade; i predsjednica NVU sudija za mlade, porodičnih sudija i stručnjaka za djecu i mlade u Htvatskoj.

Učesnici obuke su bili državni tužioci i sudije za maloljetnike, sudije Apelacionog suda, sudije prekršajnog suda i predstavnici stručnih službi.

Obuka se odnosila na sticanje znanja i razmjenu iskustva u postupaju u predmetima u kojima se maloljetna lica pojavljuju kao učinioci krivičnih djela, kao žrtve i kao svjedoci krivičnih djela. Predavanja su doprinijela boljem razumijevanju: nacionalnih propisa i međunarodnih standarda; alternativnih mjera prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela; psiholoških aspekata maloljetničke delinkvencije; primjene zakonskih odredbi o maloljetnicima i prema mlađim punoljetnim licima, mogućnosti izricanja maloljetničkih sankcija mlađim punoljetnim licima; kontrole mjera koje se primjenjuju prema maloljetnicima (zajednička kontrola i neposredni uvid od strane državnog tužioca, sudije i stručne službe); forenzičkog ispitivanja djeteta žrtve; uloge stručne službe u sistemu maloljetničkog pravosuđa.

Ukazano je da su i maloljetni učinilac krivičnog djela i maloljetno lice na čiju je štetu izvršeno krivično djelo-žrtva i maloljetno lice koje je svjedok krivičnog djela, djeca, koja se nalaze u procesu razvoja (nemaju navršenih osamnaset godina) i stoga svaki uticaj izvana koji dolazi prema njima, posebno uticaji koji su različiti od djetetovog uobičajenog života i rutine mogu nepoželjno uticati na dijete i donijeti nepoželjne posljedice njegovom razvoju.

Takođe, ukazano je na značaj promocije i poštovanja prava djeteta u krivičnom postupku, kroz neposrednu primjenu UN Konvencije o pravima djeteta, preporuke Savjeta Evrope i UN-a i nacionalno zakonodavstvo, kao i kroz saradnju: državnih tužioca za maloljetnike, sudija za maloljetnike, sudija za prekršaje, policije, advokata, stručnih službi Vrhovnog državnog tužilaštva i viših sudova, stručnjaka iz socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva, jer svi sistemi učestvuju u pravdi po mjeri djeteta, radi zajedničkog doprinosa holističkom pristupu u predmetima koji se odnose na djecu, mlade (mlađa punoljetna lica) i porodicu. Zato pravda po mjeri djeteta zahtijeva da se stalno širi kontekst u kojem stručnjaci rade, tako da djeci obezbijede efikasan, dostupan i indidualizovan postupak, nezavisnu pravnu reprezentaciju i besplatnu pravnu pomoć u krivičnim, građanskim i upravnim postupcima. Obaveza svih stručnjaka koji učestvuju u krivičnom postupku je da svojim načinom rada približe pravosuđe djeci, da blagovremeno i prilagođeno obavještavaju dijete i njegove roditelje, od najranijih faza postupka, o njihovim pravima, sistemima koji postupaju, procedurama i dostupnim mehanizmima podrške, prije, u toku i nakon postupka, kao i kroz prilagođeno traženje mišljenje djeteta, a sve u najboljem interesu djeteta.

Pravni poredak države zasnovane na vladavini prava zahtijeva normativno regulisanje pitanja pravosuđa po mjeri djeteta (dijete je osoba koja nije navršila osamnaest godina), kako kroz donošenje i primjenu posebnih zakona i drugih akata, tako i kroz definisanje procedura, uspostavljanje i odgovarajuće funkcionisanje institucija, primijenjeno na svu djecu, sa zajamčenim načelima i pravima na isti način kao za odrasle (nikako umanjeno ni uskraćeno). To znači da je djeci obezbijeđeno odgovarajuće okruženje u kojem mogu da se osjećaju sigurno, zaštićeno i slobodno da daju svoje iskaze, odnosno da stručnjaci koji postupaju u pravosuđu za djecu: sprječavaju povrede prava djeteta; sprovode istrage i gonjenja u situacijama u kojima djeca vrše krivična djela ili u situacijama u kojima se djeca zlostavljaju; obezbjeđuju odgovarajuće suđenje; izriču odgovarajuće sankcije maloljetnim učiniocima krivičnih djela, kao i onima koji su izvršili krivična djela protiv djece; omogućavaju djeci pravo pristupa nezavisnim i djelotvornim mehanizmima za žalbu.

Predavači iz pravne oblasti su istakli značaj nacionalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku (iz januara 2018.), ocijenivši da je u njemu vidljivije prepoznato mjesto i uloga stručne službe u krivičnom postupku, a sami učesnici da ima prostora za dalje unaprjeđivanje Zakona do punog razvoja pravosuđa po mjeri djeteta i primjene u praksi.

U zaključku je rečeno da su nacionalne vlasti dužne da vode računa o pravima djeteta, da im u tome značajno mogu pomoći Smjernice Komiteta ministara Savjeta Evrope o pravosuđu po mjeri djeteta (usvojene novembra 2010.), kao praktičan alat za prilagođavanje svojih sudskih i vansudskih sistema konkretnim pravima, interesima i potrebama djece, jer se odnose na sve situacije u kojima djeca dolaze u dodir sa krivičnim, građanskim ili upravnim sistemima. To znači da su države članice Evropske unije svoje zakonodavstvo za djecu morale u potpunosti prilagoditi navedenim Smjernicama.


16.02.2018. godine - Saopštenje

Načelnica Stručne službe, Dijana Popović - Gavranović učestvovala je na radionici „Evaluacija sistema za praćenje stanja dječijih prava u Crnoj Gori za period 2014-2017. godine i planirani pristup UNICEF-a ovoj temi za period 2017-2021. godine“, u Podgorici, u UN Eko zgradi, u organizaciji predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Učesnici radionice su bili predstavnici: ad hoc Nadzornog odbora za praćenje evaluacije sistema nadgledanja dječjih prava u Crnoj Gori; skupštinskih odbora; institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda; resornih ministarstava; pravosudnih organa; nevladinih organizacija; akademske zajednice; UNICEF-a.

Radionica je održana u cilju predstavljanja Nacrta Izvještaja o evaluaciji sistema za praćenje stanja dječijih prava u Crnoj Gori za period 2014-2017. godine i provjere valjanosti/objektivnosti nalaza, zaključaka i preporuka proisteklih iz evaluacije sistema praćenja stanja prava djeteta u Crnoj Gori, na nacionalnom i lokalnom nivou, u navedenom periodu.

Navedenu evaluaciju je naručilo Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori, sa ciljem obezbjeđivanja informacija za razvoj daljih programa rada svih partnera u javnom i civilnom sektoru u oblasti praćenja stanja prava djeteta u Crnoj Gori, kao i razvijanja zajedničkih programa rada UNICEF-a i Vlade u ovoj oblasti. Takođe, UNICEF je angažovao organizaciju Coram International da sprovede istraživanje i analizu sistema praćenja stanja prava djeteta u Crnoj Gori.

Uvodna izlaganja na radionici su imali: gdin Osama Makavi Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i gđa Merima Baković, savjetnica predsjednika Vlade za pravna pitanja, Vlada Crne Gore.

Nacrt Izvještaja o evaluaciji sistema za praćenje stanja dječijih prava u Crnoj Gori za period 2014-2017. godine, isped organizacije Coram International i grupe autora, predstavile su međunarodne istraživačice, gđa Karolin Hamilton i gđa Avaz Rauf i to: konceptualni okvir, metodologiju, zaključke i preporuke.

Konceptualni okvir za ovu evaluaciju zanovan je: na Konvenciji UN o pravima djeteta, posebno na članu 4. Ostvarivanje prava, koji propisuje da države moraju da učine sve što je u njihovoj moći da se prava predviđena ovom Konvencijom ostvare; i na međunarodnim standardima za praćenje stanja prava djeteta. Kriterijumi za evaluaciju, pitanja i indikatori za analizu su razvijeni na osnovu kriterijuma sadržanih u Principima za evaluaciju razvojne pomoći Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj/Komiteta za razvojnu pomoć (OECD/DAC): relevantnost, efektivnost, efikasnost i održivost, uz dva dodatna kriterijuma (međusektorska saradnja i integracija načela horizontalnih pitanja jednakosti).

Predmet evaluacije je bio analiza mehanizma praćenja stanja prava djeteta u Crnoj Gori: izvještaji države, organizacija civilnog društva i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda prema Komitetu UN za prava djeteta i Komitetu UN za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena; godišnji izvještaji ključnih resornih ministarstava i skupštinskih odbora; godišnji izvještaji o sprovođenju Nacionalnog plana akcije za djecu za period 2013-2017; godišnji izvještaji i rješavanje pojedinačnih pritužbi u vezi sa navodnim kršenjem dječjih prava koje se podnose Zaštitniku ljudskih prava i sloboda i nacionalni izvještaji za Opšti periodični pregled; kao i analiza podataka prikupljenih putem razgovora sa predstavnicima relevantnih institucija i organizacija i djecom (polu-standardni intervju i diskusija tokom fokus grupa sa djecom).

Prezentovani su ključni zaključci koji se odnose na: Savjet za prava djeteta Crne Gore; praćenje stanja prava djeteta od strane Skupštine Crne Gore; Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore – zamjenik za oblast prava djeteta, mladih i socijalno staranje; mehanizam za prikupljanje i dijeljenje podataka.

Preporuke su date u cilju kreiranja uslova za planiranje unaprjeđenja: efikasnosti sistema za praćenje stanja prava djeteta; odgovornosti; i nivoa svijesti zainteresovanih strana i opšte javnosti o značaju prava djeteta i o praćenju stanja prava djeteta.

Kroz diskusiju je ocijenjeno da je prezentovani Nacrt Izvještaja veoma koristan za planiranje daljih aktivnosti u praćenju stanja prava djeteta u Crnoj Gori, uz primjedbe u vezi boljeg razumijevanja nadležnosti, uloga i funkcionisanja institucija i organizacija.

Takođe, sprovedeno nezavisno istraživanje poentira važnost razvijanja kulture odgovornosti: za stanje prava djeteta, za funkcionalnost, nedostatke ili nejednakosti u ostvarivanju prava djeteta; i prema obavezi praćenja stanja prava djeteta na svim nivoima, s tim da je država na prvom mjestu odgovorna za praćenje i ostvarivanje prava djeteta. Kultura odgovornosti, od najvišeg državnog tijela do pojedinačne profesionalne odgovoronosti, zahtijeva promišljeno prikupljanje i korišćenje specifičnih (kvantitativnih i kvalitativnih) podataka i periodično izvještavanje u cilju dalje verifikacije, analize i korišćenja podataka (kvantitativnih i kvalitativnih) koji ukazuju na funkcionalnost, nedostatke ili nejednakosti u ostvarivanju prava djeteta, zatim nosioce dužnosti poziva na odgovornost i na ispravljanje nefunkcionalnosti, nedostataka ili nejednakosti i sve prikupljeno se dalje koristi za kreiranje politika, usluga i dobrih modela rada sa djecom, posebno za djecu koja su u riziku od siromaštva, negativnih iskustava i isključenosti u bilo kojoj oblasti života.

Takođe, shodno planiranom pristupu Vlade Crne Gore i UNICEF-a prema jačanju sistema praćenja stanja prava djeteta u okviru Programskog dokumenta za zemlju za period 2017-2021, gdin Osama Makavi Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, pozvao je sve učesnike i partnerske institucije i organizacije da, u dogovorenom roku, dostave i svoje pisane komentare na Nacrt Izvještaja o evaluaciji sistema za praćenje stanja dječijih prava u Crnoj Gori za period 2014-2017. godine, nakon čega će se sačiniti konačni Izvještaj o evaluaciji sistema za praćenje stanja dječijih prava u Crnoj Gori za period 2014-2017. godine i dati na korišćenje partnerima.


01.02.2018. godine – Saopštenje

Načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Dijana Popović-Gavranović, učestvovala je na seminaru koji je međusektorski obradio temu zaštite djece od seksualnog zlostavljanja.

Seminar koji je održan u Podgorici, u hotelu Podgorica, organizovalisu Udruženje pedijatara Crne Gore i Hemofarmd.o.o. Podgorica. Seminar ujedno predstavlja i angažovani način obilježavanja desetogodišnjeg rada Udruženja pedijatara Crne Gore.

Uvodno izlaganje je imala dr Veselinka Lola Đurišić, pedijatar gastroenterohepatolog. Na temu seminara, izlaganja su imali: dr Vesna Mačić, pedijatar Doma zdravlja u Kotoru; Sanja  Vujović, psihološkinja, psihoterapuetkinja transakcione analize iz Nikšića; Bojana Bastijančić, socijalna radnica u Kliničkom centru Crne Gore; Srđan Korać, inspektor u Centru  bezbjednosti u Podgorici; Luka Martinović, rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju; Dijana Popović-Gavranović, načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva; Milena Lazović, socijalna radnica Doma zdravlja u Podgorici, a dr Dragana Peković, specijalizant pedijatar, predstavila je ponudu farmaceutskih proizvoda Hemofarmd.o.o. Podgorica.

Pored pedijatara, seminaru su prisustvovali i drugi zdravstveni radnici, socijalni radnici centara za socijalni rad, predstavnici nevladinog sektora.

Predavači i učesnici u diskusiji su ukazali na višedecenijske dileme u vezi: posebne zaštite prava djeteta žrtve u krivičnom postupku; podrške djeci žrtvama krivičnih djela u toku i nakon krivičnog postupka;prilagođavanja svih sistema potrebama djece žrtava; rada multidisciplinarnih timova za zaštitu djece od zlostavljanja.

Istaknutje značaj teme i kontinuiteta međuresorskog razgovora o ovoj temi, kako zbog međusobnog upoznavanja i razumijevanja uloga svih sistema koji su relevantni u zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja, tako i zbog preuzimanja i dijeljenja odgovornosti u obavljanju zahtjevnog rada na prevenciji, ranom otkrivanju, socijalnoj, porodično pravnoj i krivično pravnoj zaštiti, liječenju i psihoterapijskom tretmanu zlostavljane djece i njihovih porodica. Takođe, ukazano je na važnost definisanja uloge svakog sistema prilikom prijavljivanja sumnje na seksualno zlostavljanje djeteta kako bi svaki sistem pružio pomoć djetetu iz oblasti svoje struke i nadležnosti svoje institucije, dijete bilo pošteđeno ponavljanja iskaza pred različitim institucijama i pred različitim stručnjacima, a time zaštićeno i od retraumatizacije.

