06.07.2012.- Saopštenje za javnost

    U okviru projekta “Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije:   Jačanje tužilačke mreže”, koji finansira Evropska Unija (Višekorisnička IPA 2010) uz podršku njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), prva Reginonalna konferencija o pirkupljanju i zaštiti podataka biće održana u Hagu, Holandija, 10. jula 2012.

     Konferencija će biti fokusirana na prikupljanje podataka i zaštitu podataka. Tokom konferencije će biti predstavljeni rezultati analize trenutne situacije sprovedene u okviru ekspertske radne grupe za prikupljanje i zaštitu podataka, nakon čega će o njima biti vođena diskusija. Dalja pitanja o kojima će se diskutovati su važnost zaštite podataka u prikupljanju i procedurama obrade podataka, različiti modeli za prikupljanje tužilačkih i pravosudnih statistika kao i preporuke koje je dala ekspertska radna grupa za prikupljanje podataka i zaštitu podataka.

     Opšti cilj projekta (čiji je ukupan budžet 5.263.158 EUR) je da doprinese unapredjenju prekogranične i međunarodne pravosudne saradnje u zemljama korisnicama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo*, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crne Gora, Srbija) na istraživanju i procesuiranju prekograničnog kriminala, naročito ogranizovanog kriminala i korupcije. Sprecifični cilj je jačanje operativnih kapaciteta i mogućnosti kancelarija generalnih/državnih/javnih tužilaštava u zemljama korisnicama da procesuiraju i istražuju prekogranični organizovani  kriminal i povezane slučajeve privrednog i finansijskog kriminala i korupcije. Projekt je usmjeren na generalna/državna/javna tužilaštva u zemljama Zapadnog Balkana, ali konačni korisnici su državljani zemalja korisnica i drugi pogodjeni organizovanim kriminalom koji potiče sa Zapadnog Balkana.

     Konferenciji u Hagu će prisustvovati Vrhovni državni tužilac Crne Gore Ranka Čarapić sa saradnicima.