23.12.2016.godine – Saopštenje

Načelnica Stručne službe Dijana Popović-Gavranović prisustvovala je okruglom stolu na temu „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“, koji je 20.12.2016.godine NVO Juventas organizovala u Podgorici, u okviru regionalnog projekta „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“, koji se sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Realizacija projekta traje od januara 2016. do septembra 2019. godine, u šest zemalja Zapadnog Balkana, sa opštim ciljem pružanja doprinosa postizanju socijalne inkluzije mladih u riziku na regionalnom nivou, kroz jačanje kapaciteta civilnog sektora, saradnju na regionalnom i nacionalnom nivou i aktivnosti koje se tiču zastupanja. 
Na okruglom stolu su predstavljeni i diskutovani rezultati istraživanja koje je NVO Juventas sprovela u drugoj polovini 2016. godine ispitujući položaj madih u riziku od socijalne isključenosti u oblastima: obrazovanja, zdravlja, socijalne zaštite, zapošljavanja, bezbjednosti. Istraživanje je obuhvatilo: djecu i mlade bez roditeljskog staranja, djecu i mlade Rome, djecu i mlade u sukobu sa zakonom, djecu i mlade sa ulice, djecu i mlade koji koriste psihoaktivne supstance i djecu i mlade koji žive u porodicama sa istorijom sukoba sa zakonom i/ili bolesti zavisnosti. 
Pružanje podrške mladima u riziku kroz oblast obrazovanja, zapošljavanja, socijalne, zdravstvene zaštite, pravosuđa i druge oblasti, na način da se bolje međusobno povežu i povezanije djeluju relevantni resori, institucije i organizacije, kao i sa djecom, mladima i njihovim porodicama, predstavlja korak više ka jačanju saradnje i učešću djece i mladih u donošenju odluka koje se odnose na djecu i mlade i zajednicu u kojoj žive. Na taj način se uspješnije sagledavaju i rješavaju problemi djece i mladih u riziku, podstiču njihove mogućnosti i uvećavaju šanse za ostvarivanje pripadajućih prava i društvenu uključenost. U tom procesu, iz priča bremenitih problemima, dolazi se do priča o uspješno riješenim problemima i širenju pozitivne slike kako o djeci i mladima u riziku, tako i o institucijama i organizacijama koje im pružaju pomoć i podršku.


19.12.2016.godine – Saopštenje

Dijana Popović Gavranović, načelnica Stručne službe je učestvovala u obilježavanju 70. godišnjice osnivanja i djelovanja UNICEF-a. Tom prilikom, u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, održana je debata mladih o vršnjačkom nasilju putem interneta. Debata je organizovana u okviru kampanje “Zaustavimo nasilje online”, koju sprovodi UNICEF i Vlada Crne Gore u sardanji sa NVO Centar za prava djeteta Crne Gore.

U debati su učestvovali predstavnici đačkih parlamenata srednjih škola iz Podgorice i gimnazija iz Bara, Berana i Cetinja, kao i zainteresovani predstavnici vladinih i nevladinih organizacija, privatnog sektora, međunarodne zajednice.

Tokom debate su predstavljeni podaci iz istraživanja o djeci, roditeljima i internetu koje je, u okviru kampanje „Zaustavimo nasilje online“, sprovedeno u Crnoj Gori, tokom maja i juna 2016. godine, po metodologiji koju su razvili Londonska škola ekonomije i političkih nauka i UNICEF-ova kancelarija za istraživanja – Inoćenti. Predstavljeni su i podaci vršnjačkih fokus grupa koje su sproveli gimnazijalci u Baru, Beranama i Cetinju, uz podršku UNICEF-a, Filozofskog fakulteta u Nikšiću - Odsjek za sociologiju i Istraživačke agencije IPSOS.

Debata mladih, kao i dijalog djece/mladih i odraslih zaduženih za brigu o djeci doprinosi da se čuje glas djece, da se odrasli zainteresuju za ono što djeca govore i za tehnologiju koju djeca koriste, da se razvije svijest o uticaju virtuelne stvarnosti na djecu i bezbjednim ulascima u digitalni svijet.


17.10.2016.godine – Saopštenje

Načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Dijana Popović – Gavranović, u prostorijama  Stručne službe u Podgorici, sastala se sa Marijom Ružić Stajović, koordinatorkom programa, NVO Juventas.