I sa ovog skupa je poručeno da je svako ko je u saznanju ili sumnja da je dijete izloženo seksualnom zlostavljanju dužan da to prijavi policiji i/ili državnom tužilaštvu. O prijavljenoj sumnji na seksualno zlostavljanje djeteta policija obavještava nadležnog državnog tužioca koji rukovodi izviđajem na način da nalaže policiji koje radnje treba da sprovede radi prikupljanja dokaza i zaštite djeteta. Po nalogu državnog tužioca se obavljaju pedijatrijski, psihološki, psihijatrijski, ginekološki pregled, laboratorijske pretrage, vještačenje od strane sudskog vještaka medicinske struke. Fizikalni pregled zlostavljanog djeteteta je sam po sebi izvor dodatne psihološke traume za dijete pa sveobuhvatno procijenjen nalog državnog tužioca obezbjeđuje da ne dođe do ponavljanja pregleda djeteta.

Po nalogu državnog tužioca se obavlja i razgovor sa djetetom, na način koji obezbjeđuje zaštitu prava djeteta i prava osumnjičenog lica. Izvođenje dokaza putem audiovizuelnog saslušanja djeteta u državnom tužilaštvu, posredstvom Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva,od strane stručnog lica(socijalni radnik ili specijalni pedagog ili psiholog), na način prilagođen potrebama djeteta, predstavlja zaštitu djeteta od sekundarne viktimizacije. Jedan ispitivač-predstavnik Stručne službe u prostoriji sa djetetom, bez prisustva državnog tužioca i drugih stranaka u postupku u prostoriji u kojoj se nalazi dijete obezbjeđuje da dijete bude pitano o seksualnom zlostavljanju samo jednom, od strane jednog lica,jer audiovizuelni zapis o saslušanju djeteta obezbijeđenod strane nadležnog državnog tužilaštva predstavlja jedan od dokaza u daljem sudskom postupku.

Istaknut je značaj predlaganja i izricanja mjera bezbjednostiu krivičnom postupku prema roditelju koji na bilo koji način zlostavlja dijete, kao i značaj psihoterapijskog tretmana učinilaca krivičnih djela sa elementima seksualnog zlostavljanja, učinjenih na štetu djece (dijete je osoba koja nije navršila osamnaest godina).

Policija i državno tužilaštvo o prijavljenoj sumnji na seksualno zlostavljanje djeteta obavještavaju centar za socijalni rad, jer je to ustanova koja generalno štiti prava djece, pruža pomoć i podršku djeci i njihovim porodicama i u slučaju procijenje potrebe vrši nadzor nad vršenjem roditeljskog prava. U slučaju prijavljene sumnje na zlostavljanje djeteta, centar za socijalni rad sačinjava plan zaštite djeteta koji, osim socijalnih usluga, obuhvata i plan cjelovitog, multidisciplinarnog tretmanai liječenja jer je, nakon audiovizuelnog saslušanja, neophodno da se dijete – žrtva zlostavljanja odmah uključi u psihoterapijski tretman. U sačinjavanju plana zaštite treba da učestvuju sve institucije relevantne za zadovoljavanje djetetovih potreba i prava.

Takođe, ukazano je na odgovornost medija koji prate sudske postupke, ali i roditelja i stručnjaka koji govore u medijima na način da krše prava djeteta na privatnost i time doprinose da se dijete –žrtva seksualnog zlostavljanja iznova suočava sa povrjeđujućim iskustvom.

Kada institucije sistema postupaju odgovorno, profesionalno i etično, dijete ima doživljaj odgovarajuće društvene brige i zaštite i šansu za oporavak od traume.


22.01.2018. godine- Saopštenje


Načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva, Dijana Popović-Gavranović, učestvovala je na skupu  posvećenom prezentaciji Analize nacionalnog plana akcije za djecu za period 2013-2017, u organizaciji Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Ministarstva rada i socijalnog staranja i UNICEF-a.

Skup je održan u Podgorici, u hotelu Verde Complex Lux, a prisustvovali su predstavnici relevantnih vladinih i nevladinih organizacija.

Nacionalni plan akcije za djecu 2013–2017. godine (NPAD) strateški je dokument Vlade Crne Gore u kome je definisana opšta politika zemlje prema djeci za period od 2013. do 2017. godine.

Eksternu analizu ovog dokumenta su inicirali Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori te je analizu uradio je eksterni konsultant Urban Boljka, sociolog, viši istraživač u Institutu za socijalnu zaštitu Republike Slovenije, sa istraživačkim iskustvom u oblasti: socijalne i porodične politike, kvaliteta života djece i mladih i socijalne pravde. On je na skupu prezentovao metodologiju rada (pregled NAPAD-a, srodnih dokumenata i relevantnih zakona, izvještaja o realizaciji NAPAD-a; intervjusanje i fokus grupe sa predstavnicima relevantnih sistema), generalne preporuke za unaprijeđenje dobrobiti djece, kao i ekvivalentne segmente procjena dobrobiti djece u Republici Sloveniji i zemljama članicama Evropske Unije.

Eksterna analiza NAPAD-a je pokazala da je evidentno unaprijeđenje zakonodavstava u Crnoj Gori, kao i da nedostaju indikatori o povezivanju politike, zakona i prakse – da li, kako i u kolikoj mjeri su unaprijeđene usluge, kvalitet rada stručnjaka, koordinacija različitih sektora, usklađenost relevantnih strategija, odnosno da NAPAD treba zasnivatina sveobuhvatnoj analizi i dokazima postojećeg stanja prava djeteta, uskladiti postojeći i idelani model NAPAD-a, aktivnosti definisati specifičnije i fokusirano na podstizanje konkretnih ciljeva. Tako se preporuke eksperta odnose na obezbjeđivanje: konsulatitivne faze, efikasnosti, održivosti, sistema praćenja dobrobiti djece i sistema praćenja NAPAD-a, u izradi NAPAD-a za predstojeći četvorogodišnji period. U konsultativnoj fazi je preporučeno uključivanje glasa djece i zainteresovanih stručnjaka koji direktno rade sa djecom u različitim sistemima, efikasnost se odnosi na sve segmente od zakonodavstva do prakse, na kapacitete svih stručnjaka, vladinih i nevladinih organizacija i javnosti. Za održivost je neophodan: plan održivosti, plan upravljanja rizicima, više izvora finansiranja, prezentacija pozitivnih primjera sprovedenih aktivnosti, promocija NAPAD-a. Za sistem praćenja dobrobiti djece preporučeno je definisanje nacionalnih indeksa dobrobiti djece i unaprijeđivanje rada Savjeta za prava djeteta, kao i i korišćenje međunarodnih indeksa dobrobiti djece(npr. uključivanje u međunarodno istraživanje „The Health Behaviour in School-aged Children  /HBSC/“-„Ponašanje u vezi sa zdravljem djece školskog uzrasta“, koje podržava Svjetska zdravstvena organizacija – Regionalna kancelarija za Evropu, a sprovodi se od 1982. godine u zemalja Evrope i Sjeverne Amerike, putem multidisciplinarnih istraživačkih timova.). U vezi sistema praćenja NAPAD-a preporučeno je kreiranje indikatora koji proizilaze iz ciljeva i aktivnosti, usklađivanje indikatoraza praćenje rezultata sa tzv. SMART metodom koja pomaže u kreiranju specifičnih, mjerljivih, ostvarljivih, relevantnih i vremenski definisanih indikatora, kao i kreiranje indikatora praćenja uticaja - da li je strateški dokument doveo do promjena u dobrobiti djece zacrtanih strateškim ciljevima, što je izostalo u analiziranom NAPAD-u.

Predstavljen je novi sistem praćenja prava djece u Republici Sloveniji, putem indeksa dobrobiti djece koji se posmatra kroz sedam oblasti i trideset i jedan indikator, kroz kontekst i trendove. Na osnovu praćenja, došlo se do ideje o odustajanju od sektorskog pristupa, odnosno sačinjavanju novog strateškog dokumenta za djecu, koji će imati nekoliko strateških ciljeva oko kojih će biti okupljene relevantne vladine i nevladine organizacije, sa očekivanjem da će zajednički rad na istim strateškim ciljevima unaprijediti učešće organizacija (kvalitativno i kvantitativno) i koordinaciju.

U diskusiji je istaknuto da NAPAD treba da bude krovni dokument za unaprijeđivanje prava djeteta sa kojim treba da se usklade svi drugi strateški dokumenti, kao i da veliki broj nacionalnih strateških dokumenata i dokumenata na lokalnom nivou stvara teškoće i praćenja i primjene. Takođe, istaknuto je i da se od Savjeta za prava djeteta očekuje značajnije učešće u praćenju i unaprijeđivanju prava djeteta.

Ukazano je da mali broj djece ostvaruje pravo na dječiji dodatak i da je i to jedan od mjerila brige o djeci, brige o materijalnom stanju porodice i s tim u vezi djetetovedobrobiti. Takođe, i da neke ranjive grupe djece i dalje ne ostvaruju svoja prava (djeca iz porodica koje su raseljene, djeca prinuđena da prosjače) te da su očekivanja od tzv. socijalnog kartona bila da doprinese sveobuhvatnijem sagledavanju položaja i prava djece u Crnoj Gori.

Ukazano je i na teškoće nevladinih organizacija da obezbijede održivost kroz budžetska i vanbudžetska sredstva, kao i u ispunjavanju uslova za licenciranje usluga i s tim u vezi zabrinutost da će zbog neuzimanja u obzir stvarnog položaja djece i organizacija koje stvarno pomažu djeci doći do zatvaranja mnogih udruženja koja podržavju djecu sa razvojnim smetnjama i druge ranjive grupe djece. Zabrinutost je iskazana posebno za djecu koja žive u ruralnim područjima, gdje su usluge za djecu nerazvijene i gdje nedostaju i stručnjaci specifičnih profila.

Analiza NAPAD-a i diskusija s tim u vezi doprinijela je u prepoznavanju nekih problema u ostvarivanju, zaštiti i unaprijeđivanju prava djeteta u Crnoj Gori i dala smjernice za njihovo rješavanje. 


22.12.2017. godine – Saopštenje
 
Načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Dijana Popović-Gavranović, učestvovala je na Internacionalnoj studentskoj konferenciji pod nazivom „Crnogorsko zakonodavstvo iz perspektive zaštite prava djeteta i međunarodni standardi“, u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Konferencija je održana u Svečanoj sali Pravnog fakulteta.

Uvodna izlaganja su imali: prof.dr. Velimir Rakočević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore; Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore; Snežana Mijušković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, za oblast prava djeteta, mladih i socijalnog staranja; Ibrahim Smailović, generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor Ministarstva pravde Crne Gore i Dijana Popović-Gavranović, načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva.

Iz ugla relevantnih državnih institucija, ukazano je na značaj promocije, primjene i zaštite ljudskih dječijih prava, kako kroz zakonodavstvo, međunarodne konvencije i standarde, tako i kroz pozitivnu praksu i nadzor, kao i kroz periodično izvještavanje države Crne Gore i organizacija civilnog društva o primjeni UN Konvencije o pravima djeteta, na osnovu čega UN Komitet za prava djeteta može sveobuhvatno da sagleda primjenu Konvencije u državi Crnoj Gori i da preporuke o ostvarivanju prava djeteta. Takođe, dat je značaj studentskim tematskim radovima i njihovom aktivizmu.

U mjesecu kada se obilježava i Međunarodni dan ljudskih prava i kada se ističe: „Svi ljudi rođeni su slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima.“, član 1, Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (1950.), treba reći i da se nigdje ne navodi koliko neko treba da ima godina da bi uživao svoja prava. Treba reći i da djeca ne smiju imati manji obim prava od odraslih niti smiju biti manje zaštićena od odraslih, ovo posebno zbog svog nezavršenog razvoja i ranjivosti. Stoga i priznajući da u svim državama svijeta postoje djeca koja žive pod izuzetno teškim uslovima i da im je potrebna posebna zaštita; uzimajući u obzir značaj tradicija i kulturnih vrijednosti svakog naroda za zaštitu, značaj usklađenog razvoja djeteta i značaj međunarodne saradnje za poboljšanje životnih uslova sve djece, a naročito u zemljama u razvoju, došlo se do potrebe za posebnom konvencijom koja definiše dječija ljudska prava, do UN Konvencije o pravima djeteta (1989.). Treba istaći i da su ljudska prava spisak međunarodno pravnih obaveza država potpisnica konvencija.

UN Konvencija o pravima djeteta postavila je dijete u poziciju subjekta prava i istakla sljedeći koncept roditeljske odgovornosti: roditelji olakšavaju i omogućavaju djetetu da ostvaruje svoja prava, dijete je aktivno, kompetentno i sposobno. Time su stvorene pretpostavke pozitivnog roditeljstva, kroz: zadovoljavanje potreba djeteta, obezbjeđivanje djetetove sigurnosti i stabilnosti, pružanje emocionalne topline, podrške i podsticajnih uslova za razvoj i učenje, pozitivno usmjeravanje i postavljanje granica ponašanja u skladu s djetetovim sazrijevanjem, bez primjene tjelesnog kažnjavanja. A država potpisnica ima obavezu da poštuje i garantuje prava sadržana u UN Konvenciji o pravima djeteta i da obezbijedi djetetu zaštitu i brigu koja je potrebna za njegovu dobrobit. Preuzete obaveze odnose se na preduzimanje svih odgovarajućih zakonskih, upravnih i drugih mjera za implementaciju prava priznatih u ovoj Konvenciji, uljučujući i obavezu države da sa principima i pravima sadržanim u ovoj Konvenciji upozna kako odrasle tako i djecu i obavezu da šalje UN Komitetu o pravima djeteta periodične izvještaje o mjerama koje je donijela, a koje djeluju na prava priznata Konvencijom i o napretku koji je postignut u uživanju prava djeteta.

Iz ugla prava djeteta u krivičnom postupku, načelnica Stručne službe je istakla da je na osnovu međunarodnih dokumenata i standarda i Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku Crne Gore, učinjen doprinos ka: specijalizaciji maloljetničkog pravosuđa; specijalizovanoj pomoći državnom tužiocu/sudiji i djetetu od strane stručne službe; najboljem interesu: maloljetnika koji je izvršio krivično djelo, maloljetnika na čiju štetu je izvršeno krivično djelo, maloljetnika koji je svjedok krivičnog djela; zaštiti potreba, prava i dobrobiti maloljetnika prije, za vrijeme i nakon završetka krivičnog postupka. Takođe, da pažljivo i profesionalno postupanje prema maloljetnicima ne proizilazi samo iz specijalizacije i uvažavanja djetetovih razvojnih sposobnosti, nego zahtijeva da profesionalci vode računa: kako se obraćaju djeci; kako ih oslovljavaju; kako govore o njima u njihovom prisustvu; kako govore o njima kada nisu prisutna i kako govore o njima u javnosti, odnosno da to rade na stručan i etičan način.

Istaknut je značaj preusmjeravanja od sudskog postupka putem alternativnih mjera prema maloljetnicima koji su izvršili krivično djelo, čime se omogućava primjena vaspitnih postupaka u djetetovom neposrednom okruženju, na način da stručnjaci uspostavljaju pozitivan, saradnički odnos sa maloljetnim učiniocem krivičnog djela. Na taj način se daje pozitivna podrška i pomoć maloljetiku u zajednici koja ima/razvija resurse i koja ulaže trud da prepozna i otklanja rizike, a podržava i koristi zaštićujuće faktore. Ukazano je da se period sazrijevanja ne može definisati jednako za svaku mladu osobu i da je nekada potrebno pružiti posebnu pomoć i zaštitu u krivičnom postupku i mlađim punoljetnim licima.

Ukazano je i na štetne uticaje i rizike boravka maloljetnika u pritvoru, u ustanovi zavodskog tipa i za vrijeme izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora, kako zbog lišenja slobode, obilježavanja, tako i zbog činjenice da se ustanove za izvršavanje pritvora i maloljetničkih sankcija nalaze unutar zavoda u kojem krivične sankcije izvršavaju odrasla lica i s tim u vezi mogući negativni dodir sa različitim oblicima kriminala i uspostavljanje veza sa osobama koje se bave kriminalom. Efekat zatvaranja na odvraćanje od vršenja krivičnih djela i pomoć u socijalizaciji i rehabilitaciji zavisi i od pomoći maloljetnicima poslije izvršenja institucionalnih mjera i kazne maloljetničkog zatvora, kada do izražaja dolazi zajednički rad relevantnih sistema.

Sve to znači da ne zaboravljamo da je i u krivičnom postupku primarni cilj zaštita djeteta i da krivični postupak činimo primjerenim svakom djetetu, razumljivim, prihvatljivim za dijete, jer ne želimo da djeca dožive krivični postupak kao retributivni mehanizam, sredstvo zastrašivanja ili pukog kažnjavanja. Stoga djecu u krivičnom postupku tretitramo i kažnjavamo sa uvažavanjem njihovih prava, uz pomoć i podršku odraslih u primjeni prava i povezujući pružanje pomoći i podrške djeci sa zaustavljanjem i/ili sankcionisanjem neprihvatljivog ponašanja. Djeca kojoj pomognemo da shvate smisao krivičnog postupka, sagledaće svoju odgovornost u izvršenju krivičnog djela, štetu po žrtvu i društvo i opasnost kriminalnog ponašanja. Tada će djeca željeti da ulože trud u popravljanje štete i da na pozitivan način promijene svoje ponašanje.

Dječja ljudska prava se zasnivaju na najboljem interesu svakog djeteta i djetetovim potrebama da živi, raste i razvija se do svojih punih potencijala i da bude uvažen i aktivan član svoje zajednice, bez izuzetka - i kada je učinilac krivičnog djela. Odgovornost nas odraslih je da to obezbijedimo.


07.12.2017.godine – Saopštenje

 
Načelnica Stručne službe Dijana Popović-Gavranović, učestvovala je na seminaru “Standardi i vodiči u radu sa mladima u riziku“, koji se u organizaciji NVO Juventas  održavao od 04. do 06. decembra 2017. godine, u Podgorici, u prostorijama PR Centra.

Seminar je dio projekta “Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti”, podržanog od strane Evropske unije, koji se sprovodi na području Zapadnog Balkana od januara 2016. do oktobra 2019. godine. Projektom koordinira NVO Juventas, a projektni partneri su: ARSIS (Association for the Social Support of Youth) iz Albanije; Asocijacija Margina iz Bosne i Hercegovine; HOPS (Healthy Options Project Skopje) iz Makedonije; NGO Labyrinth sa Kosova; Prevent iz Srbije; i SHL (Schüler Helfen Leben) fondacija iz Njemačke. Ova mreža organizacija svojim dugogodišnjim iskustvom u podršci mladima u riziku od socijalne isključenosti i aktivnostima nastoji da doprinese aktivnom učešću u društvenim procesima mladih sa područja Zapadnog Balkana koji su u najvećem riziku od socijalne isključenosti.

Projekatom su obuhvaćene sljedeće grupe u riziku: mladi i djeca koja su u sukobu sa zakonom; mladi i djeca koji koriste psihoaktivne supstance; mladi koji žive u porodicama sa istorijom sukoba sa zakonom i/ili bolesti zavisnosti; mladi i djeca saiskustvima na ulici; mladi Romi; i mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja.

Uvodna izlaganja na seminaru su imali: programski menadžer u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Miguel Magro Gomez i Ivana Vujović, direktorka NVO Juventas.

Seminar su vodile međunarodne konsultantkinje: Katarina Mitić, psihološkinja, porodična pstihoterapeutkinja i sudska vještakinjai Nevena Nikolić, politikološkinja i omladinska radnica.

Učesnici seminara su bili predstavnici nevladinih organizacija i vladinih institucija, relevantnih za pružanje podrške, pomoći i zaštite djeci i mladima u riziku.

Predavanja i interaktivni rad su bili usmjereni na upoznavanje sa dosadašnjim rezultatima projektnih aktivnosti, međunarodnim i nacionalnim okvirima za rad sa mladima u riziku i praktični rad na: razumijevanju principa, vrijednosti i standarada u radu sa mladima u riziku, etičkog kodeksa, preventivnih usluga; planiranju podrške mladima u riziku koje uključuje učešće mladih i partnerstvo nevladinih organizacija i vladinih institucija, sa ciljem doprinosa uspostavljanja mehanizama pojedinačnog rada i parnerstava koji će omogućavati odgovarajuće razvojne mogućnosti mladima.

Na seminaru su predstavljeni i nacrti izrađenih opštih standarda i vodiča u radu sa mladima u riziku. Takođe, sproveden je obilazak LGBT Drop in centra (mjesto za razvoj društvenog života, psihičkog i fizičkog zdravlja LGBT osoba) i Drop in centra za korisnike droga koji injektiraju i za seksualne radnice (program za smanjenje štete kroz podjelu bezbjedne opreme, kao prevencija infekcija). Rad drop in centara projektno obezbjeđuje NVO Juventas u cilju poboljšanja uslova života klijenata, njihovih porodica i smanjenja rizika, kroz besplatno distribuiranje opreme i pružanje informacija o prevenciji seksualno prenosivih infekcija,psihosocijalnu podršku, savjetovanje, terenski rad, kao i kroz posredovanje pri ostvarivanju adekvatnog pristupa sistemu zdravstvene, socijalne i pravne zaštite.

Mlade osobe se, u međunarodnim i nacionalnim propsima, uglavnom definišu kao osobe uzrasta od 15 do 30 godina. Definicija Svjetske zdravstvene organizacije govori da se socijalno isključivanje „sastoji od dinamičkih, multidimenzionih procesa,podstaknutih nejednakim odnosima moći u interakciji četiri glavne dimenzije - ekonomske, političke, društvene i kulturne - i na različitim nivoima, uključujući pojedinca, domaćinstva, grupe, zajednice, države, kao i na globalnoj ravni. Rezultat je kontinuum uključenosti/isključenosti kojeg karakteriše nejednak pristup resursima, mogućnostima i pravima, koja dovodi do zdravstvenih nejednakosti.“ Ova definicija je primjenjljiva na različite oblati socijalne isključenosti.

Madi u riziku su osobe kojima nisu dostupne adekvatne razvojne mogućnosti, zbog čega ostaju bez pristupa pravima, resursima i demokratskom učešću. Procesi koji to spriječavaju su dio složenih procesa narušavanja odnosa pojedinaca sa društvom,narušavanja prenosa vrijednosti sa generacije na generaciju, nestajanja dosadašnjih vrijednosti i sporog uspostavljanja novih vrijednosti, kao i teškoće pojedinaca i porodica da obezbijede odgovarajuće ekonomske uslove za zadovoljavanje ličnih i potreba svojih članova i/ili za odvajanje od porodice i samostalno funkcionisanje svojih mladih članova.

Seminar je usmjerio učesnike na angažovani pristup unaprijeđivanju politike i prakse organizacija civilnog društva i institucija prema mladima u riziku od socijalne isključenosti, kako kroz analizu položaja mladih, pravnog okvira, politika i usluga za mlade,tako i kroz položaj, ulogu i povezivanje onih koji pružaju mladima usluge podrške, pomoći i zaštite. 


29.11.2017.godine – Saopštenje

Načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva, Dijana Popović-Gavranović, učestvovala je na fokus grupi za predstavnike pravosuđa na kojoj se diskutovalo o „Nacionalnom planu akcije za djecu 2013-2017.“, u organizaciji UNICEF-a, u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječiju zaštitu i Ministarstvom rada i socijalnog staranja Crne Gore.

„Nacionalni plan akcije za djecu 2013–2017.“ je strateški dokument Vlade Crne Gore u kojem se definiše opšta politika države prema djeci za period od 2013. do 2017. godine. Cilj održavanja fokus grupa iz oblasti oblasti relevantnih za „Nacionalni plan akcije za djecu 2013–2017.“ je prikupljanje informacija za izradu analize ovog dokumenta i ispunjenosti zacrtanih strateških ciljeva, kako u odnosu na planirane mjere i aktivnosti, tako i u odnosu na pokazatelje realizacije, finansijska sredstva, način praćenja realizacije strateškog dokumenta, uočene dobre i slabe strane samog dokumenta i u realizaciji ciljeva i zadataka, usklađenost sa međunarodnim standardima i dokumentima.

Fokus grupa je održana u prstorijama Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu.

Voditelj fokus grupe je bio konsultant Urban Bolka, sociolog, sa Instituta za socijalnu zaštitu Republike Slovenije.

Učesnici fokus grupe su bili predstavnici: JU Centar „Ljubović“, Zavoda za izvršavanje krivičnih sankcija, Centra za posredovanje Crne Gore, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Vrhovnog suda Crne Gore; Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, Stručna služba.

Diskutovalo se o sljedećim temama: napredak u zaštiti djece; obuka stručnjaka koji rade sa djecom; specijalizacija za rad sa djecom u pravosuđu; problemi u zaštiti djece, stručne rasprave koje doprinose rješavanju uočenih teškoća/problema; ustanove u kojima se izvršavaju vaspitne mjere i kazna maloljetničkog zatvora; uslovi u kojima maloljetnici borave kada su u pritvoru, kada su u ustanovi zatvorenog tipa, kada izdržavaju kaznu maloljetničkog zatvora i kada treba da borave u specijalizovanoj ustanovi; deinstitucionalizacija; primjena vaspitnog naloga – poravnanje sa oštećenim; zaštita djece od nasilja; povezanost relevantnih sistema u zaštiti djece; zaštita djece u pravosudnim i upravnim postupcima, u ustanovama socijalne zaštite; uloga Savjeta za prava djeteta u identifikovanju stanja prava djeteta u oblasti pravosuđa (i u drugim oblastima); baze podataka i razmjena informacija, planiranje zaštite djece; primjena audiovizuelne opreme za saslušanje djece, na način primjeren potrebama i pravima djeteta; usklađenost Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku sa UN Konvencijom o pravima djeteta; način izrade strateških dokumenata.

Rezultat rada fokus grupa, odnosno identifikovanje stanja prava djeteta u državi, pozitivne prakse postupanja prema djeci, problema u ostvarivanju, zaštiti i unaprijeđivanju prava djeteta, kao i smjernica za dalje postupanje i rješavanje uočenih teškoća/problema, je od značaja za dobrobit djece i za sačinjavanje novog strateškog dokumenta, za naredni četvorogodišnji period. Na ovaj način smo bliži generalnom cilju Nacionalnog plana akcije za djecu - da obezbijedi cjelovitost i povezanost politike države prema djeci, na način da svi socijalni partneri koji se bave djecom i/ili mogu da doprinesu rješavanju problema djece to rade profesionalno, zajedno i usklađeno, sprovodeći planirane akcije i mjere u svim oblastima koje se bave djecom, na dobrobit djece.


24.11.2017.godine - Saopštenje

Načelnica Stručne službe Dijana Popović-Gavranović i državna tužiteljka za maloljetnike Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Maja Knežević, učestvovale su na regionalnoj obuci „Djeca u programu zaštite svjedoka – pristup na osnovu procjene i rizika“, koja je od 21. do 23.11.2017. godine održana u Beogradu.

Obuku je organizovao Northern Ireland Co-operation Overseas (NI CO) i tim WINPRO III projekta, u okviru EU projekta “Saradnja u krivičnom pravosuđu: jačanje zaštite svjedoka u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije (WINPRO III)”, finansiranom iz IPA 2015 programa za više korisnika.

Obuku su vodile konsultantkinje za oblast pravosuđa za mlade: Paula Jack, pravnica, i Orlaith MCGibbon, socijalna radnica.

Na obuci su učestvovali predstavnici državnih tužilaštava i jedinica za zaštitu svjedoka iz: Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije, Republike Srbije.

Cilj seminara je bio dijeljenje znanja o: razvoju i ponašanju djece koja su doživjela negativna iskustva; zaštiti djece; uticaju nacionalnih zakona i odluka, koje profesionalci donose, na djecu i na program zaštite svjedoka; mjestu i ulozi djece u programu zaštite svjedoka - kada je dijete svjedok sa pratnjom roditelja, bez pratnje roditelja ili je dijete član porodice u kojoj je drugi član svjedok; načinu razgovaranja sa djecom u sistemu pravosuđa; sačinjavanju plana i programa zaštite djeteta svjedoka koji se zasniva na detaljnoj procjeni rizika i potreba djeteta.
Ukazano je na značaj postupanja prema djeci svjedocima uz primjenu UN Konvencije o pravima djeteta i to uz primjenu: člana 3 (najbolji interesi djeteta), člana 20 (zaštita djece bez roditelja) i člana 12 (izražavanje mišljenja).
To znači da se svi postupci koji se tiču djeteta moraju preduzimati u skladu sa djetetovim najboljim interesima i da će države obezbijediti odgovarajuću brigu o djetetu u slučaju kada roditelji ili staratelji to ne čine. To znači da je država obavezna da obezbijedi posebnu zaštitu djeci lišenoj roditeljskog staranja i da im obezbijedi smještaj u odgovarajuće alternativne porodice ili ustanove. Takođe, država treba da obezbijedi djetetovo pravo na slobodno izražavanje sopstvenog mišljenja i pravo da se njegovo mišljenje uzme u obzir u svim stvarima i postupcima koji se odnose na dijete.

To znači da nećemo samo prikupljati dokaze o krivičnom djelu, nego da ćemo uvažiti djetetovu ličnu, porodičnu, životnu situaciju. To znači da ćemo pružiti djetetu relevantne informacije, kao i šta predstavlja njegov najbolji interes u programu zaštite svjedoka, na djetetu razumljiv, pojednostavljen način, kratkim, uvremenjenim rečenicama. To znači da ćemo pitati dijete kako se osjeća i kako razumije ono što mu saopštavamo i šta se dešava, kako razumije i prihvata zahtjeve zašite svjedoka, kontekst promjene identiteta. To znači da ćemo djetetu dati dovoljno vremena da obradi pitanja i informacije i da nam u vezi toga da svoje odgovore i mišljenje, kao i dovoljno mogućnosti da dijete nas pita. To znači da ćemo sa djetetom razgovarati otvoreno i uz uključivanje njegove porodice. Time pokazujemo brigu i poštovanje prema djetetu, omogućavamo uspostavljanje dobrog odnosa sa djetetom. Značaj primjene socijalnog rada ogleda se u uspostavljanju dobrog profesionalnog odnosa sa djetetom. Bez dobrog profesionalnog odnosa, korišćenje socijalnih intervencija neće pokrenuti ni održati željene promjene i napredak kod djeteta.

Ukazano je na značaj uvida da je djeci neko nametnuo različite negativne oblike ponašanja i životne navike, zbog čega imaju višestruke probleme koji ugrožavaju njihovu ukupnu dobrobit. To su djeca o kojoj odrasle osobe nisu vodile brigu. To su djeca koja su doživjela različite oblike zloupotrebe i zlostavljanja. To su djeca koja su svjedoci nasilja i različitih oblika organizovanog kriminala. Zbog toga im je narušen socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj, zdravlje. Zbog doživljenih neprijatnih iskustava, koja su se često ponavljala u dužem vremenskom periodu, djeca su usvojila obrasce ponašanja i navike koje su rizične po njihovo zdravlje ili ih dovode u visoku životnu ugroženost. Naš zadatak je da poboljšamo živote takve djece. Djeca koja su doživjela negativna iskustva i traumu, a nemaju funkcionalnu porodičnu i socijalnu mrežu ne mogu da obrade strahove, negativna iskustva, gubitke i traumu ni da se oporave. Prepuštena sama sebi, ona razvijaju nedjelotvorne, rizične mehanizme odbrane od traumatizcije – povrjeđivanja, bola, gubitaka pa povrjeđuju sebe i/ili druge na različite načine, čime kriju svoju bol i unutrašnju brobu. Porodica i/ili drugo zamjensko mjesto na kojem su djeca doživjela neprijatna iskustva (fizičko, emocionalno, seksualno zlostavljanje) je jedina djetetova realnost. Tu je dijete doživjelo i različite oblike lišavanja, neadekvatne obrasce vezivanja (bazični interpersonalni obrasci koji se uspostavljaju u djetinjstvu), koji vode ka teškoćama u uspostavljanju bliskih odnosa u kasnijem životu, iskrivljenoj slici o sebi, drugima i/ili svijetu oko sebe. Zbog toga se ova djeca ne usuđuju da se ikome obrate za pomoć, zbog toga nikome ne vjeruju. Ova djeca su zbog svega toga uvučena u kriminalne radnje. Sa tom djecom je sve u redu, a nije u redu to što im se desilo/dešava u životu. Ova djeca su nekad tretirana kao učinioci krivičnih djela umjesto kao žrtve. Dešava se i da je njihov roditelj u svom periodu odrastanja doživio negativna iskustva, zbog čega ne može da ostvari sigurnu povezanost sa djetetom (i drugim ljudima), da brine o djetetu, da nauči dijete šta je dobro/loše ni da pruži djetetu zaštitu.

Kada ispitujemo djecu u krivičnom postupku, vraćamo ih na doživljenu krizu, traumu, gubitak, neadekvatne emocionalne obrasce vezivanja i to utiče na svjedočenje djeteta i na njegovu dobrobit. Naš zadatak je da sve ovo razumijemo, da prepoznamo naizgled neadekvatna i neobjašnjiva ponašanja djece (i njihovih roditelja koji imaju teškoće u ostvarivanju roditeljstva zbog ličnih negativnih iskustava i trauma), da im obezbijedimo funkcionalne službe i kompetentne profesionalnce za pružanje pomoći. I da budemo tu za djecu, da ih zaštitimo i kada žele da se vrate svom starom načinu života i kada se ponašaju neadekvatno prema nama i/ili kada nas odbacuju.

Oblast zaštite svjedoka je veoma važan dio borbe protiv najtežih oblika kriminala pa su važni i kapaciteti institucija nadležnih za postupanje. U radu sa djecom svjedocima i u programu zaštite svjedoka je mnogo neprijatnih informacija i događaja. Priče djece svjedoka utiču na profesionalce (i njihove porodice), mogu pokrenuti lične traume kod profesionalaca uznemiriti,  izavati različite emocionalne, fizičke reakcije i ponašanje, i zakočiti profesionalnu efikasnost. Takođe, organizacija rada, broj predmeta u radu, ograničenja/prepreke u radu, odnosi u radnoj sredini utiču na prevenciju ili na razvoj profesionalnog stresa. Zbog toga je važna briga o profesionalcima koji rade u ovoj oblasti, kroz obezbjeđivanje sistemske psihosocijalne pomoći i podrške profesionalcima. Primjeri dobre prakse postoje i u našem regionu, na način da profesionalci u svakom trenutku mogu bezbjedno da zatraže i dobiju pomoć. Na taj način rješava se problem mentalne, emocionalne i fizičke iscrpljenosti profesionalaca, održava poželjan profesionalni nivo rada, zdravlje profesionalaca, lični ugled i ugled institucije u kojoj rade, unaprjeđuje rad. 


13.11.2017.godine - Saopštenje


U Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici realizovana je stručna posjeta učenica i učenika četvrtog razreda JU Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“, smjer pravno-administrativni tehničar. Posjeta predstavlja nastavak dugogodišnje, dobre saradnje.

U okviru nastavnog plana i programa predmeta pravni postupci, uz stručno vođenje profesoki, Ane Marković i Tanje Đorojević, učenice i učenici su se upoznali sa poslovima Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i sa postupanjem prema maloljetnicima u krivičnom postupku.

Uz dobrodošlicu učesnicima stručne posjete, o nadležnostima osnovnog državnog tužilaštva,  poslovima gonjenja učinilaca krivičnih djela, o postupanju prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela i prema djeci koja su žrtve/svjedoci krivičnih djela, govorila je državna tužiteljka za maloljetnike Maja Knežević.

Načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva, Dijana Popović-Gavranović, približila je specijalizaciju u postupanju prema djeci u krivičnom postupku kroz zajednički rad državnih tužilaštava i Stručne službe, pripadajuće pravne institute i primjere iz prakse. Predstavljen je način donošenja nalaza i mišljenje Stručne službe, koji se donosi na osnovu detaljnog nalaza i procjene djeteta i njegovih životnih uslova kojim se obezbjeđuje da krivični postupak bude primjeren svakom djetetu, razumljiv i prihvatljiv za dijete te predstavlja važan oslonac koji pomaže državnom tužiocu za maloljetnike u odlučivanju. 

Predstavljena je primjena alternativnih mjera prema maloljetnicima koje pomažu boljem tretmanu djece kroz pravosudni sistem, uvažavajući njihove potrebe za posebnom zaštitom i njihove ranjivosti. Predstavljeno je devet vrsta vaspitnih naloga, koje izriče nadležni državni tužilac za maloljetnike, koji predstavljaju vaspitni postupak koji omogućava nepokretanje ili obustavljanje krivičnog postupka prema maloljetnom učiniocu krivičnog djela ukoliko on ispuni dogovoreni sadržaj vaspitnog naloga. Vaspitni nalog omogućava djeci da svojim trudom poprave grešku, štiti ih od stigmatizacije i neprijatnih posljedica sudskog postupka te pozitivnom kontrolom doprinosi da ne ponove grešku (krivično djelo). Takođe, doprinosi i individualizaciji postupka prema maloljetniku.

Učesnici su obišli radni prostor Osnovnog državnog tužilaštva gdje su se, između ostalog, upoznali sa tehničkom opremom za snimanje saslušanja odraslih lica i prostor Stručne službe, gdje su se upoznali sa audiovizuelnom tehnikom za snimanje razgovora sa djecom na čiju su štetu izvršena krivična djela ili djecom koja su svjedoci krivičnih djela.

Učenici i učenice su pokazali dodatnu zainteresovanost za sljedeće teme: proces prikupljanja dokaza u izviđaju; zastarijevanje krivičnog gonjenja; koja krivična djela najčešće vrše djeca; primjena krivične sankcije-maloljetnički zatvor; tretman krivično neodgovorne djece; tretman mlađih punoljetnih lica, tretman djece koja žive i rade na ulici; izazovi i rizici zaposlenih u tužilaštvu.

Budući pravno administrativni tehničari su pitanjima iskazali svoju zabrinutost za djecu koja u vrijeme izvršenja krivičnog djela nisu navršila 14 godina jer ona razvojno ne mogu da se uključe u krivični postupak na način da to za djecu ima povoljan efekat. Zbog toga, ona treba da budu posebno interesovanje sistema socijalne i/ili zdravstvene zaštite i/ili organizacija koje pružaju specifične usluge u lokalnoj zajednici, da bi se kroz različite oblike stručnog rada sa djecom i njihovim porodicama otklonili problemi u ponašanju djece (individualni, grupni tretman, savjetovanje, porodična terapija).

I sami u tom razvojnom periodu, ukazali su i na važnost brige za tretman mlađih punoljetnih lica jer se period sazrijevanja ne može se definisati jednako za svako dijete jer i period adolescencije zavisi od ličnosti mlade osobe, porodice i kulture pa je važno uzeti u obzir da će nekada biti potrebno pružiti posebnu pomoć i zaštitu u krivičnom postupku i mlađim punoljetnim licima (od 18 do 21 godinu), koji su naizgled zreli.

A od posebnog je značaja bilo pitanje u vezi tretmana djece koja žive i rade na ulici jer se ova djeca nerijetko tretiraju kao maloljetnici koje treba sankcionisati iako su suštinski žrtve kontinuiranog zanemarivanja i/ili zlostavljanja.

 

03.11.2017.godine – Saopštenje
 

U okviru Dana državnih tužilaca Crne Gore koji su održani u Bečićima načelnica Stručne službe Dijana Popović-Gavranović i državna tužiteljka za maloljetnike Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Maja Knežević imale su izlaganje na temu saslušanje djetete žrtve/svjedoka krivičnog djela.

U radnom dijelu skupa, saslušanje djeteteta žrtve/svjedoka krivičnog djela naznačeno je kao jedan od naših prioriteta u praksi krivično pravnog zakonodavstva. Ukazano je na praksu dobrog timskog rada koji u prvi plan stavlja potrebe i prava djeteta, detaljnu procjenu i pripremu djeteta za davanje svjedočkog iskaza i vođenje računa o zaštiti djeteta. 

Predstavljena je praksa izvođenja dokaza putem audiovizuelnog saslušanja djeteta koje štiti dijete od sekundarne viktimizacije:

jedan ispitivač – predstavnik Stručne službe u prostoriji sa djetetom; bez prisustva državnog tužioca i drugih stranaka, koje imaju pravo na učešće u postupku, u istoj prostoriji u kojoj se nalazi dijete  

stručnost u vođenju strukturiranog razgovora i autentičnost ispitivača – predstavnika Stručne službe da pokaže sebe u profesionalnom odnosu, da vidi i uvaži dijete kao osobu, da preuzme punu odgovornost za uspostavljanje odnosa sa djetetom, obezbeđuje spontanost i autentičnost ponašanja djeteta i da na svoj način da svoj iskaz

u drugoj prostoriji su: državni tužilac za maloljetnike, predstavnik centra za socijalni rad, zakonski zastupnik djeteta, advokat i/ili osumnjičeno/optuženo lice, zapisničar, tehničko lice

jedno, audiovizuleno, ispitivanje djeteta, uz uvid da saslušanje/svjedočenje nije samo bilježenje iskaza pred državnim tužilaštvom i sudom, nego i svaki razgovor sa žrtvom/svjedokom o krivičnom djelu/doživljenoj povredi/traumatskom događaju.

Prikazano je zajedničko razumijevanje krivičnopravnih odredbi kod pribavljanja dokaza saslušanjem djeteta žrtve/svjedoka krivičnog djela putem audiovizuelne tehnike koje omogućava djetetu da: nema doživljaj saslušanja ni „sudnice/suđenja“, odnosno da dijete ima doživljaj da se krivični postupak vodi na neformalan način. To znači da je sve prilagođeno djetetu, da je djetetu obezbijeđen dovoljan nivo povjerenja i sigurnosti, da dijete ima doživljaj da se sa njim razgovara, a ne da je ispitivano lice i/ili da se sumnja u njegovo kazivanje. To znači da predstavnik Stručne službe razgovara sa djetetom na način koji pomaže djetetu da ispriča istinitu priču o krivičnom djelu, da državni tužilac za maloljetnike, iz druge prostorije, vrši kontrolu i nadzor nad procesom i interveniše kada za to ima potrebe. To, takođe, znači da odrasle osobe znaju šta rade, uz vođenje računa o procesnom položaju i pravima djeteta i osumnjičenog/okrivljenog lica.

Kako se od djeteta saznaje istina o krivičnom djelu?

Dijete u slobodnoj formi govori o prijavljenom događaju (reci zbog čega si danas ovdje). Zatim se vodi razgovor u kojem se djetetu postavljaju dodatna pitanja (posebno strukturirani intervju za potrebe krivičnog postupka: reci, opiši, ko, kada, gdje, kako, koliko puta, šta se onda desilo). Djetetu se daje mogućnost da postavi pitanje predstavniku Stručne službe koji razgovara sa djetetom i/ili državnom tužiocu za maloljetnike. Razgovor se zaključuje sažimanjem svih podataka (predstavnik Stručne službe potvrđuje djetetu šta je čuo od njega, da može da podnese to što mu je dijete ispričalo, da vjeruje njegovom doživljaju; pita dijete kako je, šta mu je potrebno, informiše dijete kome se može obratiti za pomoć ukoliko mu je potrebna medicinska, psihoterapijska, druga pomoć). Zatim se prelazi na neutralne teme (predstavnik Stručne službe pomaže djetetu da se rastereti prije izlaska iz tužilaštva i vrati bezbjednim životnim sadržajima).

Zašto se zalažemo za primjenu ovog modela saslušanja sve djece žrtava/svjedoka krivičnih djela?

Zato što je ljudsko biće koje još nije navršilo osamnaest godina ranjivo - nema potrebnu zrelost, znanje, iskustvo, otpornost, zbog čega je neophodno pažljivo postupanje prema njemu. Zato što sva djeca imaju jednako pravo na zaštitu, bez obzira na uzrast i mogućnost učešća u krivičnom postupku. Zato što je položaj djeteta u krivičnom postupku složen, kako zbog djetetovih razvojnih sposobnosti, ranjivosti i vrste krivičnog djela učinjenog na njegovu štetu, tako i zbog djetetovog odnosa sa izvršiocem krivičnog djela i podnosiocem krivične prijave. Zato što želimo da se ni u jednoj fazi krivičnog postupka ne zaboravi primarni cilj - sveobuhvatna zaštita djeteta pa i zaštita od institicionalne viktimizacije. Zato što krivični postupak sproveden na način primjeren djetetu žrtvi/svjedoku krivičnog djela može uvjeriti dijete da je svijet bezbjedno mjesto, koje uvažava ličnost, potrebe i prava djeteta, što bi bio početak oporavka djeteta, koji mora biti nastavljen psihoterapijskim radom (u okviru sistema zdravstvene zaštite). Zato što želimo da utičemo na promjenu profesionalnih i društvenih stavova o djeci i službama za djecu i da se bavimo na odgovarajući način: dječijim ljudskim pravima; posebnom zaštitom prava djeteta žrtve/svjedoka u krivičnom postupku; podrškom djeci žrtvama i svjedocima krivičnih djela, prije, u toku i nakon krivičnog postupka; prilagođavanjem svih sistema potrebama djece žrtava/svjedoka.

