06.02.2018.godine - Saopštenje - Održan sastanak Upravnog odbora u okviru projekta Savjeta Evrope

U novim prostorijama Sekretarijata Tužilačkog savjeta, održan je sastanak Upravnog odbora projekta“ Odgovornost u pravosudnom sistemu“, koji se realizuje u okviru Horizontalnog programa Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku, sa ciljem jačanja odgovornosti u cjelokupnom pravosudnom sistemu Crne Gore.

Sastanak Upravnog odbora otvorio je Vrhovni državni tužilac i predsjednik Tužilačkog savjeta, Ivica Stanković, kojom prilikom je dao punu podršku implementaciji projekta, pri čemu je  posebno istakao značaj aktivnosti usmjerenih na jačanju kapaciteta Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva  u svim oblastima i temama koje su definisane projektom, a sve u cilju ostvarenja zakonskih nadležnosti koje u krajnjem rezultiraju i ispunjenjem privremenih mjerila u pregovaračkom poglavlju 23.

Tema sastanka bila je realizacija dosadašnjih aktivnosti u okviru projekta kao i predstojeći planovi i izazovi, pri čemu je iskazana podrška  nastavku saradnje Programske kancelarije Savjeta Evrope,Tužilačkog savjeta  i Državnog tužilaštva.

Pored predstavnika Vrhovnog državnog tužilaštva, Tužilačkog Savjeta, Sekretarijata Tužilačkog savjeta i Savjeta Evrope, sastanku su prisustvovali i predstavnici Vrhovnog suda, Sudskog savjeta, Sekretarijata Sudskog savjeta,  Ministartsva Pravde, Ministarstvo vanjskih poslova, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Udruženje sudija Crne Gore.


19.01.2018.godine - U novim prostorijama Sekretarijata Tužilačkog savjeta upriličen koktel povodom isteka mandata postojećeg saziva Tužilačkog savjeta.


U novim prostorijama Sekretarijata Tužilačkog savjeta, koji je obrazovan radi profesionalnog obavljanja stručnih, administrativnih, informatičkih, analitičkih i drugih poslova Tužilačkog savjeta i poslova od zajedničkog interesa za sva državna tužilaštva, upriličen je koktel povodom isteka mandata postojećeg saziva Tužilačkog savjeta.

Predsjednik i članovi Tužilačkog savjeta rezimirali su postignute rezultate, koji se temelje na kontinuiranom preduzimanju aktivnosti, kako na implementaciji novih zakonskih rješenja, tako i na realizaciji mjera iz Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23.


17.01.2018.godine - Saopštenje: U nastavku sjednice Tužilačkog savjeta izabrani kandidati za državne tužioce

U nastavku  sjednice Tužilačkog  savjeta kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, donijeta je Odluka o izboru kandidata za državne tužioce u osnovnim državnim tužilaštvima, i to: Biljane Pavličić, Ivane Petrušić Vukašević, Maje Janković, Danijele Đuković, Rajka Lopičića, Vitomira Magovčevića, Jelene  Vučetić i Milene Brnović, prema redosledu sa rang liste. Na sjednici je, takođe, donijeta Odluka o raspoređivanju kandidata za državne tužioce na inicijalnu obuku  u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Tužilački savjet je na današnjoj sjednici donio i Odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor jednog državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, a  izmijenjena je Odluka o broju državnih tužilaca na način što je broj specijalnih tužilaca povećan za dva.

Na sjednici je razmotreno 37 pritužbi  na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada.


29.12.2017.godine - Saopštenje - Komisija za rješavanje stambenih potreba državnih tužilaca, dana 28. decembra 2017.godine, utvrdila je rang listu kandidata.......Otvorite dokument


06.12.2017 –Saopštenje : Održana XI sjednica Tužilačkog savjeta

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je presjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog utvrđene su ocjene pisanog testa kandidata za državne tužioce po javnom oglasu TSO broj  2/17. Na sjednici su obavljeni intervjui sa 19 kandidata za državne tužioce.