Koordinatorka programa predstavila je projekat„Unaprijeđenje zaštite djece u Dječijem domu Mladost i djece korisnika odabranih NVO-a u Crnoj Gori“, koji NVO Juventas sprovodi u saradnji sa UNICEF-om, počevši od septembra 2016. godine. U toku pripremene faze ovog jednogodišnjeg projekta radi se na formiranju radne grupe za izradu seta jasnih procedura u Dječijem domu „Mladost“, u cilju prevencije i zaštite djece od nasilja i s tim u vezi održan je i ovaj inicijalni sastanak.

Radnu grupu će sačinjavati predstavnici institucija koje se bave zaštitom djece od nasilja, koji treba da ponude djelotvorne, bezbjedne, dostupne i djeci razumljive procedure zaštite.

Na sastanku je istaknut značaj prilagođavanja svih postupaka prema djeci na način da budu prilagođeni sposobnostima i potrebama djece, što je jedan od važnih zadataka Stručne službe u postupcima koji se vode prema djeci/maloljetnicimaudržavnom tužilaštvu i prepoznato kao dobar osnov za saradnju u realizaciji predstavljenog projekta.


27.09.2016.godine – Saopštenje

Savjetnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Dijana Popović – Gavranović, uz zainteresovanu stručnu i širu javnost, prisustvovala je prezentaciji nalaza sprovedenog Regionalnog istraživanja o rasprostranjenosti fenomena djece ulice u Srbiji,Albaniji,Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Prezentaciju je organizovala NVO Centar za prava djeteta Crne Gore, kao jedna od članica Regionalne mreže za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici. Organizacija Save the Children za sjeverozapadni Balkan je pokrovitelj rada ove mreže i podržala je istraživanje.  
Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do avgusta 2016. godine, od strane članica Regionalne mreže, u gradovima Srbije (Novi Sad i Beograd), Albanije (Tirana), Bosne i Hercegovine  (Brčko i Bihać) i Crne Gore (Podgorica).
Izvršna direktorka Centra za prava djeteta Crne Gore, Rajka Perović,  predstavila je nalaze istraživanja za Glavni grad Podgorica, kojim je obuhvaćeno 150 domaćinstava u neformalnom naselju Kamp Konik. Predstavljeni su i ključni podaci iz istraživanjem obuhvaćenih zemalja.
Na prezentaciji je istaknuto: „Fenomen koji govori o djeci koja žive i/ili rade na ulici rasprostranjen je u zemljama jugoistočne Evrope i zahtijeva dugoročan sistemski i multidisciplinarni pristup u cilju prevencije i adekvatnog odgovora.“
Prezentacija je održana u Multimedijalnoj sali JU KIC “Budo Tomović“, Podgorica.


15.06.2016.godine – Saopštenje

Savjetnice Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Dijana Popović – Gavranović i Danijela Brajković, u prostorijama Stručne službe u Podgorici, sastale su se sa Bistrom Netkovom,  ekepertkinjom angažovanom od strane UNICEF-a koja pruža podršku Ministarstvu pravde Crne Gore u izradi Analize o implementaciji Zakona o zaštiti od nasilja u porodici za period od 2010-2015. godine.

Tema razgovora je bila dosadašnja primjena Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i pratećeg „Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici - Procedure i institucionalna saradnja u vezi s porodičnim nasiljem i nasiljem nad ženama“, uloga djeteta u postupku koji se vodi za zaštitu njegovih prava i zaštita djeteta, na čiju je štetu izvršeno nasilje u porodici, od sekundarne viktimizacije i traumatizacije. Stručna služba je predstavila način pripreme djeteta i roditelja za postupak koji se vodi za zaštitu prava djeteta od nasilja u porodici, u krivičnom postupku koji se vodi u tužilaštvu, ispitivanja djeteta kroz stručno prilagođen razgovor sposobnostima i potrebama djeteta i postupku koji se vodi, uz vođenje računa o bezbjednosti djeteta i osjetljivosti na moguće rizike, uključujući i snimanje razgovora sa djetetom putem audiovizuelne tehnike.