I zato što nikako ne želimo da nam djeca koja su žrtve zlostavljanja kažu: „Kad su me ispitivali u ..., mislila sam da sam ja kriva.“


16.10.2017.godine – Saopštenje

Načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva, Dijana Popović-Gavranović i državni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu, Veselin Vučković sastali su se  prostorijama  Vrhovnog državnog tužilaštva sa direktorkom Centra za posredovanje Crne Gore, Marinom Lutovac.

Sastanak je održan u cilju razmatranja mogućnosti za unaprijeđenje primjene vaspitnog naloga - poravnanje sa oštećenim licem, koje se primjenjuje prema maloljetnom učiniocu krivičnog djela, odnosno postupka posredovanja između maloljetnog učinioca krivičnog djela i oštećenog lica/žrtve, koji se sprovodi u saradnji sa Centrom za posredovanje Crne Gore.

Prema praćenju i analizi primjene alternativnih mjera prema maloljetnicima, koju sprovodi Stručna služba Vrhovnog državnog tužilaštva, dosadašnja praksa primjene svih alternativnih mjera prema maloljetnicima od početka primjene Zakona o postupanju prema maloljetnicima (septembar 2012.) pokazuje da je vaspitni nalog poravnanje sa oštećenim najčešće izricana alternativna mjera: od ukupno izrečene 554 alternativne mjere, izrečeno je 321 vaspitnih naloga – poravnanje sa oštećenim licem.

Takođe, dosadašnja praksa primjene vaspitnog naloga – poravnanje sa oštećenim licem je pokazala da se poravnanje u najvećem broju slučajeva izvršilo putem izvinjenja (255), što je od neprocjenjivog značaja za samouvid maloljetnika i obnavljanje odnosa koji su narušeni činjenjem krivičnog djela (najčešće se radi o vršnjačkom sukobu). Veoma mali broj poravnanja je izvršen putem putem novčanog obeštećenja (koje nadoknađuje učinjenu materijalnu štetu; 35 poravnanja), nadoknade štete u naturi (maloljetnik učestvuje u popravljanju/zamjeni stvari koju je oštetio izvršenjem krivičnog djela; 8 poravnanja), radom maloljetnika (maloljetnik nadoknađuje štetu sopstvenim radom/angažovanjem koje je u vezi učinjene štete/na mjestu na kojem je štetu i napravio; 6 poravnanja), a što je, takođe, od neprocjenjivog značaja za doživljaj obeštećenja same žrtve i za doživljaj maloljetnika da je ispunjenjem sporazuma postignutog u postupku posredovanja, na odgovarajući način, obnovio svoje primjerno ponašanje.

Samo pažljivo sprovođenje svih koraka u primjeni vaspitnog naloga - poravnanje sa oštećenim pokazuje maloljetnom učiniocu krivičnog djela, oštećenom licu i njihovoj zajednici naš odnos i suštinsku brigu o maloljetnom učiniocu krivičnog djela i o žrtvi,prema povredi žrtve, zakonske norme, pravnog poretka i zaštiti društva u cjelini i omogućava mirno rješavanje spora, nadoknaduštete te donosi dobrobit i za učesnike u sporu i za njihovu zajednicu. U tu svrhu Stručna služba je kreirala i obrazac Plan i program izvršenja vaspitnog naloga – poravnanje sa oštećenim, sa definisanim koracima i obavezama svih učesnika u sprovođenju vaspitnog naloga, u cilju olakšavanja primjene ovog vaspitnog naloga, koji je dat na uvid i primjenu državnim tužilaštvima i Centru za posredovanje Crne Gore.


13.10.2017. godine - Saopštenje

Načelenica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva, Dijana Popović-Gavranović, Radmila Ćuković, državna tužiteljka Vrhovnog državnog tužilaštva i Danka Ivanović Đerić, državna tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, sastale su se sa međunarodnom konsultantkinjom i istraživačicom u oblasti implementacije međunarodnih standarda o pravima djeteta, Avaz Raof. Konsultantkinju iz organizacije Coram International, angažovala je Kancelarije UNICEF-a za Crnu Goru.

Tema sastanka bio je sistemu nadgledanja (monitoringa) prava djeteta u Crnoj Gori.

Osim o uključenosti državnog tužilaštva u sistem nadgledanja prava djeteta, načinu praćenja prava djeteta u državnom tužilaštvu na sastanku je bilo riječi i o podacima o djeci koje državno tužilaštvo prikuplja - u koju svrhu, kome, u kojim vremenskim intervalima se prikupljeni podaci o djeci dostavljaju, ko ocjenjuje i daje preporuke na godišnji izvještaj Vrhovnog državnog tužilaštva, da li u državnom tužilaštvu postoji baza podataka o djeci koja se može pretraživati po različitim statusima, npr. pol, uzrast, nacionalnost, obrazovanje, ruralno/urbano prebivalište. Na sastanku se razgovaralo i o načinu na koji se podaci o djeci prikupljaju, evidentiraju, analiziraju, odnosno da li podaci o djeci koje državno tužilaštvo prikuplja obezbjeđuju sistematizovane i sveobuhvatne, kvantitativne i kvalitativne podatke za oblast pravosuđa i krivično pravnu zaštitu djece i vezu sa drugim oblastima, koje nalaže Konvencija UN-a o pravima djeteta i njeni opcioni protokoli, kako bi se pratio i procjenjivao napredak u oblasti prava djeteta i uticaj državnih politika na prava i život djece.

Razgovor se vodio i o povezanosti državnog tužilaštva sa svim relevantnim sistemima u Crnoj Gori koji nadgledaju prava djeteta, učešću državnog tužilaštva u radu Savjeta za prava djeteta Crne Gore, učešću državnog tužilaštva u proces periodičnog izvještavanja Crne Gore pred Komitetom UN-a za prava djeteta. Takođe je bilo riječi o uključenosti u proces periodičnog izvještavanja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori (tzv. UPR izvještaj) pred Savjetom UN-a za ljudska prava, zatim periodičnog izvještavanja pred Komitetom UN-a o eliminaciji diskriminacije nad ženama u Crnoj Gori, kao i o učešću državnog tužilaštva u razmatranje izvještaja Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

U skladu sa programskim dokumentom za saradnju između UNICEF-a i Vlade Crne Gore za period 2017-2021. godine, UNICEF, od aprila do decembra 2017. godine, sprovodi nezavisnu evaluaciju sistema nadgledanja prava djeteta u Crnoj Gori, uz pomoć konsultantske organizacije Coram International iz Velike Britanije, koja radi širom svijeta, sa vladama, tijelima UN-a i nevladinim organizacijama na području zaštite i promocije ljudskih prava djece i mladih. Nezavisna evaluacija sistema nadgledanja dječijih prava u Crnoj Gori, treba da obezbijedi kvalitetnu procjenu sistema i mehanizama nadgledanja prava djeteta i s tim u vezi ukaže na potrebu i područja podrške državnim organima, ustanovama i organizacijama za efikasnije i kvalitetnije nadgledanje prava djeteta.

Konvencija UN-a o pravima djeteta (1989.) propisuje šta države, njene institucije i pojedinci treba da rade u cilju promovisanja i zaštite dječijih ljudskih prava sve djece. Takođe, Konvencija definiše standarde na osnovu kojih je moguće procijeniti angažovanje svake države na poboljšanju poštovanja i ostvarivanja prava sve djece u državi. Drugi i treći periodični izvještaj o poštovanju prava djeteta koji je Crna Gora podnijela Komitetu UN-a za prava djeteta, primjeni Konvencije i njenih Protokola i primjeni preporuka Komiteta, datih Crnoj Gori 2010. godine, odnosi se na period od 2010-2015. godine. Tokom oktobra 2017. godine Komitet UN-a za prava djeteta razmatrao je alternativne izvještaje o poštovanju prava djeteta u Crnoj Gori. U narednoj godini uslijediće poziv za odbranu državnog izvještaja o ostvarivanju prava djeteta pred Komitetom UN-a za prava djeteta.

Zadatak svih nas je da u kontinuitetu preduzimamo radnje i mjere na primjeni preporuka Komiteta UN-a za prava djetata do postizanja preporučenog i željenog napretka u ostvarivanju prava sve djece u Crnoj Gori, garantovanih Konvencijom UN-a o pravima djeteta.


26.09.2017.godine – Saopštenje

Načelnica Stručne službe Dijana Popović Gavranović učestvuje na seminaru „Izrada Standardnih operativnih procedura (SOP-a) za postupanje sa djecom koja su odvojena od roditelja ili bez pratnje, sa posebnim akcentom na proaktivnu identifikaciju potencijalnih žrtava i žrtava trgovine ljudima“, koji se održava od 25. do 27. septembra 2017. godine, u Budvi, u hotelu Aleksandar, u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Nacionalne kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima.

Seminar se održava u okviru istoimenog projekta, koji realizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, Nacionalna kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima u saradnji sa Predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori, počevši od septembra 2017. godine.

Moderatorke seminara su: dr Bistra Netkova, nezavisna međunarodna ekspertkinja iz oblasti ljudskih prava i zaštite od trgovine ljudima; mr Sonja Perišić Bigović i Tijana Šuković, samostalne savjetnice Nacionalne kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima.

Ovo je ujedno prvi sastanak radne grupe, koju čine predstavnici: Ministarstva unutrašnjih poslova/Nacionalna kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima/Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Direkcija za strance, migracije i readmisiju, Direkcija za azil/Sektor granične policije, Odsjek za strance, vize i suzbijanje nezakonitih migracija; Vrhovnog državnog tužilaštva/Stručna služba; Vrhovnog suda; Ministarstva rada i socijalnog staranja; Centara za socijalni rad (Podgorica; Danilovgrad); Uprave za zbrinjavanje izbjeglica; Ministarstva zdravlja/Doma zdravlja/Zavoda za hitnu medicinsku pomoć; Crvenog krsta; nevladnih organizacija.

Radna grupa započela je rad na izradi „Nacrta Standardne operativne procedure namijenjene djeci odvojenoj od roditelja i bez pratnje, žrtvama trgovine ljudima u Crnoj Gori2017.godine“, uz stručnu podršku međunarodne ekspertkinje dr Bistre Netkove.

Cilj izrade ovog dokumenta je uspostavljanje standarda postupanja sa djecomodvojenom od roditelja, djecom bez pratnje tokom migracija i usklađivanjeSOP-a sa međunarodnim standardima, nacionalnim zakonima i procedurama, koje će primjenjivati sve relevantne ustanove i organizacije u Crnoj Gori. Na taj način SOP će obezbijediti da ustanove, nevladine organizacije i pružaoci privremene pomoći rade sveobuhvatno, zajedno, da svaki zaposleni u relevantnoj ustanovi/organizaciji zna svoju ulogu i odgovornost svoje i svake ustanove sa kojom sarađuje i da se ustanove/organizacije dopunjuju međusobno u pružanju pomoći djeci odvojenojod roditelja ili bez pratnje. Takođe i da se na kvalitetan način procjenjuje rizik, vrši identifikacija i upućivanje potencijalnih žrtava trgovine ljudskim bićima iz populacije djece odvojene od roditelja i bez pratnje, uz punu primjenu i zaštitu dječijih ljudskih prava.

Djeca – osobe mlađe od 18 godina,koje su odvojene od roditelja/staratelja i bez pratnje odraslog lica i koje se nalaze van države porijekla, imaju pravo na međunarodnu zaštitu jer su izložene posebnim rizicima dok traju migracije i izbjeglištvo. Djeca koja su u pokretu, sele se, rade to iz različitih razloga, dobrovoljno ili prisilno, kreću se u okviru svoje države ili između država, sama, zajedno sa roditeljima, sa drugim odraslim licima ili sa vršnjacima. Tokom mješovitih migracijskih tokova, djeca su izložena riziku da postanu žrtve različitih oblika zloupotrebe, iskorišćavanja, zlostavljanja pa i trgovine ljudskim bićima.

Djeca odvojena od roditelja ili bez pratnje imaju pravo na odgovarajuću zaštitu što je prije moguće nakon dolaska u drugu državu. Djeca odvojena od roditelja ne smiju biti izmještena iz države u koju su ušla bez sveobuhvatne procjene situacije u državi porijekla. Mora im se omogućiti predaja zahtjeva za azil ili zahtjeva za odobrenje privremenog boravka iz humanitarnih razloga. Sva djeca migranti odvojena od roditelja, bez pratnje i djeca žrtve trgovine ljudskim bićima moraju imati pristup službama socijalne zaštite, obrazovanju i zdravstvenim uslugama, pristup pravdi – mehanizmima koji omogućavaju svakom djetetu podnošenje tužbe za zaštitu svojih prava, ulaganje žalbe, dobijanje pravnog lijeka, privremenog zastupnika, besplatne pravne pomoći, lica za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima. Djeci bez pratnje i djeci odvojenoj od roditelja moraju biti pružene odgovarajuće usluge sa ciljem ponovnog povezivanja s roditeljima/starateljima. Za rješenje njihovih problema potrebna je pomoć države djetetovog porijekla i države u kojoj dijete boravi odvojeno od roditelja/bez pratnje, putem relevantnih ustanova/organizacija i djelotvornih procedura, u cilju blagovremene i djelotvorne zaštite prava i interesa djece, bilo da se radi o bezbijednom povratku, spajanju porodice, zbrinjavanju ili integraciji u državi u kojoj se dijete zateklo bez pratnje. 

 


19.09.2017.godine - Saopštenje

 
Načelnica Stručne službe Dijana Popović Gavranović učestvuje na seminaru za obuku posrednika u krivičnim postupcima, koji se održava od 18. do 21. septembra 2017. godine, u Budvi, u hotelu Avala, u organizaciji Centra za posredovanje Crne Gore, u saradnji sa američkom ambasadom.

Predavači na seminaru su: dr. Ivana Stevanović, viša naučna saradnica i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Beograd; dr.sc. Vesna Gmaz Luški, prof. defektologica, Centar za socijalni rad Zagreb i Vesna Vinčić, dipl. socijalna pedagogica, Centar za socijalni rad Zagreb, posrednice iz Stručnih službi za izvansudsku nagodbu Zagreb; Dijana Popović Gavranović, dipl. socijalna radnica, načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore.

Učesnici seminara su aktivni posrednici u krivičnim postupcima. Cilj seminara je podrška aktivnim  posrednicima u kvalitetnom vođenju procesa u kojem maloljetni učinilac krivičnog djela i oštećeni/žrtva razgovaraju, uz vođenje računa o ranjivosti svih učesnika, posebno žrtve, kao i ujednačavanje postupka posredovanja i sprovođenja vaspitnog naloga – poravnanje sa oštećenim primjenom dobre prakse.

