Izvještaj o radu Vrhovnog državnog tužilaštva za 2018.godinu....Otvorite dokument


Izvještaj o radu Vrhovnog državnog tužilaštva za 2017.godinu....Otvorite dokument


Izvještaj o radu Vrhovnog državnog tužilaštva za 2016.godinu....  Otvorite dokument

*Izvještaj sa detaljnijim podacima biće sastavni dio godišnjeg izvještaja o radu Tužilačkog savjeta, a koji izvještaj će se objaviti i na internet stranici ovog tužilaštva


Program rada Vrhovnog državnog tužilaštva za 2019.godinu....Otvorite dokument


Lista kategorija registraturske građe sa rokovima čuvanja....Otvorite dokument


Budžet Državnog tužilaštva za 2015. godinu….Otvorite dokument


Završni račun budžeta Crne Gore za 2014.godinu.....Otvorite dokument


Javne nabavke


Službena vozila ….Otvorite dokument 


Plan integriteta Vrhovnog državnog tužilaštva….   Otvorite dokument 


Rješenja kojima je usvojen Zahtjev o slobodnom pristupu informacijama


Lista zahtjeva za slobodan pristup informacijama


Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada, naknada i drugih primanja u vezi sa vršenjem javne funkcije


Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima