Zakon o Državnom tužilaštvu… Otvorite dokument


Zakon o Specijalnom državnom tužilaštvu… Otvorite dokument


Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma....Otvorite dokument


Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću....Otvorite dokument


Krivični zakonik Crne Gore… Otvorite dokument


Zakon o izmjeni i dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore....Otvorite dokument


Zakonik o krivičnom postupku…Otvorite dokument


Zakon o edukaciji u pravosudnim organima… Otvorite dokument


Zakon o zaštiti svjedoka… Otvorite dokument


Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku....Otvorite dokument


Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela....Otvorite dokument


Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma....Otvorite dokument


Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima....Otvorite dokument