Članovi Tužilačkog savjeta, takođe su, razmotrili 22 pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada. 


06.12.2017.godine - Oglas za rješavanje stambenih potreba državnih tužilaca

Komisija za rješavanje stambenih potreba državnih tužilaca, na sjednici održanoj dana 06.12.2017.godine, na osnovu odluke o raspisivanju ogalsa za rješenje stambenih potreba državnih tužilaca, broj 02-10-2/17 i člana 27 i člana 28 Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba državnih tužilaca, raspisala je oglas broj 02-10-1208-3/17 od 06.12.2017.godine.

Otvorite dokument


07.11.2017.godine – Delegacija Državnog tužilaštva u posjeti pravosudnim institucijama Portugala

Delegacija Tužilačkog savjeta i Vrhovnog državnog tužilaštava boravi u studijskoj posjeti pravosudnim institucijama  Portugala.

Cilj posjete je razmjena iskustava i upoznavanje sa pravosudnim sistemom Portugalije, kao i načinom rada i organizacijom portugalskih pravosudnih institucija.

U okviru posjete koja je organizovana od 5. do 9.novembra 2017.godine predviđeni su obilasci Vrhovnog državnog tužilaštva i Visokog Tužilačkog savjeta Portugalije kao i drugih institucija.

Posjeta se sprovodi u okviru projekta „Odgovornost u pravosudnom sistemu" koji je dio zajedničkog programa Evropske Unije i Savjeta Evrope - Horizontalni mehanizmi za zapadni Balkan i Tursku.


29.09.2017.godine – Saopštenje: Održana X sjednica Tužilačkog savjeta
 

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, formirana je Komisija za rješavanje stambenih potreba  državnih tužilaca.

Nakon razmatranja donijet je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata Tužilačkog savjeta, kao i odluka  o upućivanju državnog tužioca Vrhovnog državnog tužilaštva Stojanke Radović u Specijalno državno tužilaštvo na period od mjesec dana.

Na sjednici su  takođe razmatrane pritužbe na rad državnih tužilaca.


31.07.2017.godine – Saopštenje: Održana IX sjednica Tužilačkog savjeta

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, utvrđen je  predlog razdjela budžeta svakog državnog tužilaštva posebno i Tužilačkog savjeta za 2018.godinu, kao i predlog razdjela budžetske potrošačke jedinice Tužilaštva po programima za 2018.godinu.

Tužilački savjet je, takođe, razmotrio 25 pritužbi  na rad državnih tužilaca i donio odluku o upućivanju  tri državna užioca u Specijalno državno tužilaštvo od 01.avgusta do 01.septembra 2017.godine.


25.07.2017.godine – Saopštenje – Održan seminar o budžetskom planiranju
 
U okviru projekta “Odgovornost u pravosudnom sistemu”  eksperti Savjeta Evope   održali su 24. i 25.jula 2017.godine seminar sa predstavnicima Tužilačkog i Sudskog savjeta.  Tema dvodnevnog seminara bili su standardi i najbolja praksa u oblasti budžetskog planiranja i priprema budžeta za pravosudne institucije na nivou zemalja članica Savjeta Evrope.
 
Eksperti Savjeta Evrope Džordž Stava, predsjedavajući Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) i Adis Hodžić, član CEPEJ-a, održali su i odvojene sastanke sa predstavnicima Tužilačkog i Sudskog savjeta koji su neposredno uključeni u proces pripreme budžeta.
 
Bila je to prilika da se ekspertska misija upozna sa nacrtima razdjela budžeta za državna tužilaštva i sudstvo.

Boravak ekspertske misije Savjeta Evrope, jedna je od aktivnosti koja se organizuje za predstavnike svih pravosudnih institucija u Crnoj Gori  u okviru Horizantalnog programa za  zapadni Balkan i Tursku.
 