09.06.2016.godine – Saopštenje

Predstavnici Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Dijana  Popović – Gavranović i Danijela  Brajković  sastali su se prostorijama Osnovnog državnog tužilaštva sa delegacijom Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine koju su činili predstavnik Ministarstva pravde Republike Srpske, Nenad Mirkonj, sudija Osnovnog suda u Banja Luci Dragan Uletilović, predstavnica Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike Emira Slomović, predstavnik NVO Save the Children u Bosni i Hercegovini Alen Zaimović i predstavnici UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Jelena Kuprešanin, Mario Tokić i Mirza Puzić. . Tema razgovora bile su alternativne mjere prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Sastanku su prisustvovali i državni tužioci Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Maja Knežević  i Grujo Radonjić koji  su predstavili koncepciju i način primjene Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Savjetnice Stručne službe predstavile su način svog rada u vidu davanja nalaza i mišljenja po zahtjevu državnog tužioca, pružanja pomoći tužiocu u izboru alternativne mjere, sklapanje ugovora sa institucijama i organizacijama za sprovođenje određenih vaspitnih naloga, koordiniranje u procesu sprovođenja vaspitnih naloga, kao i podrške maloljetniku i njegovoj porodici u krivičnom postupku. Na sastanku su razmijenjena iskustva u primjeni krivičnih sankcija i zaštiti maloljetnih učinilaca  krivičnih djela. 


28.04.2016. godine - Delegacija “USF for UNICEF“ je boravila u Podgorici, kada je, u Zavodu za socijalnu i dječiju zaštitu, održan sastanak sa predstavncima pravosudnog sistema.

Na sastanku su predstavljena postignuća reforme maloljetničkog pravosuđa u Crnoj Gori, izazovi u radu sa djecom i daljem unaprjeđivanju maloljetničkog pravosuđa. Kratka izlaganja su imali su: 

  • g-din Bendžamin Perks, šef predstvaništva UNICEF-a za Crnu Goru 
  • g-din Goran Kuševija, Direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Crne Gore
  • g-đa Mirjana Đurić, direktorica JU Centar za djecu i mlade “Ljubović”
  • g-đa Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i tužilaštvu Crne Gore
  • g-din Miroslav Knežević, direktor Centra za posredovanje Crne Gore
  • g-đa Enesa Hasanagić, savjetnica u Ministarstvu pravde Crne Gore
  • g-đa Snežana Vujović, viša inspektorka za maloljetnike u Upravi policije Ministrastva unutrašnjih poslova Crne Gore
  • g-đa Dijana Popović- Gavranović, samostalna savjetnica II u Stručnoj službi Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore

Izlaganja su podstakla članove delagacije da iniciraju dalji razgovor o položaju i zaštiti djece u krivičnom postupku.

Ovo je bio jedan u nizu skupova održanih za vrijeme petodnevnog boravka delegacije 12 američkih državljana/državljanki, predstavnika/ca “Fonda Sjedinjenih Američkih Država za UNICEF” i individualnih donatora/ki UNICEF-u u Crnoj Gori. Kancelarija “Fonda Sjedinjenih Američkih Država za UNICEF“ organizuje ovakve posjete za svoje donatore kako bi im približila program i područja rada UNICEF-a u različitim zemljama.

Cilj boravka ove delegacije je bilo upoznavanje sa partnerima UNICEF-a u Crnoj Gori u oblastima dječje zaštite i obrazovanja.


21.04.2016. godine - Realizovana je stručna posjeta učenica i učenika trećih razreda JU Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“, smjer pravno-administrativni tehničar, Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

U okviru nastavnog plana i programa predmeta radno pravo, uz stručno vođenje profesoki Zlate Bakić, Tanje Đorojević, Milene Ivanović i Dijane Vujačić, učenice i učenici su se upoznali sa poslovima Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, krivičnim djelima protiv prava iz rada i sa postupanjem prema maloljetnicima u krivičnom postupku.

Uz dobrodošlicu učesnicima stručne posjete, o poslovima i nadležnostima osnovnog državnog tužilaštva, profesiji, pravima i dužnostima državnog tužioca govorila je rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Ljiljana Klikovac.

Državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Vukas Radonjić je, kroz analizu krivičnih djela protiv prava iz rada i pripadajućih pravnih instituta i primjere iz prakse, približio učesnicima radno pravo.

Samostalna savjetnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva, Dijana Popović-Gavranović, ukazala je na značaj uvođenja stručnjaka pomagačkih profesija – socijalni radnik, specijalni pedagog, psiholog u državna tužilaštva radi pružanja pomoći državnim tužiocima. Tako savjetnici Stručne službe svojim specijalizovanim znanjima doprinose da krivični postupci koji se vode prema djeci ili za zaštitu prava djece na čiju su štetu izvršena krivična djela, u najvećoj mogućoj mjeri, budu prilagođeni djeci.

Državna tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva Snežana Šišević i savjetnica Marija Kažić provele su učesnike stručne posjete kroz radni prostor tužilačke istrage, gdje su se, između ostalog, upoznali sa tehničkom opremom za snimanje saslušanja odraslih lica i audiovizuelnom tehnikom za snimanje razgovora sa djecom na čiju su štetu izvršena krivična djela ili djecom koja su svjedoci krivičnih djela.

Učesnici stručne posjete pokazali su dodatnu zainteresovanost za sljedeće teme: izazovi tužilačkog poziva; status žene u tužilačkoj profesiji; maloljetničko pravosuđe u dijelu obezbjeđivanja prava djece da se čuje i prenese njihov autentični glas.

Navedena aktivnost nastavak je višegodišnje dobre saradnje JU Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“ i Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici. 

 


U januaru 2016. godine nastavljena je saradnja Stručne službe u projektu Promocija medijacije i vaspitnih naloga, Centra za posredovanje Crne Gore, koji se realizuje uz podršku UNICEF-a. Radni sastanci su održani u: Cetinju i Kotoru, čime su planirane projektne aktivnosti završene. Projekat se pokazao generalno korisnim za unaprijeđenje postupanja prema maloljetnicima u krivičnom postupku, a posebno je naglašena korisnost: održavanja kontinuteta susreta i međusobnog upoznavanja profesionalaca i različitih sistema koji postupaju prema maloljetnicima (uslijed fluktuacije zaposlenih); međusobne razmjene iskustava u radu sa maloljetnicima, u primjeni i promociji alternativnih, ali i drugih vaspitnih mjera prema maloljetnicima; dogovora o načinu razmjene informacija, uljučujući i prateću dokumentaciju na osnovu koje se unose podaci u evidenciju o alternativnim mjerama (Shodno članu 101 Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, Službeni list Crne Gore, br. 64/2011 i Pravilniku o evidenciji o izrečenim alternativnim mjerama, Službeni list Crne Gore br. 42/2012).


U periodu novembar – decembar 2015. godine, Stručna služba je učestvovala u projektu Promocija medijacije i vaspitnih naloga, Centra za posredovanje Crne Gore, koji se realizuje uz podršku UNICEF-a. Projekat, koji ima višegodišnji kontinuitet i bazično se odnosio na promociju postupka posredovanja u krivičnim postupcima prema maloljetnicima, odnosno na promociju vaspitnog naloga – poravnanje sa oštećenim koje se vrši putem posredovanja, u 2015. godini proširen je idejom nosioca projekta da se promoviše i vaspitni nalog – obavljanje društveno korisnog ili humanitarnog rada i rad Stručne službe. Zbog navedenog, Stručna služba je uzela učešće u dijelu predstavljanja rada Stručne službe, dosadašnje primjene i promocije svih devet vrsta vaspitnih naloga (poravnanje sa oštećenim; redovno pohađanje škole ili redovno odlaženje na posao; uključivanje u određene sportske aktivnosti; obavljanje društveno korisnog ili humanitarnog rada; plaćanje novčanog iznosa u korist humanitarne organizacije, fonda ili javne ustanove; podvrgavanje odgovarajućem ispitivanju i odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkohola ili droge; uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, savjetovalištu ili drugoj odgovarajućoj organizaciji; pohađanje kurseva za stručno osposobljavanje ili priprema i polaganje ispita; uzdržavanje od posjećivanja određenog mjesta ili kontakta sa određenim licima). Zajedno sa predstavnicima Centra za posredovanje, centara bezbjednosti, centara za socijalni rad, suda, tužilaštva, Stručna služba je prisustvovala radnim sastancima u: Rožajama, Bijelom Polju, Ulcinju, Nikšiću, Baru, Podgorici.


27. oktobra 2015godine, u okviru Ekspertske misije Prava djeteta, Poglavlje 23, Stručna služba je bila član radne grupe koja je posjetila odjeljenje za maloljetnike - maloljetnički zatvor, smješteno u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija-ZIKS u Podgorici. Za procjenu je bila nadležna ekspertkinja Evropske komisije, gđa Aniki Lai (Estonija). Ispred Ministarstva pravde, učestvovala je gđa Enesa Hasanagić, ispred Ministarstva unutrašnjih poslova, gđa Biljana Knežević, ispred ZIKS-a, gđa Branka Ćiprović i gdin Pavić Radović, ispred Stručne službe gđa Dijana Popović-Gavranović.

Cilj posjete ZIKS-u je bio ekspertska procjena stanja u oblasti dječijih prava putem obilaska odjeljenja za maloljetnike i ostalih zatvorskih mjesta na kojima su djeca pritvorena, koja su relevantna za ekspertsku misiju i s tim u vezi razgovor sa predstavnicima crnogorskih institucija o zaštiti pritvorene djece, sistemu žalbi pritvorene djece, učešću roditelja pritvorene djece, alternativama pritvaranja djece, kao i razgovor sa pritvorenom djecom.

Razgovor ekspertkinje gđe Aniki Lai sa 4 maloljetnika i 1 mlađim punoljetnim licem, koji izdržavaju kaznu u odjeljenju za maloljetnike - maloljetnički zatvor, kao i razgovor sa predstavnicima institucija, ukazao je na važnost periodičnih obilazaka maloljetnika za vrijeme izdržavanja kazne maloljetničkog zatvora i to: od strane nadležnog državnog tužioca, sudije, službenika centra za socijalni rad (Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, Glava V) i važnost obuke zatvorskog osoblja za rad sa maloljetnicima (Zakon o postupnaju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, član 169), kao i na važno neriješeno pitanje, koje se odnosi na stvaranje mogućnosti za ostvarivanje prava djece na obrazovanje za vrijeme izdržavanja kazne maloljetničkog zatvora. Upriličeni obilazak je pružio uvid u opremljenost unutrašnjeg i vanjskog prostora odjeljenja za maloljetnike – maloljetnički zatvor, kao i da je u toku izgradnja novog objekta u ZIKS-u, u kojem se planira stvaranje prostornih kapaciteta za izvršenje dvije vrste krivičnih sankcija za maloljetnike i to: vaspitna mejra – upućivanje u ustanovu zavodskog tipa i kazna – maloljetnički zatvor.

Takođe, za potrebe ekspertske misije, Stručna služba je sačinila izvještaj o primjeni alternativnih mjera prema maloljetnicima.


8.09.2015.godine - Svečani događaj u Crnogorskom narodnom pozorištu, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UNICEF, nastavljaju kampanju „Svako dijete treba porodicu“

Svečanom programu su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija i organizacija koje se bave zaštitom djece i koje postupaju prema djeci. Ispred Vrhovnog državnog tužilaštva učestvovala je Stručna služba.

Uz umjetnički program i scenski pogled na hraniteljstvo, istaknuti govornici: g-đa Zorica Kovačević, ministarka rada i socijalnog staranja; g-din Benjamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru i g-din NicholasLyndhurst ukazali su na pozitivne efekte kampanje „Svako dijete treba porodicu“, započete septembra 2013. godine, sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu djece na odrastanje u porodičnom okruženju, kao i na potrebu daljeg širenja ideje hraniteljstva, povećanja broja djece smještene u hraniteljske porodice i smanjenje broja djece smještene u institucijama socijalne zaštite.

Državno tužilaštvo postupa prema maloljetnicima koji su izvršili krivično djelo. Kada su problemi djece i mladih u ponašanju učestali, dugotrajni ili jačeg intenziteta, a roditelji ne uspijevaju da ih u tome zaustave i usmjere na društveno prihvatljive oblike ponašanja, jedna od mogućih vaspitnih mjera prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela je pojačani nadzor u drugoj porodici. Takođe, državno tužilaštvo postupa i prema djeci na čiju su štetu učinjena krivična djela, kada se radi o nasilju u porodici ili u drugom okruženju u kojem dijete boravi. Kada biološki roditelji nisu u mogućnosti da osiguraju bezbjednost i zaštitu djeteta, rješenje je urgentni smještaj u drugu-hraniteljsku porodicu. Privremeni smještaj djeteta u drugu porodicu je značajna podrška djeci da savladaju teškoće koje su naišle u njihovom odrastanju i/ili dok se ne poprave prilike u njihovoj biološkoj porodici ili dok se ne donese odluka o nekom drugom obliku zaštite.

Kao profesionalce, UN Konvencija o pravima deteta nas usmjerava da prava deteta uspostavimo kao trajna etička načela i međunarodne standarde ponašanja u odnosu na djecu, kao i da izgradimo svoje kapacitete za formulisanje odgovarajućih politika i pružanje usluga djeci i njihovim porodicama. Ona nas obavezuje i da primjenjujemo hraniteljstvo za djecu u čijem životu je došlo do gubitka roditelja ili do okolnosti koje zahtijevaju izdvajanje iz primarne, biološke porodice i (privremeni) smještaj u zamjensku porodicu. Takođe i da podstičemo širenje pozitivne slike o djeci i mladima koji odrastaju u hraniteljskim porodicama ili u njima borave u kraćem periodu, kao i o svoj djeci koja se u bilo kojem trenutku nađu pod državnom brigom jer na taj način podstičemo njihove mogućnosti.


23.09.2015.godine – Aktivnost u okviru projekta “Trgovina djecom, dječije prosjačenje i prisilni dječiji brakovi u Crnoj Gori”

U okviru projekta “Trgovina djecom, dječije prosjačenje i prisilni dječiji brakovi u Crnoj Gori”, od 21. do 23. septembra, a koji realizuje Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, uz podršku UNICEF-a i u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore, izvršen je odabir i obuka trenera u oblasti borbe protiv trgovine djecom, dječijeg prosjačenja i prisilnih dječijih brakova.

Inicijalnu obuku polaznika u julu 2015. godine, kao i naprednu obuku i procjenu budućih trenera u septembru 2015. godine, vodila je prof. dr Bistra Netkova, eksterna konsultantkinja angažovana od strane UNICEF-a.

Sertifikate za trenera u oblasti borbe protiv trgovine djecom, dječijeg prosjačenja i prisilnih dječijih brakova steklo je 8 polaznika, među kojima su službenici/ce iz: Centra za djecu i mlade “Ljubović”, centara za socijalni rad; Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva.

Na ovaj način stečen je još jedan od preduslova za dalji razvoj multidisciplinarnog i multisektorskog povezivanja i širenje obuke službenika zaposlenih u institucijama koje se bave zaštitom djece i postupaju prema djeci, bilo da rade na prevenciji, identifikaciji, zaštiti djece žrtava ili krivičnom gonjenju izvršioca krivičnog djela trgovina djecom i s tim u vezi dječijeg prosjačenja i dječijih brakova.


Dana 01., 02. i 03.07.2015. godine, u okviru projekta “Trgovina djecom, dječije prosjačenje i prisilni dječiji brakovi u Crnoj Gori”, koji realizuje Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, uz podršku UNICEF-a, u prostoru Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu u Podgorici, sprovedena je obuka profesionalaca nadležnih za prevenciju, identifikaciju, zaštitu djece od trgovine ljudima, prosjačenja i prisilnih brakova, kao i za krivično gonjenje izvršilaca navedenih krivičnih djela na štetu djeteta.

Obuku je vodila prof. dr Bistra Netkova, eksterna konsultantkinja angažovana od strane UNICEF-a, a program obuke je pohađalo 26 predstavnika iz: Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Podgorice, Centra za djecu i mlade “Ljubović”, centara za socijalni rad, policije, sudstva, tužilaštva.

Oblast borbe protiv trgovine djecom, dječijeg prosjačenja i dječijih brakova emocionalno nas uključuje, često preplavljuje naša osjećanja i misli, a kontinuirana obuka usmjerava naše ponašanje ka stručnom i profesionalnom, posvećenom, zajednički organizovanom i srukturiranom načinu zaštite prava djece, posebno djece koja su žrtve trgovine ljudima, prosjačenja i dječijih brakova.