Ivica Stanković – Vrhovni državni tužilac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Rođen 25.05.1954. godine u Titogradu.

Obrazovanje:

 • Osnovnu školu, Gimnaziju i Pravni fakultet završio u Titogradu.

Rad u službi:

 • Od 16.04.1979. godine do 28.06.1980. godine sudijski pripravnik u  Opštinskom sudu u Titogradu.
 • Od 08.06.1981. godine do 04.06.1984. godine sekretar u Opštinskom sudu u Titogradu.
 • Obavljao je funkciju sudećeg sudije krivičara u Opštinskom sudu u Titogradu od 04.06.1984. godine do 02.04.1990. godine, Višem sudu u Podgorici od 02.04.1990. godine do 25.10.2000. godine. (Gdje je dvije godine bio i sudija za maloljetnike, četiri godine zamjenik predsjednika suda i osam godina predsjednik prvostepenog krivičnog odjeljenja).
 • Od 25.10.2000. godine do 29.12.2003. godine sudija Vrhovnog suda Crne Gore.
 • Od 29.12.2003. godine do 22.04.2009. godine predsjednik Višeg suda u Podgorici. (Kada je pored ostalog, po mogućnosti postupao i kao prvostepeni krivični sudija u najsloženijim krivičnim predmetima.)
 • 23.04.2009 ponovo je izabran za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore i funkciju je obavljao do 07.10.2014. godine.
 • 07.10.2014.godine izabran za Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore.
 • Za 30 godina obavljanja sudijske funkcije, radni rezultati broje 1600 završenih najsloženijih prvostepenih krivičnih predmeta  i potvrđenih preko 90% odluka u predmetima u kojima su izjavljene žalbe.
 • Na osnovu stručnog znanja i radnih rezultata, sudijski rad je ocjenjivan kao skoro neponovljiv i kuriozitetom svoje vrste u kvantitativnom, a naročito kvalitativnom smislu.
 • Uvid u izvještaje o radu može se izvršiti u Osnovnom sudu u Podgorici i u Višem sudu u Podgorici.

​Aktivnosti u struci:

 • Predsjednik Udruženja sudija Crne Gore.
 • Član Radnih grupa za izradu Zakona o sudovima, Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu i Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću.
 • Počasni član Kopaoničke škole prirodnog prava.
 • U Zborniku Udruženja pravnika Crne Gore, sa naučnog seminara održanog u Podgorici pod nazivom “Pritvor u krivičnom postupku”, objavljen je rad “Pritvor – nadležnost sudećeg vijeća”.
 • Na seminaru u Kotoru, izlagao stručni rad pod nazivom "Vinost”.
 • U Podgorici na okruglom stolu izlagao stručni rad na temu “Međunarodne standardi za  prevenciju torture i njihova implementacija u Crnoj Gori”.
 • Na seminarima u Budvi i Kolašinu, izlagao stručni rad pod nazivom “Sporazum o priznanju krivice”.
 • Na seminaru na Cetinju izložio stručni rad “Interdisciplinarna analiza uloge međunarodnog prava u promovisanju ljudskih prava”.