04.07.2017.godine – Sastanak sa sudijom Apelacionog suda iz Portugala
 

U prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva zamjenik predsjednika i članovi Disciplinskog vijeća, Disciplinski tužilac, kao i članovi Komisije za Etički  kodeks državnih tužilaca sastali su se sa delegacijom koju je predvodio ekspert iz Portugala, Žoze Manuel Kardozo.
 
Tema razgovora bio je normativni okvir u vezi disciplinske odgovornosti disciplinskih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava.

Sa ekspertom, koji je sudija Apelacionog suda u Portugalu, razmijenjena su mišljenja i o pravilima Etičkog kodeksa državnih tužilaca, kao i ovlašćenjima članova Komisije za Etički kodeks prilikom postupanja povodom povrede pravila tužilačke etike.

Sastanak je organizovan u okviru zajedničkog projekta Evropske Unije i Savjeta Evrope „Odgovornost u pravosudnom sistemu“.

Osim eksperta iz Portugala, sastanku su prisustvovali i predstavnik Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Vlado Dedović i stručni konsultant Milorad Marković.
 

29.06.2017.godine – Saopštenje: Održana VIII sjednica Tužilačkog savjeta

 
 

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, konstatovano je donošenje odluke  o prestanku funkcije Draganu Karadžiću, državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju, donošenje odluke o upućivanju tri državna tužioca u Specijalno državno tužilaštvo od 01. juna do 01. jula 2017.godine i donošenje odluke o formiranju Komisije za pitanja budžeta.
 
Nakon razmatranja data je preporuka za potpisivanje Sporazuma za unapređenje saradnje u oblasti suzbijanja kriminala, između Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, Vrhovnog suda i Državnog tužilaštva, predložen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.
 
Na sjednici je takođe razmatrana pritužba na rad Specijalnog državnog tužilaštva, kao i izvještaj o postupku provjere potpunosti i blagovremenosti prijava po javnom oglasu za izbor 8 državnih tužilaca u osnovnim državnim tužilaštvima na nivou Crne Gore.
 

19.05.2017.godine – Saopštenje: Održana VII sjednica Tužilačkog savjeta

 

 

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, konstatovano je donošenje odluke  o imenovanju disciplinskog tužioca i njegovog zamjenika. Za disciplinskog tužioca je imenovana Ljubinka Bašović, državna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, dok je za zamjenika disciplinskog tužioca imenovan Vojislav Grujić, rukovodilac Osnovnog  državnog tužilaštva u Kolašinu.

Na današnjoj sjednici su, takođe, izabrani članovi Disciplinskog vijeća i njihovi zamjenici.


27.04.2017.godine - Saopštenje

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, donijeta je odluka o javnom oglašavanju slobodnih mjesta državnih tužilaca u osnovnim državnim tužilaštvima na nivou Crne Gore, u skladu sa Planom slobodnih tužilačkih mjesta, kao i odluka o upućivanju tri državna tužioca u Specijalno drzavno tuzilastvo od 01.maja do 01.juna 2017.godine.

Nakon razmatranja, dato je mišljenje na Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju. Na današnjoj sjednici Tužilački savjet je predložio članove Prvostepene i Drugostepene disciplinske komisije za javne izvršitelje, kao i njihove zamjenike.

Na sjednici je, takođe, donijeta odluka da se ne vrši raspoređivanje državnih tužilaca prijavljenih na interni oglas u Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici.


13.04.2017.godine – Saopštenje
 
Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, razmatrana je pritužba na rad Specijalnog državnog tužilaštva.

Nakon razmatranja, dato je mišljenje na Predlog Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjem poslovanju Državnog tužilaštva od 10.aprila 2017.godine, kao i na Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva  u Nikšiću.


24.03.2017.godine – Saopštenje

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, razmatran je i usvojen Godišnji izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2016.godinu. 

Nakon razmatranja dato je misljenje na  Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, kao i na Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva  u Baru.

Na sjednici je, takođe, nakon razmatranja, usvojen Izvještaj Komisije za etički kodeks državnih tužilaca za 2016.godinu.

 


20.03.2017.godine – Saopštenje

Članovi Disciplinskog vijeća i njihovi zamjenici, Disciplinski tužilac i njegov zamjenik, kao i sekretarka Sekretarijata Tužilačkog savjeta učestvovali su na radionici „Podrška sprovođenju disciplinskih postupaka za sudije i tužioce – međunarodni i evropski standardi i najbolje prakse“ koja je održana u periodu od 15. do 17.marta 2017.godine u Igalu.

Radionica je organizovana  u sklopu zajedničkog projekta Evropske Unije i Savjeta Evrope „Odgovornost u pravosudnom sistemu“, koji se realizuje kroz okvir Horizontalnog mehanizma za Zapadni Balkan i Tursku. 

Radionicu su vodili eksperti Savjeta Evrope, sudija Hose Manuel Duro Mateus Cardoso i tužilac Placido Konde Fernandes iz Portugala.

Pored predstavnika Tužilačkog savjeta, radionici su prisustvovali i predstavnici Sudskog savjeta. 


09.03.2017.godine – Saopštenje

Na danasnjoj sjednici Tužilacki savjet je izmijenio i donio Plan slobodnih tužilačkih mjesta za dvije godine, te u skladu sa tim donio odluku da se objavi interni oglas za dobrovoljno premještanje tri državna tužioca iz jednog državnog tužilaštva u Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici i dobrovoljno premještanje  jednog državnog tužioca u Osnovno državno tužilastvo u Kotoru.


07.03.2017.godine – Saopštenje

U nastavku sjednice Tužilačkog  savjeta kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, razmatrana je 31 pritužba na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada. 


28.02.2017.godine – Saopštenje

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, donijeta je odluka o upućivanju dva državna tužioca iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i jednog državnog tužioca iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, od 01.marta do 01.maja 2017.godine, u Specijalno državno tužilaštvo.
Nakon razmatranja dato je misljenje na  pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Specijalnog državnog tužilaštva i Osnovnog državnog tužilaštva  u Ulcinju.
Na sjednici je, takođe, nakon razmatranja, usvojen Finansijski izvještaj za 2016.godinu za potrošačku jedinicu – Tužilaštva, kao i Izvještaj Centralne popisne komisije o izvršenom popisu za 2016.godinu.


31.01.2017.godine – Saopštenje

U nastavku  sjednice Tužilačkog  savjeta kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, donijeta je odluka o izboru Ivane Vuksanović, Marije Kažić, Siniše Milića i Maje Rađenović Drakulić za kandidate za državne tužioce u osnovnim državnim tužilaštvima, prema redosledu sa rang liste, kao i odluka o raspoređivanju  kandidata za državne tužioce na inicijalnu obuku  u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.
Nakon razmatranja dato je mišljenje na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Plavu.
Na sjednici je, takođe, donijeta odluka o usvajanju Plana javnih nabavki  za 2017.godinu.


27.01.2017.godine- Saopštenje

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, obavljen je intervju sa kandidatima prijavljenim na javni oglas za državne tužioce u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.
Nakon razmatranja dato je misljenje na  pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg državnog tužilaštva  u Bijelom Polju, Osnovnog državnog tužilaštva  u Kolašinu, kao i Osnovnog državnog tužilaštva  u Herceg Novom.
Na sjednici je, takođe, konstatovan prestanak funkcije državnog tužioca u Osnovnom državnog tužilaštva u Podgorici, Enisa Bakovića.


11.01.2017.godine – Saopštenje: Zakletvu položila tri novoizabran državna tužioca Višeg državnog tužilaštva​

Na sjednici Tužilačkog  savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković,  zakletvu su položili  novoizabrani državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici Tanja Deretić Čolan,  Grujo  Radonjić i Zoran Vučinić,
Čestitajući državnim tužiocima na izboru, Vrhovni državni tužilac poručio je da je njihovo napredovanje u karijeri odraz dosadašnjeg rada u tužilaštvima iz kojih dolaze.

-Kao što su do sada o vama najviše govorili rezultati, tako će biti i ubuduće. Više od bilo kojih riječi, slika o vama stvaraće sa na osnovu zalaganja i  konkretnih rezultata. Želim da vjerujem da oni u vašem slučaju neće izostati- poručio je Stanković.
Vrhovni državni tužilac izrazio je očekivanja da novoizabrani državni tužioci svojim radom dokažu da je Tužilački savjet upravo njihovim izborom donio pravu odluku.

-A ono sto ja očekujem od vas jeste da svakodnevno nastavite da dokazujete da je Tužilastvo samostalan organ koji odluke donosi isključivo na osnovu zakona – istakao je Stanković.

On je novim državnim tužiocima saopštio da ih u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici ne čekaju idealni uslovi za rad, ali da to ne smije da utiče na njihovu efikasnost. Vrhovni državni tužilac je rekao da osnov za zahtjeve za poboljšanje uslova mogu da budu isključivo rezultati  koje očekuje i od novih članova Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.


27.12.2016.godine – Saopštenje

Na sjednici Tužilačkog  savjeta kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, donijeta je odluka o izboru tri državna tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Za državne tužioce u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici izabrani su Grujo  Radonjić i Zoran Vučinić,  koji su do sada obavljali funkciju državnih tužilaca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Tanja Deretić Čolan, koja je do sada obavljala funkciju državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.


26.12.2016.godine- Saopštenje


 
Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, obavljen je intervju sa kandidatima prijavljenim na javni oglas  za državne tužioce u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
Nakon razmatranja usvojeni su  pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg državnog tužilaštva  u Podgorici, Osnovnog državnog tužilaštva  u Podgorici, Osnovnog državnog tužilaštva  u Bijelom Polju, kao i Osnovnog državnog tužilaštva  u Rožajama, donijet je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona i usvojen Izvještaj Komisije za etički kodeks državnih tužilaca.
Na sjednici je, takođe, imenovana Centralna popisna komisija, donijeta interna procedura  za evidenciju i popis imovine, kao i Plan sjednica za 2017.godinu i Plan klasifikacionih oznaka u Sekretarijatu.


22.11.2016.godine – Saopštenje

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, konstatovano je donošenje odluke  o upućivanju državne tužiteljke u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, Milice Anđelić u Sekretarijat Tužilačkog savjeta. Osim toga, utvrđena su prosječna mjerila kvantiteta rada u određenoj vrsti predmeta za sljedeće kategorije:
 - za državna tužilaštva od 5 do 10 državnih tužilaca
 - za državna tužilaštva  preko 10 državnih tužilaca.
Na sjednici je, takođe,  konstatovano davanje mišljenja na Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Baru.

Današnjoj sjednici Tužilačkog savjeta prisustvovala je i predstavnica NVO Akcija za ljudska prava, Martina Markolović.


12.10.2016.godine – Saopštenje

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, donijeta je odluka o upućivanju državnih tužilaca iz osnovnih i viših državnih tužilaštava u Specijalno državno tužilaštvo. Tuzioci su u Specijalno drzavno tuzilastvo upuceni na rad tokom izbornog procesa.

U Specijalno državno tužilaštvo upućeno je ukupno 16 državnih tužilaca i to dva državna tužioca iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, dok je iz ostalih državnih tužilaštava upućen po jedan državni tužilac.
Odlukom poslanika Skupstine Crne Gore u nadleznosti Specijalnog drzavnog tuzilastva su i krivicna djela iz oblasti izbornog prava.


30.09.2016.godine – Saopštenje

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, izvršen je izbor članova  Vijeća za ocjenjivanje i donijete su izmjene Pravila za ocjenjivanje državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava. Tužilački savjet je donio odluku o upućivanju državne tužiteljke u Vrhovnom državnom tužilastvu Stojanke Radović u Specijano državno tužilaštvo na period od godinu dana. Osim toga, dato je Mišljenje na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilatva u Beranama. 

Na sjednici je, takođe,  donijeta je odluka o popuni upražnjenih radnih mjesta državnih tužilaca koja se nisu popunila internim oglasomu osnovnim državnim tužilaštvima. 


Na osnovu člana 32 stav 5 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu  („Službeni list CG“, broj 55/16), Tužilački savjet upućuje

JAVNI POZIV

Za prijavu kandidata za člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita

Pročitajte kompletan tekst


28.07.2016.godine – Saopštenje

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, utvrđen je Predlog razdjela godišnjeg budžeta za rad  Tuzilackog savjeta i svakog tužilaštva  posebno za 2017.godinu, kao i nacrta razdjela budžetske potrošačke jedinice Tužilaštva po programima za 2017.godinu. Tužilački savjet je, takodje, obrazovao tri komisije: Komisiju za trajno i dobrovoljno raspoređivanje, Komisiju za napredovanje, kao i Komisiju za pritužbe. Osim toga, data je saglasnost na Javni poziv za valorizaciju građevinskog zemljišta kroz izgradnju  stambenog projekta na Cetinju po modelu javno-privatnog partnerstva.

Na sjednici je, takođe,  usvojen Pravilnik o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba državnih tužilaca.


30.06.2016. godine – Saopštenje

Pred predsjenikom i članovima Tužilačkog savjeta, u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva, zakletve su položili  izabrani specijalni tužioci u Specijalnom državnom tužilaštvu Sanja Jovićević i Saša Čađenović. Predsjednik Tužilačkog savjeta Ivica Stanković čestitao je tužiocima Specijalnog državnog tužilaštva na izboru, za koje su kandidate, kako je rekao, isključivo preporučili znanje i profesionalna sposobnost. 


05.04.2016. godine – Saopštenje

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog,  usvojen je Godišnji izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2015.godinu.  Nakon razmatranja donijet je Plan integriteta Tužilačkog savjeta i Sekretarijata Tužilačkog savjeta, kao i Smjernice za obavljanje intervjua. 

Tema sjednice bile su i određene pritužbe na rad državnih tužilaca. 


02.03.2016.godine - Saopštenje

U nastavku  sjednice Tužilačkog  savjeta u skladu sa Zakonom o državnom tužilaštvu formirane su dvije komisije: Komisija za ocjenjivanje i Komisija za testiranje državnih tužilaca i rukovodilaca i usvojen je Pravilnik o anonimizaciji odluka Tužilačkog savjeta.

Na sjednici se govorilo i o aktuelnim dešavanjima vezanim za Državno tužilaštvo. U skladu sa tim Tužilački savjet je u potpunosti podržao aktivnosti koje preduzima Državno tužilaštvo u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.


26.02.2016.godine – Saopštenje

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, usvojen je Finansijski izvještaj potrošačke jedinice Tužilaštva za 2015.godinu. Tužilački savjet je za PILOT državno tužilaštvo, u kome će se sprovesti postupak ocjenjivanja rada državnih tužilaca i rukovodioca državnog tužilaštva u skladu sa Zakonom o državnom tužilaštvu, odredio Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju i određeno je 14 mentora iz reda državnih tužilaca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici koji ispunjavaju potrebne uslove. 

Na sjednici je, takođe, donijet Plan klasifikacionih oznaka u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta, kao i odluka o prestanku funkcije Cmiljani Perović – državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, ispunjavanjem uslova za starosnu penziju.

Tužilački savjet nastaviće sa radom u srijedu, 02.marta 2016.godine u 13.00 sati.

 

 


 

Arhiva aktuelnosti Tužilačkog savjeta 2015

Arhiva aktuelnosti Tužilačkog savjeta 2014