Proces posredovanja je dio restorativne pravde. Cilj restorativne pravde je da okupi sve strane u sukobu, uvaži njihove potrebe i pomogne da zajedno, u miroljubivoj komunikaciji, razriješe svoje sukobe i postignu sporazum o tome na koji način nastala šteta može da bude popravljena ili nadoknađena i njihovi odnosi obnovljeni.

U krivičnom postupku prema maloljetniku/mlađem punoljetniku posredovanje se primjenjuje u vaspitnom nalogu – poravnanje sa oštećenim. Posredovanje daje maloljetnom učiniocu krivičnog djela mogućnost da prihvati odgovornost za sopstvene postupke i prizna nepovoljne posljedice krivičnog djela za žrtvu i društvo, žrtva dobija mogućnost da izrazi svoje potrebe i osjećanja i uvid da je prepoznata njena uloga žrtve, da može da dobije zaštitu i nadoknadu štete. To je dobar način kako za oporavak žrtve, tako i za prevenciju ponovnog vršenja krivičnog djela od strane maloljetnika te posredovanje/restorativna pravda predstavlja dobrobit za sve učesnike u sporu i za njihovu zajednicu.

Nama, koji smo direktno uključeni u procjenu, izbor, izricanje i primjenu vaspitnog naloga – poravnanje sa oštećenim, predstoji preispitivanje da li ono što je zakonska norma živi u praksi i pored širokog zakonskog okvira koji predviđa da se vaspitni nalozi, svih devet vrsta, mogu izricati za krivična djela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do deset godina. Odnosno, da li paralelno razvijamo i unaprijeđujemo retributivno i restorativno pravosuđe, na dobrobit svih učesnika u krivičnom postupku i društvene zajednice.

 


20.06.2017.godine – Saopštenje 

Načelnica Stručne službe Dijana Popović Gavranović učestvuje na seminaru za bazičnu obuku posrednika u krivičnim postupcima, koji se od 19. do 22. juna 2017. godine, održava u Baru, u hotelu Princess. Seminar organizuje Centar za posredovanje Crne Gore, u saradnji sa UNICEF-om i ambasadom SAD-a u Podgorici.

Predavači na seminaru su: dr. Ivana Stevanović, viša naučna saradnica i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Beograd; dr.sc. Vesna Gmaz Luški, prof. defektologica, Centar za socijalni rad Zagreb i Vesna Vinčić, dipl. socijalna pedagogica, Centar za socijalni rad Zagreb, posrednice iz Stručnih službi za izvansudsku nagodbu Zagreb; Dijana Popović Gavranović, dipl. socijalna radnica, načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore.

Uobičajena reakcija društva na izvršeno krivično djelo je kažnjavanje kroz sudski postupak. Štetom i posljedicama krivičnog djela možemo se baviti i na drugačiji način. Državni tužilac za maloljetnike može, na osnovu nalaza i mišljenja Stručne službe i sopstvene porocjene, donijeti odluku o nepokretanju krivičnog postupka, tražeći od maloljetnika/mlađeg punoljetnog lica da, prema svojim mogućnostima, popravi ili nadoknadi štetu koju je učinio izvršenjem krivičnog djela. Tada, uz saglasnost maloljetnika/mlađeg punoljetnog i oštećenog lica, izriče vaspitni nalog – poravnanje sa oštećenim licem, koji se sprovodi u postupku posredovanja. Posredovanje je dobrovoljan i povjerljiv razgovor uz pomoć stručnog, posebno obučenog, neutralnog lica – posrednika, koji pomaže učesnicima da se snađu u sukobu, uspostave dijalog, da otvoreno razgovaraju o sukobu, razumiju međusobne razlike i s tim u vezi iskažu svoje interese i potrebe, razriješe probleme i postignu dogovor o tome na koji način nastala šteta može realno da bude popravljena ili nadoknađena.

Kada je, u prisustvu posrednika, postignut prihvatljiv dogovor između oštećenog i maloljetnika/mlađeg punoljetnika, o tome se sačinjava sporazum, koji se dostavlja i državnom tužiocu za maloljetnike, koji potvrđuje primjerenost, pravednost i zakonitost postignutog sporazuma. Posrednik prati izvršenje sporazuma. Kada maloljetnik/mlađi punoljetnik ispuni dogovorene obaveze (nadoknada radom, korisnim djelovanjem, uplatom dogovorenog iznosa novca ili na neki drugi dogovoreni način), prema njemu neće biti pokrenut krivični postupak.

Posredovanje u krivičnom postupku prema maloljetniku/mlađem punoljetniku omogućava mirno rješavanje spora i predstavlja dobrobit i za učesnike u sporu i za njihovu zajednicu. Postupak posredovanja obezbjeđuje odgovarajuću brigu o maloljetnom/mlađem punoljetnom učiniocu krivičnog djela i o žrtvi krivičnog djela, kao i da se vrati mir, sigurnost i povjerenje u njihov odnos i u njihovu zajednicu. Na taj način se sprovodi i prenosi koncept miroljubivog života u zajednici.


07.06.2017. godine – Saopštenje

Načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Dijana Popović Gavranović je učestvovala na konferenciji "Nasilje u porodici i rizici po djecu - prema sveobuhvatnom rješenju", u Podgorici, Hotel Centre Ville.

Konferenciju je organizovala NVO Centar za ženska prava u saradnji sa predstavništvom UNICEf-a u Crnoj Gori, uz podršku Evropske unije i Fondacije Petrović Njegoš.

Cilj konferencije je bio informisanje u načinima unaprijeđenja zaštite djece od nasilja u porodici, prepoznavanju rizika po djecu koja su izložena nasilju u porodici, posebno nakon prekida partnerskih odnosa roditelja, kao i teškoća i dilema u radu profesionalaca u oblasti zaštite prava djece i žena od nasilja u porodici.

Na konferenciji su govorili regionalni i međunarodni stručnjaci:

Dr Lin Harn, predavačica i istraživačica u oblasti nasilja nad ženama i djecom, iz Velike Britanije;

Branka Žigante Živković - sudija Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, govorila je o pravnom okviru za zaštitu djece od nasilja u porodici u Crnoj Gori;

Landi Bankroft, specijalista u oblasti porodičnih odnosa, nasilja u porodici, istražitelj zlostavljanja djece i sudski vještak iz SAD.
Ukazano je da interpretacije  koje se daju kako bi se nasilju u porodici dao smisao, bilo da to rade članovi porodice ili profesionalci u radu sa učiniocima nasilja, žrtvama i njihovim porodicama, utiču na ishod samog nasilja. Uvjerenje da je nasilje sastavni dio nečije kulture, religije, običaja, tradicije ili da služi spriječavanju ili kažnjavanju žrtve zbog kršenja tradicionalnih normi, običaja, pravila ponašanja su stavovi koji se ne mogu prihvatiti kao opravdanje za bilo koji oblik nasilja jer ometaju tumačenjezakona, sudske postupke i odluke, ugroziti postupke zaustavljanja nasilja i zaštite žrtve.

Prisustvo velikog broja predstavnika svih relevantnih institucija i organizacija daje nadu da ćemo, pojedinačno i kao zajednica, slati sljedeće poruke o nasilju: zaustavlja se svaki oblik nasilja; princip bezbjednosti žrtve je organizujući princip rada na zaštiti od nasilja; učinilac nasilja je odgovoran za nasilje; žrtva dobija hitnu, sveobuhvatnu i kontinuiranu pomoć, podršku i oporavak, uz sveobuhvatnu procjenu rizika i socijalnu analizu; svi učesnici u procesu zaštite vode računa o najboljem interesu djeteta i prate u kontinuitetu da li se donijete odluke zaista obezbjeđuju i sprovode u najboljem interesu djeteta; promjena ponašanja je proces koji traje godinama; psihosocijalni tretman učinioca nasilja zahtijeva i praćenje porodice tokom njegovog tretmana i najmanje još dvije godine nakon tretmana; značaj zaustavljanja nasilja u porodici i očuvanja zdravih porodičinih odnosa i veza valorizuje se i putem formiranja porodičnih sudova. Na taj način mijenjaće se društveni kontekst koji opravdava nasilje i postizati veći stepen pravde za žrtve nasilja. S tim u vezi je i rad na podizanju statusa djeteta u društvu.

Ukazano je i da još uvijek ima mjesta za usaglašavanje zakona sa standardima međunarodnih dokumenata, a posebno u dijelu njihove primjene. Međunarodna dokumenta određuju odgovornost države u prevenciji, otkrivanju, spriječavanju, zaštiti od nasilja i kažnjavanju učinilaca nasilja u porodici. Država ima odgovornost da stvori uslove za nultu toleranciju na nasilje u porodici, nasilje nad djecom i rodno zasnovano nasilje. Institucije su odgovorne da zaustave nasilje i preduzmu sveobuhvatne mjere zaštite žrtava. 


05.06.2017.godine – Saopštenje

Načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva, Dijana Popović-Gavranović, učestvovala je u studijskoj posjeti Republici Sloveniji, od 30.05. do 02.06.2017. godine.

Studijsku posjetu je organizovao Centar za posredovanje Crne Gore uz podršku OEBS-a, Misija u Crnoj Gori. U cilju upoznavanja sa primjenom alternativnih načina rješavanja sporova u Republici Sloveniji, delegacija je obišla Viši sud u Ljubljani, Okružni sud u Ljubljani, Udruženje medijatora Republike Slovenije, Evropski centar za rješavanje sporova (ECDR).

Delegaciju je u Višem sudu u Ljubljani primio Anton Panjan, predsjednik suda, viši sudija, koji je predstavio rad Višeg suda u Ljubljani i ukazao na značaj primjene medijacije u Višem sudu, gdje se od 2009. godine primjenjuje program medijacije u žalbenom postupku. 

Medijacija se prihvata u oko 10% predmeta, koji su u 50% slučajeva riješeni uspješno. Najviše postupaka medijacije se sprovodi u građanskim sporovima, zatim u porodičnim pa u privrednim sporovima, sporovima u izvršenju. Direktor Višeg suda, Janez Grden, proračunava i godišnje uštede troškova suda nastale primjenom medijacije.

Ukazano je na važnost odnosa države prema medijaciji, koji se ogleda u donošenju i poštovanju relevantnih zakona, kao i u plaćanju medijatora. Tako medijatore koji rade tzv. sudu pridruženu medijaciju plaća sud, čime se obezbjeđuje konzistentnost sistema alternativnog rješavanja sporova.

Gordana Ristin, viša sudija i rukovoditeljka Odjeljenja za alternativno rješavanje sporova u Višem sudu u Ljubljani, sa saradnicima, predstavila je rad Odjeljenja.

U Okružnom sudu u Ljubljani, delegacija je obišla Službu za alternativno rješavanje sporova, koju su predstavile Barbara Levstik Šega i Sonja Ilovar Gradišar, okružne sudije, sa saradnicama.

U Udruženju medijatora Slovenije delegacija je razgovarala sa predsjednicom Gordanom Ristin i medijatorima različitih profesija, uključujući i medijatore koji dolaze iz redova advokata.

U Evropskom centru za rješavanje sporova (ECDR), Aleš Zalar i Katarina Kresal su predstavili petnaestogodišnji rad institucije, koji se odnosi na pravno savjetovanje za EU poslove, učešće u međunarodnim projektima i pružanje usluga u reformama državnih sistema, kao i na različite postupke rješavanja sporova: oblikovanje sistema za rješavanje sporova; partnering; medijacija i komedijacija; koncilacija; arbitražni postupak; kombinovani postupak arbitraže i medijacije; specijalizovani postupak rješavanja potrošačkih sporova i rana neutralna evaluacija spora.

Svi sagovornici u studijskoj posjeti dijele opšte uvjerenje medijatora - da medijacija: ima uticaj na sve ljudske odnose, ne samo na riješene sporove; ističe dogovor i moralne odnose; može stvoriti novu kulturu kada je kontinuirano i široko primijenjena. Navedeno uvjerava da medijacija ima i svoju budućnost. 


25.05.2017.godine – Saopštenje


Načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva, Dijana Popović-Gavranović i državne tužiteljke za maloljetnike Maja Knežević, Andrijana Nastić i Vesna Krivokapić, učestvovale su na radionici „Strateško planiranje za izradu Strategije razvoja medijacije u Crnoj Gori“.

Radionica je održana u Podgorici, u hotelu „Centra Ville“, u organizaciji Centra za posredovanje Crne Gore, uz podršku OEBS-a, Misija u Crnoj Gori, kao i uz konsultantsku podršku: Gordane Ristin, sudija Višeg suda u Ljubljanji; Jelene Arsić, profesorke porodičnog prava, nasljednog prava i medijacije na Pravnom fakultetu Univerziteta „Union“ i Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Strugar Miodraga, koji se profesionalno bavi odnosima sa javnošću.

Pored predstavnika tužilaštva, učesnici radionice su bili i predstavnici sudstva, Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Ministarstva pravde Crne Gore, NVO Udruženje medijatora Crne Gore, Centra za prava djeteta Crne Gore, kao i advokati i posrednici.

Radionicu su otvorili Marina Lutovac, direktorka Centra za posredovanje Crne Gore, i Robert Kuharski, menadžer Programa Vladavina prava i ljudska prava, Misija OEBS-a u Crnoj Gori.

Konsultanti su predstavili međunarodna dokumenta i standarde koji se odnose na alternativno rješavanje sporova, kako pravne akte, tako i preporuke Ujedinjenih nacija i Savjeta Evrope. Međunarodni savjeti i modeli zakona dati kroz pravne akte i preporuke, osnažuju svaku državu i ostavljaju slobodu da svaka država pronađe svoj put do alternativnih modela rješavanja sporova. Takođe, i do harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravima Evropske unije i s tim u vezi poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava i 24. Pravda, slobodan i bezbjednost, u aktuelnom pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Zatim je predstavljen način strateškog planiranja i tehnika SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats), za analizu trenutne situacije u oblasti alternativnog rješavanja sporova u Crnoj Gori. U interaktivnom radu, učesnici su učestvovali u strateškom planiranju i izradi strateškog dokumenta na način da je analizirano postojeće stanje u oblasti alternarivnog rješavanja sporova, definisani ciljevi, misija, vizija, ciljne grupe strategije razvoja alternativnih načina rješavanja sporova i mogući pravci razvoja medijacije u Crnoj Gori. Produkti rada učesnika predstavljaju inicijalni okvir i sadržaj Strategije razvoja alternativnih načina rješavanja sporova (medijacije i dr.) u Crnoj Gori, koja će se dalje razvijati.

Strategija razvoja alternativnih načina rješavanja sporova (medijacije i dr.) ima uporište u međunarodnim preporukama i u Strategiji reforme pravosuđa u Crnoj Gori, 2014-2018, u kojoj je jedna od strateških smjernica unaprijeđenje alternativnih načina rješavanja sporova.

Rješavanje krivičnih, građanskih, privrednih, radnih i svih drugih sporova gdje postoji dobra volja stranakada postignu dogovor izvan pravosudnog sistema smanjuje opterećenje državnih tužilaštava i sudova, kroz mirno, efikasno, jeftino i humano rješavanje sporova i čini pravdu dostupnom građanima. Takođe, primjena alternativnih načina rješavanja sporova zahtijeva punu saradnju i međusobno povjerenje između pravosudnih organa, državnih ustanova, posrednika, advokata, privrednih subjekata, stručnih udruženja, međunarodnih i nevladinih organizacija. Na taj se način jača i povjerenje svih učesnika u sporu, kako u pogledu povjerljivosti, neutralnosti, nepristrasnosti, postizanju, priznavanju i izvršenju dogovora koji je rezultat alternativnog rješavanja spora, tako i da će se omogućiti odgovarajuća sudska zaštita ako se u alternativnom rješavanju spora ne postigne dogovor u predviđenom roku.


12.05.2017.godine – Saopštenje

Načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva, Dijana Popović-Gavranović učestvovala je na dvodnevnom seminaru „Krivična medijacija“, koji je održan u Podgorici, 10. i 11.maja 2017.godine, u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Seminar je organizovao Centar za posredovanje Crne Gore i Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a učesnici seminara su bili državni tužioci i sudije.

Uvodna izlaganja imale su: Maja Milošević, direktorka Sekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Marina Lutovac, direktorka Centra za posredovanje Crne Gore.

Dr Ivana Stevanović, viša naučna saradnica i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, održala je predavanje o restorativnoj pravdi i sistemu maloljetničkog pravosuđa, shodno teoriji i međunarodnim standardima. 

Dijana Popović-Gavranović, načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva, izlagala je o posredovanju u krivičnom postupku, izboru i primjeni vaspitnog naloga – poravnanje sa oštećenim te predstavila statistički prikaz primjene alternativnih mjera prema maloljetnicima u Crnoj Gori za period od 2012. do 2017. godine, sa osvrtom na karakteristike maloljetnika, krivična djela i vrstu nadoknade štete, uspješnost, recidiv.

Dr sci. Vesna Gmaz Luški, prof. defektolog (socijalni pedagog) u Centru za socijalni rad Zagreb, predstavila je petnaestogodišnja iskustva u primjeni posredovanja u krivičnom postupku u Hrvatskoj i rad Stručne službe za izvansudsku nagodbu Zagreb (posredovanje u krivičnom postupku za maloljetna i mlađa punoljetna lica), čemu je prethodila dvogodišnja obuka posrednika, koji su socijalni pedagozi, socijalni radnici i psiholozi, i prilagođavanje austrijskogmodela izvansudske nagodbe.

Danka Ivanović Đerić, državna tužiteljka, predstavila je iskustvo Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici u primjeni krivične medijacije, a Radovan Stijović, načelnik Stanice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici u Centru bezbjednosti Podgorica, predstavio je iskustva policije u primjeni krivične medijacije prema maloljetnicima.

Predavači su podstakli učesnike na aktivno učešće te su razmatrane dileme: jesmo li dovoljno blagonakloni prema maloljetnicima; da li zakonske norme predstavljaju najbolji interes djeteta i da li odgovaraju potrebama djece/maloljetnika; ako zakonske norme predstavljaju osnovne standarede, možemo li više od toga; gdje je granica i treba li postaviti granice restorativnoj pravdi ili granice treba postaviti moći krivičnog prava.

Učesnici su iskazali i uočenu potrebu: sistemskog rada sa krivično neodgovornim maloljetnicima, koji su u riziku od recidiva; sistemskog rada sa roditeljima i porodicom maloljetnika; stvaranja odgovarajućih uslova za pritvaranje maloljetnika, na način da prostor bude primjeren porebama maloljetnika i odvojen od prostora za pritvor odraslih lica; stvaranja odgovarajućih uslova za primjenu vaspitne mjere upućivanjemaloljetnika uustanovu zavodskog tipa, a većina učesnika nije upoznata da se ova mjera sporovodi u Zavodu za izvršavanje krivičnih sankcija u Podgorici, u Odjeljenju za maloljetnike, gdje maloljetnici izdržavaju i kaznu maloljetničkog zatvora te je iskazana je briga zbog toga što se dvije različite sankcije sprovode u istom postoru, kao i zbog rizika međusobnog uticaja različitih kategorija maloljetnih lica, a posebno zbog uticaja odraslih lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatovora u neposrednoj blizini maloljetnika. Istaknuto je da Centar bezbjednosti Podgorica ima prostrije za zadržavanje maloljetnika po evropskim standardima, kao i da se u tim prostorijama zadržavaju samo maloljetnici stariji od 16 godina, a mlađi maloljetnici se upućuju radi zadržavnaja u JU Centar Ljubović (nezavodska,specijalizovana ustanova socijalne i dječije zaštite za rad sa djecom u sukobu sa zakonom i djecom sa problemima u ponašanju). 

Ukazano je na problem medijskog prikazivanja kriminaliteta maloljetnika i kriminaliteta nad djecom i s tim u vezi kršenja prava djeteta na dostojanstvo i privatnost ličnog i porodičnog života, kao i uticaja medija na prevenciju/recidivizam kod maloljetnika; na prekršajnu i krivičnu odgovornost medija i potrebu unaprijeđenja medijskog izvještavanja o krivičnim postupcima koji se tiču djece i s tim u vezi odnosa između medija i pravosuđa. 

Takođe, ukazano je i na potrebu da se, gdje god je to moguće, Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku primjenjuje i na mlađa punoljetna lica, kao i da diverzija-primjena alternativnih mjera treba da nađe svoje mjesto u bilo kojoj fazi krivičnog postupka kako prema maloljetnim, tako i prema mlađim punoljetnim licima.


08.05.2017.godine - Saopštenje


Načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Dijana Popović-Gavranović učestvovala je 05.05.2017. godine na okruglom stolu “Stručna služba – saradnja i postupanje u praksi”, koji je održan u Podgorici, u UN Eko zgradi.

Okrugli sto je organizovala Stručna služba Višeg suda u Bijelom Polju, uz podršku UNICEF-a. Skupu su prisustvovali predstavnici: Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu; centara za socijalni rad; JU Centar “Ljubović”; stručnih službi viših sudova; sudije za maloljetnike; tužioci za maloljetnike osnovnih državnih tužilaštava iz Berana, Bijelog Polja, Kolašina, Pljevalja i Rožaja.

Načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Dijana Popović-Gavranović prezentovala je dosadašnja iskustva i rezultate u postupanju prilikom izbora, primjene i praćenja alternativnih mjera prema maloljetnicima, kao i ostale poslove koje, po zahtjevu državnog tužioca, obavlja u vezi pripremnog postupka, postupka izricanja i izvršavanja alternativnih mjera, predlaganja krivičnih sankcija i postupka krivičnopravne zaštite djece. U okviru krivičnopravne zaštite djece, prezentovan je model dobre prakse audiovizuelnog saslušanja primjeren sposobnostima i potrebama djece, kao i potrebama drugih stranaka u postupku, do sada primijenjen u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Za saslušanje djece putem audiovizuelne tehnike, na način koji uvažava djetetove sposobnosti i potrebe, su potrebne dvije telekomunikacijski povezane prostorije. Dijete je u jednoj prostoriji sa predstavnikom Stručne službe, koji ispituje dijete (shodno zahtjevima državnog tužioca za maloljetnike, prilagođenim sposobnostima i potrebama djeteta). U drugoj prostoriji su tužilac za maloljetnike, advokat osumnjičenog lica, prevodilac, zapisničar, tehničko lice, predstavnik centra za socijalni rad, zakonski zastupnik, koji, putem audiovizuelne tehnike, posmatraju dijete i čuju razgovor koji sa djetetom obavlja predstavnik Stručne službe i mogu da intervenišu posredstvom tužioca. Ovaj model nalazi podršku i u međunarodnim dokumentima: Smjernice Komiteta ministara Savjeta Evrope o pravosuđu po mjeri djeteta (usvojene 17.11.2010.), Odjeljak 6. Dokazi/iskazi djece; Smjernice Ujedinjenih nacija o pravosuđu u stvarima u kojima su djeca žrtve i svjedoci krivičnih djela (ECOSOC Res 2005/20, 22.07.2015, stav XI, 30, d).

Ukazala je i na složenost položaja djeteta u krivičnom postupku zbog: djetetovih razvojnih sposobnosti; vrste krivičnog djela učinjenog na njegovu štetu; djetetovog odnosa sa izvršiocem krivičnog djela; djetetovog odnosa sa podnosiocem krivične prijave; ispitivanja djeteta o njegovim iskustvima i osjećanjima; djetetovog doživljaja nesigurnosti i neizvjesnosti zbog traumatizacije, viktimizacije i krivičnog postupka; sposobnosti stručnog lica da uspostavi odnos sa djetetom, razumije i uvaži dijete te prikupi informacije od djeteta, obezbijedi djetetu najpogodnije uslove i atmosferu za informisano saslušanje.

Marijana Krgović i Zoran Damjanović, predstavnici Stručne službe Višeg suda u Bijelom Polju, prezentovali su iskustva i rezultate primjene i nadzora nad izvršenjem posebnih obaveza prema maloljetnicima, kao i u izricanju i izvršenju vaspitnih, institucionalnih mjera i kazne maloljetničkog zatvora.

Napravljena je paralela u primjeni posebnih obaveza i alternativnih mjera u sudovima i tužilaštvima i ukazano na važnost afirmisanja alternativnih mjera i posebnih obaveza kako prema maloljetnim, tako i prema mlađim punoljetnim učiniocima krivičnih djela. Ukazano je na važnost osiguranja maloljetnih lica od profesionalnih oboljenja i povreda na radu za vrijeme primjene vaspitnih naloga/posebnih obaveza: obavljanje društveno korisnog ili humanitarnog rada; uključivanje u određene sportske aktivnosti.

Učesnici skupa su diskutovali i u vezi primjene:

·     mjera pojačanog nadzora, koje se izriču maloljetnicima u najvećem broju slučajeva, osim mjere pojačanog nadzora uz dnevni boravak u odgovarajućoj ustanovi koja se ne izriče;

·     institucionalnih mjera, u vezi čega je ukazano na dobre rezultate dijagnostičke procjene i tretmana maloljetnika u JU Centar “Ljubović” i da se tek od skora primjenjuje mjera upućivanja u zavodsku ustanovu, smještenu u Zavodu za izvršavanje krivičnih sankcija u Podgorici, u Odjeljenju za maloljetnike, gdje se nalazi i maloljetnički zatvor, u vezi čega je iskazan i stav o korisnosti zavodske ustanove i stav o potrebi odvajanja maloljetnih od odraslih učinioca krivičnih djela – da maloljetnici ne budu smješteni unutar Zavoda za izvršavanje krivičnih sankcija, kao i o potrebi odvajanja različitih kategorija maloljetnika lišenih slobode u odnosu na uzrast, pol, vrstu krivičnog djela, mentalno i fizičko zdravlje, koja odvajanja se vrše u cilju prevencije štetnih uticaja boravka u zatvoru i obilježavanja maloljetnika, obezbjeđivanja tretmana koji najviše odgovara pojedinačnim potrebama maloljetnika i koji će zaštititi njegov fizički, mentalni, moralni integritet i dobrobit

·     nedostatku specijalizovanih ustanova za smještaj maloljetnika, vezano za primjenu mjere bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi i mjere upućivanja u specijalizovanu ustanovu (za maloljetnike sa smetnjama u razvoju)

·     postupku obustave i zamjene vaspitnih mjera, čije trajanje dovodi u pitanje najbolji interes maloljetnika

·     nedostatku sistemske podrške djeci na čiju su štetu izvršena krivična djela, u toku i nakon krivičnog postupka.

Posebno je ukazano na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, koja traje od 03.04. do 12.05.2017. godine, a sprovodi je Ministarstvo pravde Crne Gore, kao i da je to prilika za stručni i iskustveni doprinos: unaprijeđenju krivičnog postupka prema maloljetnim izvršiocima krivičnih djela, djeci na čiju su štetu izvršena krivična djela i djeci svjedocima krivičnih djela; unaprijeđenju primjene alternativnih mjera i krivičnih sankcija prema maloljetnicima; postizanju željenih standarda u radu sa djecom/maloljetnicima, jer djeca/maloljetnici ne smiju biti manje zaštićeni od odraslih lica u krivičnom postupku.


07.03.2017. godine - Saopštenje

Načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva, Dijana Popović-Gavranović i državna tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Danka Ivanović Đerić učestvovale su na okruglom stolu “Kako unaprijediti posredovanje (medijaciju) u Crnoj Gori?”

Okrugli sto jeorganizovan u okviru projekta “Ka efikasnom pravosuđu – unaprijeđenje razvoja profesija u funkciji crnogorskog pravosuđa”, koji sprovode Akcija za ljudska prava i Centar za monitoring i istraživanje CeMI, uz podršku Kraljevine Holandije.

Zainteresovani stručnjaci relevantnih ustanova, organizacija i udruženja, diskutovali su o predstavljenom nacrtu izvještaja Akcije za ljudska prava "Posredovanje (medijacija) u Crnoj Gori".

Izvještaj pokazuje da je broj od 560 postupaka posredovanja godišnje u Crnoj Gori veći nego u polovini država članica Evropske unije te da su u Crnoj Gori, u posljednjih devet godina (od osnivanja Centra za posredovanje, 2008. godine), putem posredovanja riješeni sporovi vrijedni oko 55 miliona eura. Ipak,u 2015. godini na posredovanje je upu­će­no samo 1,5% parnič­nih pred­me­ta, a po­sre­do­va­nje je naj­za­stu­plje­ni­je u po­ro­dič­nim spo­ro­vi­ma i kri­vič­nim postupci­ma ko­ji se vo­de pre­ma ma­lo­ljet­nim li­ci­ma (nisu evidentirani postupci posredovanja u krivičnim postupcima prema punoljetnim licima). Posredovanje u kri­vič­nim postupci­ma ko­ji se vo­de prema maloljenim li­ci­ma se odnosi na primjenu vaspitnog naloga – poravnanje sa oštećenim. Istaknuto je da uspješnost poravnanja maloljetnika sa oštećenim licem u postupku posredovanja iznosi 95%, a ostali postupci posredovanja su uspješni u 74% slučajeva.

Generalna preporuka proistekla iz istraživanja Akcije za ljudska prava je da država Crna Gora treba da uloži mnogo više u podsticanje posredovanja, kao i drugih vansudskih načina rješavanja sporova.Preporuke koje se odnose na Tužilaštvo tiču se generalnog promovisanja posredovanja, kao i pune primjene instituta oportuniteta krivičnog gonjenja prema punoljetnim licima, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku.

Prema evidenciji alternativnih mjera izrečenim maloljetnicima u krivičnom postupku, koju vodi Stručna služba Vrhovnog državnog tužilaštva, više od 1/5 predmeta godišnje se završi primjenom alternativnih mjera prema maloljetnicima i to primjenom opomene i više vrsta vaspitnih naloga.


 

27.02.2017. godine - Saopštenje 

Vrhovni državni tužilac, Ivica Stanković i načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva, Dijana Popović-Gavranović učestvovali su na konferenciji „Zaustavimo nasilje nad djecom“, koju je organizovala Vlada Crne Gore i Unicef, u Hotelu Hilton, u Podgorici. 

Otvaranju Konferencije je prisustvovao predsjednik države, Filip Vujanović. 

Konferencija je organizovana u saradnji sa Delegacijom Evropske unije i predstavlja drugu fazu kampanje „Zaustavimo nasilje“. Prva faza kampanje je bila usmjerena na zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja na internetu, a druga faza, koja je započela u julu 2016. godine, na zaštitu djece od nasilja u porodici i od fizičkog kažnjavanja. 

Konferenciji su prisustvovali visoki zvaničnici, predstavnici međunarodnih i crnogorskih institucija i organizacija, kako vladinog, tako i nevladinog sektora te međunarodni stručnjaci.

Otpravnik poslova i šef Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Andre Lis podvukao je važnost širenja uvida da je svako nasilje, na svakom mjestu, a posebno nasilje nad djecom, nedopustivo.

Šef Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Bendžamin Perks, ukazao je: na rezultate sprovedeng istraživanja o nasilju nad djecom, koje je realizovano od strane SOS Nikšić i Centra za ženska prava, u saradnji sa predstavništvom UNICEF u Crnoj Gori i uz finansijsku podršku EU (2015., IPSOS); na intervencije u ranom djetinjstvu; na tabu kojim se prikriva problem nasilja; na institucionalni odgovor na nasilje nad djecom.

Eskpertkinja dr. Suzan Bisel, direktorka Globalnog partnerstva za zaustavljanje nasilja nad djecom, istakla je, govoreći o viziji, ciljevima i vrijednostima koje sadrži Agenda 2030 u dijelu zaustavljanja nasilja nad djecom, da je, od ukupno dvije milijarde djece u svijetu, jedna milijarda djece izložena različitim oblicima nasilja. Ekspertkinje Dr Nadine Burk Haris, pedijatrica, osnivačica Centra za mlade u San Francisku, magistra Javnog zdravlja, članica Američke akademije pedijatara i prof. dr Frensis Gardner, profesorka dječije i porodične psihologije, Univerzitet Oksford, Odsjek za socijalnu politiku i intervencije, ukazale su na značaj najnovijih istraživanja (od 1998. godine i dalje) koja se odnose na ponavljajuće stresne situacije u djetinjstvu, koje dovode do multisistemskih promjena u organizmu – neuroloških, imunoloških i hormonskih. Istraživanja podstiču: na promjenu naučnih stavova prema negativnim iskustvima u djetinjstvu; na razumijevanje bioloških mehanizama toksičnog stresa izazvanog ponavljajućim negativnim iskustvima u djetinjstvu; na veću brigu o prepoznavanju simptoma kod djece koja su doživjela povrjeđujuća iskustva; na ranu intervenciju i socijalni rad u najširem smislu. Bolna, neprorađena emocionalna iskustva iz djetinjstva ostaju pritajena, čine djecu ranjivima i aktiviraju se tokom odrastanja i/ili u odraslom dobu kroz različite zdravstvene probleme, emocionalne reakcije i ponašanja, nejasne i neprihvatljive samoj osobi i njenoj sredini.

Ministarka socijalne zaštite Estonije, Kaia Iva, predstavila je reformu dječije zaštite u svojoj zemlji, u kojoj je fizičko kažnjavanje djece zabranjeno od 2014. godine.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković ukazao je da je problem nasilja nad djecom prisutan u crnogorskom društvu, kao i da se u prispjelim pritužbama djece izdvaja problem vršnjačkog nasilja i nasilja u školama.

Učenici Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice su iznijeli svoje stavove o neprihvatljivosti nasilja nad djecom.

Ministri relevantnih ministarstava u Vladi Crne Gore iskazali su posvećenost i spremnost Vlade Crne Gore da: vrednuje prava djeteta; brine o ostvarivanju prava svakog djeteta; učini dostupnim preventivne programe i usluge podrške djeci, njihovim porodicama i osobama koje su zadužene za brigu o djeci, u okviru svih resora; unaprijedi postojeći nivo prava djeteta. Takođe, da Crna Gora teži da postane punopravni član Globalnog partnerstva (2030 UN Agenda za održivi razvoj, u okviru koje su se šefovi država i vlada, na sastanku u sjedištu Ujedinjenih naroda u Nju Jorku, septembra 2015., obavezali na nastavak Milenijumskih ciljeva, smanjenje siromaštva i ostvarivanje ljudskih prava za sve ljude, kao i na zaustavljanje nasilja nad djecom i obezbjeđivanje pravičnog i djelotvornog pristupa institucijama i pravdi), čime se Crna Gora obavezuje da svako dijete zaštiti od svih oblika nasilja i stvori uslove da svako dijete bude jednako zastupljeno u društvu te da pojača aktivnosti u tom pravcu.

S tim u vezi je i aktuelna izrada Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja u Crnoj Gori (2017-2021) i Zakon o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona (Službeni list Crne Gore, br. 053/16 od 11.08.2016., primjena od 19.05.2017.), kao i činjenica da je Crna Gora jedna od 21 države koje su zabranile fizičko kažnjavanje djece. Izmjenama Porodičnog zakona se vrši značajan uticaj: na ustaljene tradicionalne karakteristike crnogorskog društva, na razumijevanje i odnos prema nasilju u društvu; na neprihvatanje nasilja nad djecom u svakom okruženju; na pružanje pomoći u korigovanju neprimjerenog kažnjavanja djece; na usvajanje modela pozitivnog roditeljstva i nenasilnog ponašanja prema djeci u svakom okruženju u kojem djeca borave.

Zamjenik regionalnog direktora UNICEF-a za Centralnu i Istočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država, Dejvid Meglaflin, zaključio je Konferenciju iskazujući očekivanje da učesnici Konferencije, odmah, preduzmu konkretne aktivnosti ka obezbjeđivanju slobodnog i sigurnog odrastanja sve djece.


20.02.2017. godine - Saopštenje 

Načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Dijana Popović – Gavranović i državne tužiteljke za maloljetnike Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Maja Knežević i Andrijana Nastić, sastale su se sa direktorkom Centra za posredovanje Crne Gore, Marinom Lutovac, u prostorijama Stručne službe u Podgorici.
Sastanak je organizovan na inicijativu direktorke Centra za posredovanje Crne Gore, sa ciljem razmjene informacija o postupku upućivanja maloljetnika u postupak posredovanja i  primjeni vaspitnog naloga – poravnanje sa oštećenim, te sagledavanja mogućnosti za unaprijeđenje primjene ovog vaspitnog naloga i saradnje između ustanova koje upućuju, primjenjuju i prate ovaj vaspitni nalog. 
Takođe, tokom sastanka je ukazano na značaj blagovremene razmjene informacija o upućivanju maloljetnika u postupak posredovanja i primjeni vaspitnog naloga – poravnanje sa oštećenim, odnosno o predmetu poravnanja, kao i statističkih pokazatelja o primjeni ovog vaspitnog naloga.
Vaspitni nalog – poravnanje sa oštećenim je jedan od devet vrsta vaspitnih naloga koji se mogu primijeniti prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Vaspitni nalog je posebna mjera predviđena Zakonom o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, koju izriče nadležni državni tužilac za maloljetnike. To nije krivična sankcija, već vaspitni postupak koji omogućava nepokretanje ili obustavljanje krivičnog postupka prema maloljetniku koji je učinio krivično djelo ukoliko maloljetnik ispuni dogovoreni sadržaj vaspitnog naloga. 
Vaspitni nalozi doprinose individualizaciji postupka prema maloljetnicima, omogućavaju maloljetnicima da svojim trudom poprave grešku, štite ih od stigmatizacije i neprijatnih posljedica sudskog postupka te pozitivnom kontrolom doprinose da ne ponove grešku (krivično djelo). Takođe, u sprovođenju vaspitnih naloga pokazuje se i razvija osjetljivost i odgovornost lokalne zajednice, njenih ustanova, organizacija i pojedinaca za podršku maloljetnicima u prevazilaženju životne krize ili krize odrastanja koja se manifestovala izvršenjem krivičnog djela.


18.01.2016.godine – Saopštenje načelnice Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Dijane Popović-Gavranović povodom medijskog izvještavanja o djeci 

Profesionalna odgovornost je govoriti na etičan način o djeci, o medijskom prikazivanju djece, odbiti medijsko prikazivanje djeteta kada to nije u najboljem interesu djeteta, štititi privatnost djece generalno, u medijima, na internetu, uključujući i politike zaštite na internetu koje ne dozvoljavaju kršenje privatnosti. Mediji imaju moć da uskrate medijski prostor osobama koje krše prava djece na privatnost, uključujući i sekundarnu viktimizaciju i retraumatizaciju kada se ponavljaju priče o konkretnom djetetu i ponovo objavljuje identitet djeteta ili specifični detalji koji ukazuju na djetetov identitet. To znači da znamo da je kada brinemo o djeci, bolje govoriti o pojavi koja ugrožava dijete, a ne o konkretnom djetetu i događaju iz djetetovog života.
Kada objavljujemo informaciju o djetetu, način na koji to radimo govori o nama pa se vidi da li brinemo za djecu čiji roditelji imaju probleme, koja žive u oskudici, koja žive na ulici ili želimo da se preduzmu oštre mjere prema roditeljima, da se porodicama pruži kvalitetnije podrška, da se djeca sklone sa ulice, zaštite od rizika. To govori i o tome koga vidimo kao sagovornika - djecu, roditelje, institucije/organizacije, medije, bilo zato što ih smatramo odgovornima, pasivnima, nezainteresovanima, nedjelotvornima ili ih neosuđujuće pozivamo da djeluju. To radimo otvoreno, prikriveno, spretno, nespretno, a sigurno je da želimo nekoga da upozorimo, da utičemo, da nešto promijenimo.

Takođe, dobijanje roditeljske saglasnost i/ili djetetovog pristanaka na medijsko izlaganje nisu uvijek u djetetovom najboljem interesu. Prije svakog medijskog prikazivanja dijete treba da bude upoznato o razlozima i sadržaju prikazivanja, gdje će biti prikazano, ko sve će to moći da vidi. Nekad toga nisu svjesni ni roditelji/osobe koje su zadužene za brigu o djeci pa nekad, u kriznim situacijama, otkriju identitet djeteta u želji da utiču na funkcionisanje državnih institucija, što mediji, u želji da pomognu djetetu, prihvate, nekad prelazeći etičku granicu te i sami ugroze prava djeteta. Sigurno je da je kritički osvrt na rad ustanova za brigu o djeci, uključujući i ukazivanje na njihove propuste, potrebno, nekad i opravdano, ali to ne smije ugroziti djetetovo pravo na privatnost. 
Onaj ko u bilo kom kontekstu izvještava o djetetu nosi odgovornost za konkretno dijete, za ostalu djecu koja će doći u kontakt sa izvještajem koji će uticati na dijete/djecu: oživjeti staru bol i tugu; ugroziti privatnost i/ili bezbjednost; izložiti sramoti, poniženju, obilježavanju, osveti; ugroziti djetetov razvoj, zadovoljavanje potreba, sliku o samome sebi, odnos sa sredinom, uticati na buduće ponašanje djeteta/djece. Iako svako medijsko prikazivanje djece neće proizvesti štetu, efekti uticaja na dijete/djecu mogu biti dugoročni. Način opisivanja djeteta (“nasilnik; lopov; prosjak; žrtva; siromašan; zanemaren; zlostavljan; napušten; bolestan”) može generalizovati djetetov problem na čitav njegov život, a time i na nepopravljivost. Takođe, zbog nezavršenog razvoja, kod djece koja nemaju dovoljno samopouzdanja, nisu usvojila samokontrolu ili pokazuju neprihvatljive oblike ponašanja, neprimjereno medijsko izvještavanje o njima ili o drugoj djeci može učiniti da osobe neprimjerenog ponašanja postanu uzor.

Djeca treba da imaju bezbjedne mehanizme za traženje pomoći u rješavanju svojih problema. Ona često ne traže pomoć jer strahuju šta će se desiti. Neprimjereno medijsko izlaganje djece koja traže pomoć može osujetiti djecu i u traženju i dobijanju pomoći
Zato i u pozitivnim akcijama i pri najboljim namjerama da se medijskim prikazivanjem pomogne djetetu treba biti oprezan: dijete treba prikazivati poštujući djetetovo dostojanstvo, s empatijom, kao osobu koja ima svoja prava i/ili treba da ih ostvari, a ne sa sažaljenjem. Tako se podstiče empatija i prosocijalno ponašanje u društvu, a isključuje zadovoljavanje interesa za nečiju privatnost.

Dobar stručnjak, bilo da je novinar, policijski službenik, predstavnik pravosuđa, socijalne zaštite, kao i svako ko dobro radi sa djecom i za djecu, zna, ukazuje i reaguje kada vidi da se u medijima objavljuju podaci po kojima se maloljetni izvršioci krivičnih djela mogu lako prepoznati, čime se nanosi šteta konkretnom maloljetniku, uključujući i rizik da se podstiče negativna popularnost i idenifikacija drugih maloljetnika sa maloljetnim izvršiocima krivičnih djela. Takođe, vidi kršenje prava na privatnost i kršenje profesionalne etike i kada se obajave neprimjereni podaci o odraslom izvršiocu krivičnog djela na štetu djeteta, vidi da to nosi rizike po dijete koje je žrtva, ali i po djecu odraslog izvršioca krivičnog djela.
Osim lične i profesionalne etike, obavezuje nas i UN Konvencija o pravima djeteta, koja propisuje da niko nema pravo da piše o djetetu i njegovoj porodici, članom 16:
(1)    Ni jedno dijete neće biti izloženo proizvoljnom ili nezakonitom miješanju u njegovu privatnost, porodicu, dom ili prepisku, niti nezakonitim napadima na njegovu čast i ugled. 
(2)    Dijete ima pravo na zakonsku zaštitu protiv takvih miješanja i napada.
Takođe i Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku Crne Gore, članom 91, propisano je:
(1)    Učesnici u postupku, organi i ustanove od kojih se traže obavještenja, izvještaji ili mišljenja, kao i mediji, dužni su da se staraju o zaštiti privatnosti maloljetnog lica, uključujući zaštitu identiteta i podataka koji mogu otkriti identitet.
(2)    Bilo koja informacija koja bi mogla ukazati na identitet maloljetnog lica koje je oštećeno krivičnim djelom ili je svjedok u postupku ne može biti objavljena bez izričite dozvole sudije, odnosno državnog tužioca koji postupa u predmetu.

 

Arhiva 2015   2016